Ojkonimi na ‑ycja v Ukrajini

  • Dmytro Bučko

Povzetek

V članku avtor obravnava ukrajinske ojkonime na ‑ycja, zlasti z ozirom na tvorbo krajevnih imen po tem modelu, na njihov odnos do imen vodnih objektov kot tudi na izpeljavo in strukturo obravnavanih enot.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Білоусенко, Німчук 2002 – Білоусенко П., Німчук В., Нариси з історії

українського словотворення (суфікс -иця), Київ‑Запоріжжя, 205с.

Dobrzycki 1922 – Dobrzycki S., Próba objaśnienia kilku nazw geograficznych wielkopolskich//Slavia Occidentalis, t. II, Poznań, 172–218.

ЕС – Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі, К.: Наукова думка, 1985, 253с.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови, т. І–ІУ, Київ 1982–2004.

Ковалик 1960 – Ковалик І., Словотворча будова української топоніміки (назви населених пунктів із суфіксом ‑иця (‑ниця)//Питання українського мовознавства, книга 4, Львів: Вид‑во Львівськ. універ‑тету, 137–143.

Синявський 1941 – Синявський О., Норми української літературної мови, Львів, Українське видавництво, 363с.

Трубачев 1968 – Трубачев О., Названия рек Правобережной Украины, М., Наука, 289с.

Франко 1984 – Франко З., Словотворчі типи мікротопонімів староукраїнської мови ХІУ‑ХУ ст. //Мовознавство, 1984, № 4, 4–50.

Rudnicki 1939 – Rudnicki J., Nazwy geograficzne Bojkowszczyzny, Lwów, 239s.

Rzetelska 1978 – Rzetelska‑Feleszko E., Rozwój i zmiany toponimicznego formantu ‑ica na obszarze zachodniosłowiańskim, Wrocław etc.: Wyd‑wo PAN, 176s.

Sławski 1974 – Sławski F., Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego [W:] Słownik prasłowiański, t. I, Wrocław etc., 43–141.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Bučko D. Ojkonimi na ‑ycja v Ukrajini. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 18. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2478