Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

  • Tjaša Jakop Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V članku je z metodo lingvistične geografije predstavljeno besedje, ki v slovenskih narečjih poimenuje sorodstvena razmerja, in sicer tetine ali stričeve otroke. V vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas (SLA) sta v XIII. poglavju Družina tudi vprašanji št. 626 (bratranec) in št. 627 (sestrična), katerih raznoliki odgovori so prikazani na leksično‑besedotvornih kartah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana, Listkovno in zvezkovno gradivo za Slovenski lingvistični atlas (SLA) za vprašanji št. 626 in 627.

Benedik, Francka, 1999, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana, Založba ZRC (ZRC SAZU).

Bezlaj, France, 1977, 1995, 2005, Etimološki slovar slovenskega jezika I, III, IV Ljubljana, Mladinska knjiga.

Hradil, Jože, 1996, Slovensko‑madžarski slovar = Szlovén‑magyar szótár, Ljubljana, DZS.

Logar, Tine & in Rigler, Jakob, 1993, Karta slovenskih narečij, Ljubljana, MK (zemljevid).

Logar, Tine, 1996, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave (ur. Karmen Kenda‑Jež). Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Pirona, Giulio, 2001, Il nuovo Pirona: vocabolario friulano, Udine, Societa filologica friulana.

Pleteršnik, Maks, 2006, Slovensko‑nemški slovar I–II, CR‑ROM, Transliterirana izdaja, Uredila M. Furlan (Original izšel 1894–5), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Ravnik, Mojca, 1996, Bratje, sestre, sestriči, zermani: družina in sorodstvo v slovenski Istri, Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU).

SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika), Založba ZRC, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana, 1995.

Slovenski etnološki leksikon (ur. Angelos Baš), 2004, Ljubljana, Mladinska knjiga.

Snoj, Marko, 2003, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, Modrijan.

Skok, Petar, 1971–1973, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–III, Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Jakop T. Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 20. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2488