Slovansko‑romanski jezikovni stik v moližanski hrvaščini: vzporednost s slovenskimi narečji v Furlaniji

  • Rosanna Benacchio Sezione di Slavistica, Facoltà di Lettere, Università di Padova

Povzetek

V prispevku se avtorica posveti moližanski hrvaščini in obravnava jezikovne (oblikoskladenjske) posebnosti, ki so se razvile zaradi romanske interference, predvsem pa se osredotoča na tiste pojave, ki so prisotni tudi v slovenskih narečjih v Furlaniji. Tako je možno ugotoviti, da je večstoletna izpostavljenost stiku z bližnjim romanskim jezikovnim prostorom često privedla do podobnih sprememb na dveh sicer genetsko sorodnih, a geografsko oddaljenih območjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Courtenay, J. Baudouin de, 1895, Materialen zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie, I, Resianische Texte, gesammelt in den Jj. 1872, 1873 und 1877…, St. Petersburg.

Courtenay, J. Baudouin de, 1998, Materiali per la dialettologia e l'etnografia slavo‑meridionale, IV, Testi popolari in prosa e versi raccolti in Val Natisone nel 1873 / Materiali za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo, IV, Ljudska besedila v prozi in verzih, zbrana v Nadiških dolinah leta 1873, ur. L. Spinozzi Monai, Trst – Špeter.

Benacchio, R., 2002, I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto, Udine, Società Filologica Friulana.

Breu, W., 1993, Der Faktor Sprachkontakt in einer dynamischen Typologie des Slavischen, Slavistische Linguistik 1993, München, 41–64.

Breu, W., Piccoli, G., 2000, Dizionario molisano di Acquaviva Collecroce, Campobasso.

Breu, W., 2003, Der indefinite Artikel in slavischen Mikrosprachen: Grammatikalisierung im totalen Sprachkontakt, Slavistische Linguistik 2001, München, 27–68.

Capaldo, M., 1959, Slavi balcanici in Italia meridionale tra il VII e il XVI secolo, Sintesi storiografica e prospettive di ricerca, Contributi slavistici in riscordo di Carlo Verdiani, Pisa, 55–62.

Cronia, A., 1950, Contributi alla dialettologia slovena, Slavistična revija 3 (1950), 321–326.

Logar, T., 1975, Slovenska narečja (Besedila), Ljubljana, 56.

Merkù, P., 1980, O slovenskem terskem narečju, Slavistična revija 28/2 (1980), 167–178.

Muljačić, Ž., 1973, Su alcuni effetti del bilinguismo nella parlata dei croati molisani, Bilinguismo e diglossia in Italia, Pisa, 29–37.

Pellegrini, G. B., 1975, Sul dialetto e sulla toponomastica della Val Natisone: a proposito dei contatti linguistici slavo‑friulani, Saggi di linguistica italiana, Torino, 462–477.

Reichenkron, G., 1934, Serbokroatisches aus Süditalien, Zeitschrift für slavische Philologie 11 (1934), 325–339.

Rešetar, M., 1997, Le colonie serbo‑croate nell’Italia meridionale, a c. Di W. Breu e M. Gardenghi, Campobasso [Rešetar, M., Die serbokroatischen Kolonien Süditaliens, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Schriften der Balkankommission: Linguistische Abteilung, I, Südslawische Dialektenstudien, V, Wien, 1911].

Sedlaček, Ja., 1962, Ob osobych dialektnych formach južnoslavjanskogo imperfekta, Balkansko ezikoznanie 5 (1962), 49–55.

Skubic, M., 1997, Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana.

H. Steenwijk, 1992, The Slovene dialect of Resia. San Giorgio (Studies in Slavic and General Linguistics, 18), Amsterdam – Atlanta, GA.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Benacchio R. Slovansko‑romanski jezikovni stik v moližanski hrvaščini: vzporednost s slovenskimi narečji v Furlaniji. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 21. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2474