https://ojs.zrc-sazu.si/jz/issue/feed Jezikoslovni zapiski 2023-07-29T17:39:59+02:00 Peter Weiss peter.weiss@zrc-sazu.si Open Journal Systems <p><em>Jezikoslovni zapiski </em>so slovenska znanstvena jezikoslovna revija, ki jo izdaja <a href="https://isjfr.zrc-sazu.si/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša</a> ZRC SAZU. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov ter splošnih jezikoslovnih tem objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih in dogodkih.</p> <p>Print ISSN: 0354-0448<br />Online ISSN: 1581-1255</p> https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13246 Slovenski prevedki v večjezičnem primerjalnem slovarčku Olofa Rudbecka st. (1698): nov podatek za zgodovino slovenskega slovaropisja in analizo uporabe slovarjev v 17. stoletju 2023-07-28T13:00:40+02:00 Kozma Ahačič kozma.ahacic@zrc-sazu.si <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Tretja knjiga dela </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Atlantica</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> Olofa Rudbecka iz leta 1698 vsebuje večjezični primerjalni slovarček, ki v stolpcu </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Slavonic</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">a vsebuje 228 slovenskih besed, poleg tega pa še osem poljskih, šest hrvaških in štiri češke. Prispevek opozarja na pomen tega slovarčka za zgodovino slovenskega slovaropisja, opisuje postopke uporabe Megiserjevega slovarja </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Thesaurus polyglottus</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> iz leta 1603 kot predloge za »slovanske« besede in išče natančen Rudbeckov vir za vsako uporabljeno besedo.</span></span></span></span></span></p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13247 Slovenski predložni glagoli z vidika leksikalizacije 2023-07-28T14:17:26+02:00 Andreja Žele andreja.zele@ff.uni-lj.si <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek obravnava možne statuse obglagolskega prostega morfema, ki v skladenjski vlogi predloga uvaja vezavnost. Ta vezavnost omogoča najmanj vzpostavitev vezavne družljivosti, večinsko pa izraža tudi pomensko prehodnost vsakokratne zveze glagola s predložnim prostim morfemom v povedku. S prehodnostjo in vezavnostjo pa so vzpostavljeni osnovni pogoji in posledično merila, ki zvezam glagola z vezavnim prostim morfemom omogočajo leksikalizacijo v prostomorfemski oz. predložni glagolski leksem. </span></span></span></span></span></p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13248 Bolgarski predprihodnjik in njegove slovenske ustreznice: kontrastivno-prevodni vidik 2023-07-28T14:22:48+02:00 Robert Grošelj robert.groselj@ff.uni-lj.si <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">V prispevku so določene in analizirane slovenske jezikovnosistemske (kontrastivne) in prevodne ustreznice bolgarskega predprihodnjika, ki v prvi vrsti označuje preddobno dejanje v prihodnosti; analiza temelji na zgledih iz bolgarskih slovničnih del ter sedmih bolgarskih književnih del in njihovih slovenskih prevodov. Bolgarskemu predprihodnjiku v slovenščini kontrastivno ustreza prihodnjik z izrazom preddobnosti; slovenske prevodne ustreznice bolgarskega predprihodnjika pa vključujejo prihodnjik, ki označuje prihodnost, in pogojnik z naklonsko vsebino (eventualnost); v dveh prevodnih primerih preddobnost označuje časovni izraz.</span></span></span></span></span></p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13249 Terske in druge slovenske sekundarne oksitoneze 2023-07-28T14:34:20+02:00 Metka Furlan metka.furlan@zrc-sazu.si <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">V prispevku se poskuša pokazati, da v govorih terskega narečja posamezni nepričakovani oksitonirani primeri tipa </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">ziˈma </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">ap B in C v slovenščini niso osamljeni, ampak jih je mogoče prepoznati celo v drugih, od terskega narečja tudi arealno oddaljenih govorih, in da ne predstavljajo arhaizmov, ki bi kazali, da akcentski umik na prednaglasno dolžino *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zim </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">&gt; *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zīmȁ </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">&gt; *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zíːma</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> ne bi bil splošnoslovenski oziroma praslovenski, ampak da te oksitoneze odražajo jezikovno dogajanje iz časa po splošnoslovenskem akcentskem umiku na prednaglasno dolžino *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zīmȁ </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">&gt; *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zíːma</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">, ki je zajelo precej širše slovensko jezikovno območje od terskega. </span></span></span></span></span></p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13250 Raba leksikalnih romanizmov v slovenskih narečnih govorih slovenske Istre: primer dvo- in enojezičnih vasi Bertoki, Pomjan in Šared 2023-07-28T15:10:49+02:00 Suzana Todorović suzana.todorovic@upr.si <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">V raziskavi, ki se opira na terensko dialektološko gradivo, smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so stičnost, bližina ali oddaljenost slovanskega in romanskega jezikovnega območja vplivale na rabo romanizmov v izbranih slovenskih istrskih govorih. V kraju Bertoki, kjer živijo narečno italijansko in slovensko govoreči domačini, se namreč istrskoslovensko in istrskobeneško govorno območje prepletata, Šared predstavlja (na Izolskem) mejnik med romanskim in slovanskim jezikovnim svetom – severno od kraja obstaja le istrskobeneško narečje, vzhodno in jugozahodno pretežno le šavrinski in rižanski govori, Pomjan pa se nahaja v osrčju šavrinskega sveta in je znatno oddaljen od romanskega jezikovnega okolja.</span></span></span></span></span></p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13251 Narodno blago iz Roža 1936/37: dialektološka in etnološka zakladnica v rožanskem narečju 2023-07-28T15:14:43+02:00 Herta Maurer-Lausegger herta.maurer-lausegger@aau.at <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek prikazuje vsebino in jezikovne značilnosti </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Narodnega blaga iz Roža</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> (ŠR 1936/37). Gre za narečno etnološko monografijo o življenju, delu in kulturi kmečkega stanu v medvojnem času. Vsebuje besedila iz ljudskega izročila, prikaz šeg in navad v živ­ljenjskem krogu ter noš,&nbsp;podroben opis kmečke domačije, izrazje za staro kmečko orodje, opis kmečkih in obrednih jedi ter dejavnosti skozi letne čase, narečni slovar idr. Primerjava besedilnih primerov iz monografije z njihovo transkripcijo v današnji podobi govora kaže precejšne spremembe plajberškega govora v zadnjih nekaj manj kot sto letih.&nbsp;</span></span></span></span></span></p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13252 Soglasniški odrazi v novomeškem govoru in okolici 2023-07-28T15:19:18+02:00 Maruša Žibred zibredm@gmail.com <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek obravnava odraze soglasnikov in glasovnih skupin v novomeškem govoru, ki govor približujejo glasovnemu sestavu knjižnega jezika. Stanje je primerjano z odrazi v okoliških govorih, ki so del mreže točk za</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> Slovenski lingvistični atlas</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">, in s starejšim zapisom novomeškega govora.</span></span></span></span></span></p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13253 Besedilo o stari kmečki hiši v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem 2023-07-28T15:40:14+02:00 Ivona Andres andres.ivona@gmail.com <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek predstavlja del posnetih, transkribiranih in glasovno poknjiženih različic besedila o stari kmečki hiši v slovenskih govorih na avstrijskem Koroškem v krajih Bistrica na Zilji – Feistritz an der Gail, Radiše – Radsberg, Zgornji Kot – Zell-Oberwinkel, Sele (Zell-Pfarre), Želuče – Selkach, Obirsko – Ebriach in Pliberk – Bleiburg. Pripravljena so bila za </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Interaktivno karto slovenskih narečnih besedil</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> (IKNB), kjer doslej za to območje ni bilo gradiva. V uvodu so opisane težave pri pridobivanju gradiva, na koncu pa je oprav­ljena primerjava leksemov v besedilih in na kartah </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Slovenskega lingvističnega atlasa </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">2 (SLA 2). Tako avtorica kot informatorji in posredniki so se srečevali z veliko težavami, saj je pravih narečnih govorcev na tem območju malo ali pa ne poznajo starejšega izrazja.</span></span></span></span></span></p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13254 »Slovenski/koroški/podjunski« (?) števniki v latinskem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz, Cod. 250) 2023-07-28T16:04:27+02:00 Tadeusz Lewaszkiewicz lewtad@interia.pl Wiesław Wydra lewtad@interia.pl <p>.</p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13255 Slovensko lastnoimensko bogastvo Občine Zell-Sele 2023-07-28T16:10:04+02:00 Urška Vranjek Ošlak urska.vranjek@zrc-sazu.si <p>.</p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13256 Jezikoslovna različnost Branke Tafra 2023-07-29T17:37:33+02:00 Andreja Legan Ravnikar andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si <p>.</p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13257 Delavnica o leksikografiji in korpusnem jezikoslovju Lexicom 2022 2023-07-29T17:39:59+02:00 Dejan Gabrovšek dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si <p>.</p> 2023-07-29T00:00:00+02:00 Avtorske pravice (c) 2023