Toponim Preserje in slovansko‑romansko prepletanje pripon ‑jane in ‑anum

  • Silvo Torkar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V prispevku je v prvem delu na podlagi primerjalnega slovanskega gradiva in literature podana etimologija toponima Preserje iz *Prě‑syr‑jane. V drugem delu je prikazana dilema glede jezikovne pripadnosti cele skupine toponimov v Furlaniji in na zahodnem slovenskem robu zaradi navideznega sovpada slovenske (prvotno stanovniške) pripone ‑jane in romanske pripone ‑ano/‑ana < ‑anum ter predlagan slovenski izvor za nekatere od njih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1950 – Bajec, A., Besedotvorje slovenskega jezika I, Ljubljana.

Bezlaj 1969 – Bezlaj, F., Naloge in poti slovenskega imenoslovja, Onomastica jugoslavica 1, Zagreb, 243–248, ponatis v: Bezlaj 2003, 366–371.

Bezlaj 1976 – Bezlaj, F., Etimološki slovar slovenskega jezika, Prva knjiga, A–J, Ljubljana.

Bezlaj 1995 – Bezlaj, F., Etimološki slovar slovenskega jezika, Tretja knjiga, P–S, Dopolnila in uredila M. Snoj in M. Furlan, Ljubljana.

Bezlaj 2003 – Bezlaj, F., Zbrani jezikoslovni spisi I, Uredila M. Furlan, Ljubljana.

Bezlaj 2005 – Bezlaj, F., Etimološki slovar slovenskega jezika, Četrta knjiga, Š–Ž, Avtorji gesel F. Bezlaj, M. Snoj in M. Furlan, Ljubljana.

Bergermayer 2005 – Bergermayer, A., Glossar der Etyma der eingedeutschten Namen slavischer Herkunft in Niederösterreich, Wien.

Blaznik HTŠK – Blaznik, P., Slovenska Štajerska in jugoslovanski del Koroške do leta 1500, I–III, Historična topografija Slovenije, Maribor 1986–1989.

Cevc 1998 – Cevc, T., Kaj vemo o izviru imena Preserje pri Homcu in prvih omembah vasi v zgodovinskih virih, Vaščan 6, št. 4, Homec, 21–25.

Doria 1971 – Doria, M., I nomi prediali in ‑anum nella provincia di Trieste, Studi di filologia romanza offerti a Silvio Pellegrini, Padova, 145–173.

Finco 2003 – Finco, F., Toponimi di origine slovena nella pianura friulana, Slovenia, un vicino da scoprire, Udine, 539–558.

Finco 2005 – Finco, F., Dall' appelativo slavo al toponimo romanzo: per un'analisi dei nomi di luogo di matrice slovena della pianura friulana, v: Quaderni Internazionali di RIOn 1, Denominando il mondo, Dal nome comune al nome proprio, Atti del simposio internazionale, Zara, 1–4 settembre 2004 / Naming the World, From common nouns to proper names, Proceedings from the international symposium, Zadar, September 1th – 4th, 2004, a cura di / Editors Dunja Brozović‑Rončević – Enzo Caffarelli, Roma, 397–414.

FK 1822 – Arhiv Republike Slovenije, Franciscejski kataster za Primorsko, k.o. Orehovlje, http://sigov3.sigov.si/cgi‑bin/htqlcgi/arhiv/enos_isk_kat.htm.

Frančić 2007 – Frančić, A., Uvid u hrvatsku toponimiju na sjeverozapadnoj međi, Jezikoslovni zapiski 13, št. 1–2 (Merkujev zbornik), Ljubljana, 147–157.

Frau 1978 – Frau, G., Dizionario toponomastico del Friuli – Venezia Giulia, Udine.

Gradivo 2002 – Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/1 (listine 1246–1255), uredil F. Baraga na podlagi gradiva B. Otorepca), Ljubljana.

Hosák‑Šrámek 1970 – Hosák, L., Šrámek, R., Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, A–L, Praha.

http://www.stat.si – rubrika Krajevna imena.

Ilešič 1933 – Ilešič, S., Kmetska naselja na vzhodnem Gorenjskem, Geografski vestnik 9, Ljubljana, 3–94.

Imenik 1951 – Imenik naseljenih mesta u FNRJ, Stanje 1 januara 1951 godine, Beograd.

Jožefinski 1997 – Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, zv. 3, Ljubljana.

Jurančič 1972 – Jurančič, J., Srbskohrvatsko‑slovenski slovar, 2. razširjena izdaja, Ljubljana.

Kos 1915 – Kos, F., Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, Četrta knjiga (1101.–1200.), Ljubljana.

Kos 1948 – Kos, M., Urbarji Slovenskega Primorja I, Ljubljana.

Kos 1954 – Kos, M., Urbarji Slovenskega Primorja II, Ljubljana.

Kos 1975 – Kos, M., Gradivo za historično topografijo Slovenije (za Kranjsko do leta 1500), I–II, Ljubljana.

Kranzmayer 1956 – Kranzmayer E., Ortsnamenbuch von Kärnten I, Klagenfurt.

Merkù 2006 – Merkù, P., Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Uredila M. Furlan in S. Torkar, Ljubljana.

Miklošič 1859 – Miklosich, F., Ljubljana, Laibach, Vodnikov spomenik, Ljubljana, 182–184.

Murzajev 1984 – Мурзаев, Э.М., Словарь народных географических терминов, Москва.

Pellegrini 1958 – Pellegrini G. B., Osservazioni sulla toponomastica prediale Friulana, Studi Goriziani 23, Gorizia, 93–113.

Pellegrini 1983 – Pellegrini, G. B., Contatti linguistici slavo‑germanico‑romanzi, Gli Slavi occidentali meridionali nell' Alto Medioevo (15–21 aprile 1982), tomo II, Spoleto, 911–977.

Pintar 1908 – Pintar, L., Satura, Ljubljanski zvon 28, Ljubljana, 243–248, 310–313.

Pintar 1913 – Pintar, L., O krajnih imenih, Ljubljanski zvon 33, Ljubljana.

Prampero 1882 (2001) – Prampero A., Saggio di un glossario geografico friulano dal VI al XIII secolo, Venezia (Tavagnacco).

Puntin 2003 – Puntin, M., Toponomastica storica del Territorio di Monfalcone e del comune moderno di Sagrado, Gradisca d'Isonzo.

Puntin 2005 – Puntin, M., Slovenci na tržiškem Teritoriju, Obdobje med 7. in 17. stoletjem, Slovenci v Laškem, Tržič, 15–60.

Ramovš 1952–53 – Ramovš, F., Iz slovenske toponomastike, Zgodovinski časopis 6–7, Ljubljana, 154–158, ponatis v: Zbrano delo, 2. knjiga, Ljubljana 1997, 737–741.

RJA 1935 – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, dio XI. Obradio T. Maretić. Zagreb.

Rutar 1883 – Rutar, S., Slovenske naselbine po Furlanskem, Ljubljanski zvon 3, 53–60, 122–128, 188–193.

Schuster 1994 – Schuster, E., Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 3. Teil, Wien.

SKI 1985 – Jakopin, F., Korošec, T., Logar, T., Rigler, J., Savnik, R., Suhadolnik, S., Slovenska krajevna imena, Ljubljana.

SKII 1999 – Merkù, P., Slovenska krajevna imena v Italiji, Priročnik, Trst.

Spal 1958 – Spal, J., Místní jména obyvatelská, zakončená na ‑any, Sbornik Vyšši pedagogické školy v Plzní, Jazyk a literatura, I, Praha.

Šulgač 1998 – Шульгач, В.П., Праслов'янський гiдронiмний фонд (фрагмент реконструкцiї), Київ.

Torkar 2005 – Torkar, S., Zakaj bi lahko bilo Cerkno Cirkno, pa to ni, Siga'čan 33, Leto VI, december 2005, Cerkno, 24–26.

Trubačov 2004 – Трубачев, О., Из исследований по праславянскому

словообразованию: генезис модели на ‑ěninъ, *‑janinъ, v: Трубачев, О. Н., Труды по этимологии, Том 2, Москва, 327–340.

TTN5 – Temeljni topografski načrt 1:5.000, GURS.

Zaimov 1967 – Заимов, Й., Заселване на българските славяни на Балканския полуостров, Проучване на жителските имена в българската топонимия, София.

Zuanella Dom – Zuanella, B., Preserje, http://www.lintver.it.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Torkar S. Toponim Preserje in slovansko‑romansko prepletanje pripon ‑jane in ‑anum. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 24. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2513