O reviji

Namen in cilji

Jezikoslovni zapiski so glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in slovenska znanstvena jezikoslovna revija. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih.

Indeksi

Print ISSN: 0354-0448
Online ISSN: 1581-1255

Pogostost izhajanja

Dvakrat na leto.

Naročila

Tiskane izvode revije lahko naročite prek spletne strani Založbe ZRC.

Zgodovina revije

Jezikoslovni zapiski so začeli izhajati leta 1991 kot glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od 3. letnika 1997 vsako leto, od 2001 dvakrat letno.