Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja

  • Andreja Legan Ravnikar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V prispevku analiziramo tvorbene postopke samostalniških krščanskih terminov z besedotvorno podstavo iz pridevnika. Terminološke tvorjenke, izpričane v nabožnem slovstvu od srede 16. do druge polovice 19. stoletja, smo znotraj besedotvornopomenskih kategorij razvrščali po enakofunkcijskih obrazilnih morfemih. Pri evidentiranju smo upoštevali produktivnost tvorbe in pogostnost rabe tvorjenk v besedilih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec, Anton, 1950, Besedotvorje slovenskega jezika, I Izpeljava samostalnikov, Ljubljana.

Babić, Stjepan, 1986, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Nacrt za gramatiku, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za filologiju, Knjiga 62, Zagreb.

Boškovič, Radoslav, 1984, Osnovy sravnitel'noj grammatiki slavjanskih jazykov, Fonetika i slovoobrazovanije, Sostavila i perevela N. M. Elkina, Moskva.

Legan Ravnikar, Andreja, 2001/2002, Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika (Od Brižinskih spomenikov do ustalitve enotne knjižne norme sredi 19. stoletja), Doktorska disertacija, Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Legan Ravnikar, Andreja, 2005, Izglagolske krščanske terminološke tvorjenke v slovenskih nabožnih priročnikih do srede 19. stoletja, Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja 24 − Metode in zvrsti (v tisku).

Legan Ravnikar, Andreja, 2007a, O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja, Riječ, Časopis za slavensku filologiju, 13/2, Rijeka, 108–127.

Legan Ravnikar, Andreja, 2007b, Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika, Slavistična revija 55/1–2, 191–209.

Merše, Majda, 1989, Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji, Slavistična revija 37/1–3, 189–200.

Merše, Majda, 1990, Jezikovne spremembe v Trubarjevih prevodih Nove zaveze, Razprave – Dissertationes, SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 163–179.

Mikhailov, Nikolai, 1998, Frühslowenische Sprachdenkmäler, Die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550), Amsterdam – Atlanta.

Novak, France, 2001, Kako so protestantski pisci 16. stoletja poimenovali nove pojme, 450‑letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem, Ljubljana, Slovensko protestantsko društvo in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 103–120.

Novak, France, 2004, Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Zbirka Linguistica et philologica, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Novak, Vilko, 1988, Odzadnji slovar stare knjižne prekmurščine, Seznam besed hrani Sekcija za zgodovino slovenskega jezika ISJFR ZRC SAZU v Ljubljani (tipkopis).

Novak, Vilko, 2006, Slovar stare knjižne prekmurščine, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Orožen, Martina, 1996, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika, (Od Brižinskih spomenikov do Kopitarja), Ljubljana, Filozofska fakulteta. Orožen, Martina (ur.), 2005, Tinjska rokopisna pesmarica, Zora 40, Maribor, Slavistično društvo.

Pleteršnik, Maks, 1894–1895, Slovensko‑nemški slovar I–II, Ljubljana.

Premk, Francka, 2000, Posebni načini izražanja primerniške in presežniške mere pri slovenskih protestantih, Riječ 6/2, Časopis za filologiju, Rijeka, 77–91.

Rajh, Bernard, 2002, Od narečja do vzhodnoštajerskega knjižnega jezika, Zora 19, Maribor, Slavistično društvo.

Stabej, Jože, 1997, Slovensko‑latinski slovar po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium latino‑carniolicum (1680–1710), Ljubljana, Založba ZRC.

Stramljič Breznik, Irena, 1999, Prvostopenjske samostalniške izpeljanke iz pridevniških podstav v SSKJ, Prispevki iz slovenskega besedoslovja, Zora 7, Maribor, Slavistično društvo, 13−120 .

Toporišič, Jože (ur.), 1994, 1994, 1995, 1998, Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela I–IV, Nova Gorica, Frančiškanski samostan Kostanjevica.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor, Obzorja.

Vidovič ‑ Muha, Ada, 1986, Neglagolske tvorjenke v Trubarjevi Cerkovni ordningi, 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Obdobja 6, 349–374.

Vidovič ‑ Muha, Ada, 1988, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana, Partizanska knjiga, Znanstveni tisk.

Vidovič ‑ Muha, Ada, 1989, Zgradba tvorjenk v Brižinskih spomenikih, Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Obdobja 10, Ur. J. Toporišič, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 51−62.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Legan RavnikarA. Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 27. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2494