Od kod slovenski dendronim jȃm »brest«?

  • Helena Jazbec Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  • Metka Furlan Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Slovenske dendronime jȃm »brest«, jȃn »isto« in lȁm se izvaja iz srednjevisokonemške predloge, ki se ohranja v bav. nvn. Alme »brest«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bergmann, H., Pohl, H. D., 2002, Die Namen der Karnischen Alpen. Teil I: Kärntner Anteil (von Steinkarspitz bis Plöckenpass). Gemeinden Lesachtal und Kötschach-Mauthen, Kärnten. Hrsg. P. Anreiter (= Beihefte zur Österreichischen Namenforschung 2), Wien, Ed. Praesens.

Berneker, E., 1908–1913, Slavisches etymologisches Wörterbuch I–II. Heidelberg, C. Winter's Universitätsbuchhandlung.

Bezlaj ESSJ = Bezlaj, F., 1976–2005, Etimološki slovar slovenskega jezika I–IV, Avtorji gesel F. Bezlaj, M. Furlan in M. Snoj, Ljubljana, Mladinska knjiga, ZRC SAZU.

Brinar, M., 1970, Gozdarski slovar, Ljubljana, Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in industrije za predelavo lesa Slovenije.

Cigale, M., 1860, Deutsch-slovenisches Wörterbuch I–II, Laibach.

Erjavec, F., 1879, Iz pótne torbe, V: Letopis Matice slovenske za leto 1879, Ur. J. Bleiweis, Ljubljana, Matica Slovenska.

ÈSSJ = Trubačev, O. N. (red.) 1974–, Ètimologičeskij slovar' slavjanskich jazykov.

Praslavjanskij leksičeskij fond I–. Moskva, Izdatel'stvo »Nauka« Akademija Nauk SSSR.

Furlan, M., 1991, Slovensko slima »ſaliua, plouagne« (Alasia) in srbohrvaško slȋm (Žumberek) – novo gradivo za slovansko-germansko izogloso *slímъ : *slīma– Jezikoslovni zapiski 1, 25–30.

Grafenauer, I., 1923, Naglas v nemških izposojenkah (Donesek k zgodovini slovenskega naglasa) – Razprave ZDHV I, Ljubljana, Znanstveno društvo za humanistične vede v Ljubljani.

Ivančič, B., 2000, Diferencialni slovar bovškega govora, Seminarska naloga na magistrskem študiju, Mentorica Vera Smole, Rokopis, Ljubljana.

Janežič, A., 1867, Deutsch-slovenisches Taschen-Wörterbuch für Schule und Haus. 2., umgearb. und vermehr. Auflage. Klagenfurt, E. Liegel's Buchhandlung.

Karničar, L., 1990, Der Obir-Dialekt in Kärnten. Die Mundart von Ebriach/Obirsko. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Kluge-Seebold, E., 1995, Kluge - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von E. Seebold, 23., erweiterte Auflage, Berlin, New York, Walter de Gruyter.

Kos, M., 1975, Gradivo za Historično topografijo Slovenije (za Kranjsko do leta 1500) I–II, Ljubljana.

Kranzmayer, E., 1956, Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dialektraumes, Wien.

Marzell, H., 1943–1958, Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen I–V, Unter Mitwirkung von W. Wissmann. Leipzig, S. Hirzel.

Merkù, P., 2006, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Uredila Metka Furlan in Silvo Torkar, Zbirka: Lingustica et philologica 15, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Miklošič, F., 1886, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, W. Braumüller.

Oman, A., 1992, Etnobotanica della Val Canale. Con particolare riguardo ai fitonimi sloveni di Ugovizza, Valbrunna e S. Leopoldo. Čedad v Furlaniji, Società Cooperativa Editrice Dom.

Pfeifer, W., 2000, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, München, DTV.

Pintar, L., 1895, Slovarski in besedoslovni paberki, Letopis Slovenske matice za leto 1895, str. 1–52. Ljubljana, Slovenska matica.

Pleteršnik, M., 2006, Slovensko-nemški slovar I–II. CR-ROM. Transliterirana izdaja. Uredila M. Furlan. (Original izšel 1894–5). Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Ramovš, F., 1924, Historična gramatika slovenskega jezika II. Konzonantizem. V Ljubljani, Učiteljska tiskarna.

Ramovš, F., 1950, Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov – Slavistična revija III, 16–23.

Schöpf, J. B., 1982, Tirolisches Idiotikon. Nach dessen Tode vollendet von A. J. Hofer. Neudruck der Ausgabe 1866, Schaan/Liechtenstein, Sändig Reprint Verlag.

Schuster-Šewc, H., 1978–89, Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen, VEB Domowina.

SSKJ, 1970–1991, Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana, Državna založba Slovenije.

Striedter-Temps, H., 1963, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin: Osteuropa-Institut.

Šekli, M., 2006, Tersko narečje v kraju Subid, Terska dolina/Alta Val Torre/Val de Tor, Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa, Uredila/A cura di Milena Kožuh, Celje - Gorica, Celjska Mohorjeva družba in Goriška Mohorjeva družba, str. 161–170.

Šulek, B., 1879, Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb, JAZU.

WBMÖ = Bayerisch-österreichisches Wörterbuch I–, Österreich, Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1963–.

Weiss, P., 1998, Slovar govorov Zadrečke doline med gornjim Gradom in Nazarjami, Poskusni zvezek A–H, Ljubljana, ZRC SAZU, Založba ZRC.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Jazbec H, Furlan M. Od kod slovenski dendronim jȃm »brest«?. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 27. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2489