Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine

  • Matej Šekli Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

V članku je prikazan fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku (Občina Kobarid, Slovenija) nadiškega narečja slovenščine, in sicer tako s sinhronega kot z diahronega gledišča. Opisnojezikoslovni vidik podaja nabor prvin samoglasniškega, soglasniškega in naglasnega sestava ter njihovo razvrstitev. Zgodovinskojezikoslovni pogled določa izvor posamezne prvine ter opisani fonološki sestav postavlja v širši slovenski in slovanski kontekst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj, France, 1976, Etimološki slovar slovenskega jezika. Prva knjiga. A–J, Ljubljana.

Bezlaj, France, 1982, Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga, K–O, Ljubljana.

Bezlaj, France, 1995, Etimološki slovar slovenskega jezika, Tretja knjiga. P–S, dopolnila in uredila Marko Snoj in Metka Furlan, Ljubljana.

Bezlaj, France, 2005, Etimološki slovar slovenskega jezika. Četrta knjiga, Š–Ž, avtorji gesel France Bezlaj, Marko Snoj in Metka Furlan, uredila Marko Snoj in Metka Furlan, Ljubljana.

Дыбо, В. А., 1981, Славянская акцентология, Москва.

Дыбо, В. А., 2000, Морфологизованные парадигматические акцентные системы, Москва.

Furlan, Metka, 1991, Slovensko slima ʽʃaliua, plouagneʼ (Alasia) in srbohrvaško slȋm (Žumberek) – novo gradivo za slovansko‑germansko izogloso *slímъ : *slīma‑, Jezikoslovni zapiski 1, Ljubljana, 25–30.

Ivančič Kutin, Barbara, 2007, Slovar bovškega govora, Ljubljana.

Logar, Tine, 1951, Obsoško‑nadiška dialektična meja, Slavistična revija 4, Ljubljana, 223–237, ponatis v Logar 1996, 137–147.

Logar, Tine, 1981a, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, Fonološki opisi srpskohrvatskih/ hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić idr., Sarajevo, 29–33, ponatis v Logar 1996, 243–247.

Logar, Tine, 1981b, Ošnje pri Sv. Lenartu (Osgnetto; OLA 2), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić idr., Sarajevo, 41–46, ponatis v Logar 1996, 254–258.

Logar, Tine, 1981c, Šmartno v Brdih (OLA 4), Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić idr., Sarajevo, 53–58, ponatis v Logar 1996, 264–269.

Logar, Tine, 1996, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, uredila Karmen Kenda‑Jež, Ljubljana.

Pleteršnik, Maks, 2006 (1894/95), Slovensko‑nemški slovar, Transliterirana izdaja, Ljubljana. [elektronska različica]

Ramovš, Fran, 1924, Historična gramatika slovenskega jezika II, Konzonantizem, Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1935, Historična gramatika slovenskega jezika VII, Dialekti, Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1936, Kratka zgodovina slovenskega jezika, Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1950, Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov, Slavistična revija 3, Ljubljana, 16–23.

Ramovš, Fran, 1952, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1971, Zbrano delo I, uredila Tine Logar in Jakob Rigler, Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1997, Zbrano delo II, uredil Jože Toporišič, Ljubljana.

Rigler, Jakob, 1963, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 14. 25–78.

Rigler, Jakob, 1970, Akcentske variante I, Slavistična revija 18, Ljubljana, 5–15, ponatis v Rigler 2001, 320–328.

Rigler, Jakob, 1971, Akcentske variante II, Slavistična revija 19, Ljubljana, 1–12, ponatis v Rigler 2001, 329–338.

Rigler, Jakob, 1978, Akcentske variante III, Slavistična revija 26, Ljubljana, 365–374, ponatis v Rigler 2001, 338–346.

Rigler, Jakob, 2001, Zbrani spisi 1: Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, uredila Vera Smole, Ljubljana.

Snoj, Marko, 22003, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana.

Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, 1970–1991, Ljubljana. [elektronska različica] Slovenski pravopis, 2001, Ljubljana. [elektronska različica] Stang, Christian S., 1957, Slavonic Accentuation, Oslo.

Šekli, Matej, 2006, Tersko narečje v kraju Subid / Il dialetto sloveno del Torre nel paese di Subit, Terska dolina / Alta Val Torre / Val de Tor, Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa, ur. Milena Kožuh, Celje, Gorica, 161–187.

Šivic‑Dular, Alenka, 1998, Kontrakcija v slovanskih jezikih (V kontekstu poznopraslovanskega akcentskega pravila), Slavistična revija 46/1–2, Ljubljana, 5–43.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana.

Toporišič, Jože, 2000 (1976), Slovenska slovnica, Maribor.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Šekli M. Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 21. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2508