Letn. 13, št. 1-2 (2007)

Jezikoslovni zapiski

Merkujev zbornik
Ožji uredniški odbor:
Silvo Torkar, Metka Furlan, Janez Keber, Alenka Šivic‑Dular

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Silvo Torkar PDF
Akademik Pavle Merkù – osemdesetletnik

Metka Furlan PDF
Jezikoslovna bibliografija Pavleta Merkuja

Kozma Ahačič PDF
Primeri nekaj sklanjatev in spregatev v Megiserjevem Dictionarium quatuor linguarum 1592 – druga slovnica slovenskega jezika

Rosanna Benacchio PDF
Slovansko‑romanski jezikovni stik v moližanski hrvaščini: vzporednost s slovenskimi narečji v Furlaniji

Hubert Bergmann PDF
Gröfel, Gröbel ‘kup kamenja, groblja’ – dialektološka in imenoslovna razprava o bavarskem slavizmu

Urszula Bijak, Barbara Czopek‑Kopciuch PDF
Rojstna imena v imenih jezer in ribnikov na Poljskem

Inge Bily PDF
Deapelativna krajevna imena z determinantami Graf‑, Herr‑ in Pape‑/Pfaffe‑ na območju med Saalo in Niso

Dmytro Bučko PDF PDF (English)
Ojkonimi na ‑ycja v Ukrajini

Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec PDF
Dajanje „literarnih” imen na Poljskem

Varja Cvetko Orešnik, Janez Orešnik PDF
Povedkovo določilo v naravni skladnji slovenščine

Dušan Čop PDF
Imenoslovje in etimologija imen

Aleksandr D. Duličenko PDF
Akademik Izmail Ivanovič Sreznjevski in rezijanščina

Goran Filipi PDF
Istroromunski kromonimi

Anđela Frančić PDF
Vpogled v hrvaško ojkonimijo na severozahodni meji

Metka Furlan PDF
K etimologiji toponima Mi'rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza«

Helena Grochola‑Szczepanek PDF
Človek – kdo je to? Razmišljanje o spolu besede človek v ljudskem jeziku

Elka Jačeva-Ulčar PDF
Naselbinska imena v Tikveški regiji

Tjaša Jakop PDF
Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

Helena Jazbec, Metka Furlan PDF
Od kod slovenski dendronim jȃm »brest«?

Janez Keber PDF
Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha

Vlado Klemše PDF
Vodna imena na doberdobskem Krasu

Fjodar D. Klimčuk PDF
Dve slovanski narečni coni

Marija Kozar‑Mukič PDF
Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919

Andreja Legan Ravnikar PDF
Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja

Valjancina P. Lemcjugova PDF
Ojkonimi s podstavo ‑sad‑ v vzhodnoslovanskem etnojezikovnem prostoru

Witold Mańczak PDF
Lažna arhaičnost obrobnih območij

Jožica Narat PDF
Življenje besed v Bibliji: od nog do glave

France Novak PDF
Trubarjev Philopatridus Illyricus

Heinz Dieter Pohl PDF
Slovenska imena in nekatere besede iz Kalsa na Vzhodnem Tirolskem

Maurizio Puntin PDF
Nekaj primerov paronomazije med slovenščino in furlanščino v furlanskih toponimih

Ludwig Selimski PDF
Osebno ime Venceslav in njegove različice v bolgarski antroponimiji

Mitja Skubic PDF
Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini: izpeljanke

Vera Smole, Urška Petek PDF
Komentiranje leksično‑besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa »Človek« (na primeru V617 teta in V618 ujna)

Liliana Spinozzi Monai PDF
Listanje po Lessico del dialetto sloveno del Torre/Besedišču terskega narečja (Spominjanje Pavleta Merkuja)

Ljubica Stankovska PDF
Makedonsko‑slovenske toponimične paralele

Krystyna Szcześniak PDF
Kagor, eno od skrivnostnih poimenovanj v zagovorih vračev v vzhodnoslovanskih jezikih

Agata Šega PDF
Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v slovenščini

Matej Šekli PDF
Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine

Alenka Šivic‑Dular PDF
Psl. *stьgna v slovenskih govorih

Jožica Škofic PDF
Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo

Rudolf Šrámek PDF
Etimon, poimenovalni motiv in pomen lastnih imen

Віктор Петрович Шульгач PDF
*Bъlva, *Bъlvanъ in dr. (fragment praslovanskega antroponimičnega fonda)

Silvo Torkar PDF
Toponim Preserje in slovansko‑romansko prepletanje pripon ‑jane in ‑anum

Peter Weiss PDF
Iz prvotnih ledinskih imen tvorjena hišna imena v spodnji Zadrečki dolini

Marko Snoj PDF
Voščilo Varji Cvetko Orešnik