Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Objava prispevka v recenzirani reviji ali monografiji ZRC SAZU je bistveni gradnik prepletene mreže znanja, ki neposredno odraža kakovost uredništev, avtorjev in ustanove. Zato je nujen dogovor o standardih pričakovanega etičnega vedenja vseh, ki so vključeni v proces objave: to so avtorji, uredniki, uredniški odbor, recenzenti ter izdajatelj in založnik.

Izdajatelj revije ali monografijo ZRC SAZU je kateri od inštitutov, založnik pa Založba ZRC, enota ZRC SAZU za založniško dejavnost. Tako izdajatelji kot založnik z vso resnostjo in odgovornostjo opravljajo vse faze objave ter priznavajo svoje etične in druge obveznosti. ZRC SAZU kot krovna organizacija zagotavlja, da oglaševanje, ponatisi in drugi komercialni prihodki ne vplivajo na uredniške odločitve. Če je to koristno in potrebno, bodo uredniški odbori in Založba ZRC pomagali pri komunikaciji z drugimi revijami in izdajatelji/založniki. 

Naša izjava o etiki objavljanja je v tej obliki nastala leta 2019. Temelji na Smernicah za dobro prakso urednikov revij Odbora za etiko objavljanja COPE in na veljavnih politikah drugih založb. Izjava je nastala med letoma 2004 in 2008, leta 2017 pa so jo nadomestila tako imenovana Osnovna načela (Core Practices). Dopolnila redno spremljamo.

 

Dolžnosti avtorjev in avtoric

Standardi pisanja znanstvenih del: avtorji morajo v izvirnih znanstvenih delih predložiti natančno poročilo o svojem delu in objektivno razpravo o njegovem pomenu. Podatki, na katerih temelji raziskovalno delo in so predstavljeni v prispevku, morajo biti točni in natančni. Prispevek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo drugi avtorji. Napačne ali zavestno netočne izjave so neetične in niso sprejemljive.

Dostop do raziskovalnih podatkov in njihovo hranjenje: urednik lahko pred sprejemom prispevka za objavo prosi avtorje za vpogled v originalne raziskovalne podatke in omogoči javni dostop do njih, če je to mogoče.  Avtorji morajo podatke, ki so bili uporabljeni za raziskovalno delo, hraniti vsaj še 10 let po objavi.

Izvirnost in plagiatorstvo: avtorji zagotavljajo, da so napisali izvirno znanstveno delo in so pravilno navedli delo drugih.  Plagiatorstvo ima veliko oblik, od tega, da nekdo prikaže prispevek nekoga drugega kot svoje delo, do tega, da kopira ali parafrazira daljše dele prispevka drugega avtorja (ne da bi ga navedel) ali da si prisvaja rezultate raziskav, ki so jih izvajali drugi. Plagiatorstvo v vseh svojih oblikah je neetično in ni sprejemljivo.

Večkratno, ponavljajoče se in hkratno objavljanje: v splošnem velja, da avtor ne sme objaviti besedil z istimi raziskovalnimi rezultati v več kot eni reviji ali primarni publikaciji. Oddaja istega rokopisa dvema ali več revijam ali založbama hkrati velja za neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljiva. Avtor v objavo tudi ne sme predložiti besedila, ki je že bilo objavljeno nekje drugje. Objave nekaterih vrst prispevkov (npr. prevodi) v več revijah ali založbah so včasih opravičljive, a se morajo s takšno ponovno objavo strinjati tako avtorji kot uredništvo. Podatki in interpretacije, ki so navedeni v takšni ponovni objavi, morajo biti isti kakor v prvi objavi, prav tako mora biti prva objava ustrezno omenjena.

Navedbe virov: avtor mora vedno ustrezno navesti delo drugih. Citira naj vse objave, ki so vplivale na njegovo delo. Informacij, ki jih pridobi zasebno, na primer v pogovoru, dopisovanju ali razpravi s tretjimi osebami, ne sme uporabiti ali o njih poročati brez izrecnega pisnega dovoljenja vira. Informacij, ki jih pridobi med zaupnim delom, na primer ko je recenziral rokopise ali prijave na različne razpise, avtor v postopke predloženega prispevka ne sme uporabiti brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja/jev uporabljenega vira/ov.

Avtorstvo prispevka: avtorstvo je omejeno na tiste sodelavce, ki so pomembno prispevali k zasnovi, oblikovanju, izvedbi ali interpretaciji študije, o kateri se razpravlja. Kot soavtorji morajo biti navedeni vsi, ki so pomembno prispevali k prispevku. Če so k raziskovalnemu projektu v določenih pomembnih vidikih prispevali tudi drugi, se jim mora avtor za to zahvaliti oziroma jih navesti kot sodelavce, ki so prispevali k prispevku. Avtor, ki predloži prispevek v objavo oz. v največji meri sodeluje z uredništvom, mora zagotoviti, da so v prispevku navedeni vsi ustrezni avtorji, neustrezni pa ne, in da so vsi soavtorji videli in odobrili končno različico prispevka ter soglašajo, da se ga odda za objavo.

Tveganje za ljudi: če delo vključuje raziskave z ljudmi oziroma na ljudeh, mora avtor zagotoviti, da v objavo predloženi rokopis vsebuje izjavo, da so bili vsi postopki izvedeni v skladu z veljavnimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter da so jih odobrile ustrezne ustanove. V rokopis mora biti vključena tudi izjava, da so bila za raziskave, v katere so vključeni ljudje, pridobljena vsa potrebna dovoljenja in privoljenja. Vedno je treba upoštevati tudi pravico do zasebnosti ljudi in zagotavljati varstvo njihovih osebnih podatkov.

Razkrivanje in konflikti interesov: vsi avtorji morajo v svojem rokopisu razkriti morebitni finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali na interpretacijo njihovega rokopisa. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni, možni konflikti interesov pa razkriti takoj, ko so znani. Primeri možnega konflikta interesov so povezani z zaposlitvijo, svetovanjem, lastništvom, honoriranjem, plačanim strokovnim pregledom, prijavo/registracijo patenta, štipendijami in drugimi oblikami podpore.

Bistvene napake v objavljenih delih: če avtor odkrije bistveno napako ali netočnost v lastnem objavljenem delu, je njegova dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika ali izdajatelja/založnika ter da sodeluje z urednikom pri umiku oziroma popravi prispevek. Če urednik ali izdajatelj/založnik od tretje osebe izve, da objavljeno delo vsebuje bistveno napako, mora avtor prispevek popraviti ali uredniku predložiti dokaze o pravilnosti izvirnega prispevka.

 

Dolžnosti urednikov in uredniških odborov

Odločitev glede objave: o objavi odloča urednik ZRC SAZU, zadolžen za posamezno številko revije ali posamezno monografijo oziroma zbirko. Osnovno vodilo je pomen prispevka za raziskovalce in bralce. Urednik se ravna po usmeritvah politike uredniških odborov, omejujejo pa ga pravila in predpisi, ki urejajo kazniva dejanja zoper čast in dobro ime (npr. obrekovanje, žaljivo obdolžitev), kršitve avtorskih pravic ali posege v osebnostne pravice. Pri svojih odločitvah se lahko posvetuje z uredniškim odborom ali recenzenti, za odkrivanje plagiatorstva pa lahko uporablja različne programe.

Načelo poštenosti: urednik oceni primernost intelektualne vsebine rokopisov ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etnični izvor, državljanstvo in ideološko ali politično usmeritev avtorjev.

Načelo zaupnosti: urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o oddanem rokopisu nikomur drugemu razen ustreznemu avtorju, recenzentom in drugim, ki sodelujejo pri pripravi publikacij.

Razkrivanje in konflikti interesov: urednik ne sme uporabiti neobjavljenih podatkov, razkritih v za objavo predloženem rokopisu, za svoje lastno raziskovalno delo brez izrecnega dovoljenja avtorja. Urednik naj se vzdrži vsebinskega ocenjevanja rokopisov, če je njegovo delo z njimi v konfliktu interesov, pa najsi bo to zaradi tekmovalnosti, sodelovanja ali drugih razmerij in povezav s katerim od avtorjev, družb in ustanov, povezanih s prispevkom in naj npr. pri takem prispevku delo preloži na drugega člana uredništva. Če se konflikt interesov razkrije po objavi, uredniki od vseh sodelujočih zahtevajo, da jih razkrijejo. Če je potrebno, je treba sprejeti druge primerne ukrepe, kot je objava umika ali izražanja zaskrbljenosti.

Pritožbe in zahtevki: če se v zvezi z v objavo predloženim rokopisom ali objavljenim prispevkom pojavijo etične ali drugačne pritožbe oziroma zahtevki, se mora uredništvo skupaj z založnikom in izdajateljem ustrezno odzvati najkasneje v 30 dneh. Takšen odziv običajno obsega premišljeno presojo tehtnosti pritožb ali zahtev ter kontaktiranje avtorja rokopisa ali prispevka, morda pa celo kontaktiranje relevantnih institucij in raziskovalnih teles. Če je pritožba utemeljena, mora urednik poskrbeti za popravo ali umik rokopisa ali prispevka ter za ustrezno izjavo ali sporočilo o tem, objavljeno na primernem mestu. Vsaka prijava neetičnega obnašanja pri objavljanju mora biti obravnavana, tudi če je to odkrito več let po objavi.

 

Dolžnosti recenzentov

Prispevek k uredniškim odločitvam: strokovna ocena recenzenta pomaga uredniku pri sprejemanju uredniških odločitev. Uredništva ZRC SAZU si prizadevamo, da bi recenzije pred objavo pomembno izboljšale prispevke.

Odzivnost: vsak izbrani recenzent, ki se ne čuti usposobljenega za pregledovanje raziskave, o kateri poroča rokopis, ali ki ve, da recenzije ne bo mogel opraviti v roku, je dolžan o tem obvestiti urednika in odstopiti od recenziranja.

Načelo zaupnosti: recenzenti morajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente. Ne smejo jih na kakršenkoli način razkriti  drugim ali o njih razpravljati z drugimi.

Standardi objektivnosti: recenziranje rokopisov mora biti objektivno. Osebno kritiziranje avtorja ni primerno. Recenzenti morajo svoja stališča izraziti jasno in argumentirano.

Navedbe virov: vsaka izjava, da se je o nekem opažanju, sklepanju ali dokazovanju poročalo že prej, mora biti podprta z ustreznimi citati. Recenzent mora identificirati ustrezna objavljena dela, ki jih avtorji niso citirali. Urednika mora tudi opozoriti na vsako večjo podobnost ali vsebinsko prekrivanje v objavo predloženega rokopisa s katerim koli drugim prispevkom, ki ga pozna.

Razkrivanje informacij in konflikti interesov: recenzent mora zaščitene informacije ali ideje, za katere izve med recenziranjem, ohraniti kot zaupne in jih ne sme uporabiti v osebno korist ali za lastne raziskave brez izrecnega dovoljenja avtorja. Če je mogoče, naj se recenzenti vzdržijo pregledovanja rokopisov, če gre za konflikt interesov, ki izvira iz konkurenčnega razmerja, razmerja sodelovanja ali drugega razmerja ali povezave s katerim koli avtorjem, organizacijo ali institucijo, povezano s prispevkom.