Jezikoslovni zapiski https://ojs.zrc-sazu.si/jz <p><em>Jezikoslovni zapiski </em>so slovenska znanstvena jezikoslovna revija, ki jo izdaja <a href="https://isjfr.zrc-sazu.si/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša</a> ZRC SAZU. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov ter splošnih jezikoslovnih tem objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih in dogodkih.</p> <p>Print ISSN: 0354-0448<br />Online ISSN: 1581-1255</p> ZRC SAZU, Založba ZRC sl-SI Jezikoslovni zapiski 0354-0448 <p>Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.</p> <p>Podrobneje v rubriki: <a href="https://ojs.zrc-sazu.si/jz/prispevki">Prispevki</a></p> Slovenski prevedki v večjezičnem primerjalnem slovarčku Olofa Rudbecka st. (1698): nov podatek za zgodovino slovenskega slovaropisja in analizo uporabe slovarjev v 17. stoletju https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13246 <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Tretja knjiga dela </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Atlantica</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> Olofa Rudbecka iz leta 1698 vsebuje večjezični primerjalni slovarček, ki v stolpcu </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Slavonic</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">a vsebuje 228 slovenskih besed, poleg tega pa še osem poljskih, šest hrvaških in štiri češke. Prispevek opozarja na pomen tega slovarčka za zgodovino slovenskega slovaropisja, opisuje postopke uporabe Megiserjevega slovarja </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Thesaurus polyglottus</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> iz leta 1603 kot predloge za »slovanske« besede in išče natančen Rudbeckov vir za vsako uporabljeno besedo.</span></span></span></span></span></p> Kozma Ahačič Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 7 33 10.3986/JZ.29.1.01 Slovenski predložni glagoli z vidika leksikalizacije https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13247 <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek obravnava možne statuse obglagolskega prostega morfema, ki v skladenjski vlogi predloga uvaja vezavnost. Ta vezavnost omogoča najmanj vzpostavitev vezavne družljivosti, večinsko pa izraža tudi pomensko prehodnost vsakokratne zveze glagola s predložnim prostim morfemom v povedku. S prehodnostjo in vezavnostjo pa so vzpostavljeni osnovni pogoji in posledično merila, ki zvezam glagola z vezavnim prostim morfemom omogočajo leksikalizacijo v prostomorfemski oz. predložni glagolski leksem. </span></span></span></span></span></p> Andreja Žele Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 35 50 10.3986/JZ.29.1.02 Bolgarski predprihodnjik in njegove slovenske ustreznice: kontrastivno-prevodni vidik https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13248 <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">V prispevku so določene in analizirane slovenske jezikovnosistemske (kontrastivne) in prevodne ustreznice bolgarskega predprihodnjika, ki v prvi vrsti označuje preddobno dejanje v prihodnosti; analiza temelji na zgledih iz bolgarskih slovničnih del ter sedmih bolgarskih književnih del in njihovih slovenskih prevodov. Bolgarskemu predprihodnjiku v slovenščini kontrastivno ustreza prihodnjik z izrazom preddobnosti; slovenske prevodne ustreznice bolgarskega predprihodnjika pa vključujejo prihodnjik, ki označuje prihodnost, in pogojnik z naklonsko vsebino (eventualnost); v dveh prevodnih primerih preddobnost označuje časovni izraz.</span></span></span></span></span></p> Robert Grošelj Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 51 64 10.3986/JZ.29.1.03 Terske in druge slovenske sekundarne oksitoneze https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13249 <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">V prispevku se poskuša pokazati, da v govorih terskega narečja posamezni nepričakovani oksitonirani primeri tipa </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">ziˈma </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">ap B in C v slovenščini niso osamljeni, ampak jih je mogoče prepoznati celo v drugih, od terskega narečja tudi arealno oddaljenih govorih, in da ne predstavljajo arhaizmov, ki bi kazali, da akcentski umik na prednaglasno dolžino *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zim </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">&gt; *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zīmȁ </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">&gt; *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zíːma</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> ne bi bil splošnoslovenski oziroma praslovenski, ampak da te oksitoneze odražajo jezikovno dogajanje iz časa po splošnoslovenskem akcentskem umiku na prednaglasno dolžino *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zīmȁ </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">&gt; *</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">zíːma</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">, ki je zajelo precej širše slovensko jezikovno območje od terskega. </span></span></span></span></span></p> Metka Furlan Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 65 89 10.3986/JZ.29.1.04 Raba leksikalnih romanizmov v slovenskih narečnih govorih slovenske Istre: primer dvo- in enojezičnih vasi Bertoki, Pomjan in Šared https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13250 <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">V raziskavi, ki se opira na terensko dialektološko gradivo, smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so stičnost, bližina ali oddaljenost slovanskega in romanskega jezikovnega območja vplivale na rabo romanizmov v izbranih slovenskih istrskih govorih. V kraju Bertoki, kjer živijo narečno italijansko in slovensko govoreči domačini, se namreč istrskoslovensko in istrskobeneško govorno območje prepletata, Šared predstavlja (na Izolskem) mejnik med romanskim in slovanskim jezikovnim svetom – severno od kraja obstaja le istrskobeneško narečje, vzhodno in jugozahodno pretežno le šavrinski in rižanski govori, Pomjan pa se nahaja v osrčju šavrinskega sveta in je znatno oddaljen od romanskega jezikovnega okolja.</span></span></span></span></span></p> Suzana Todorović Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 91 106 10.3986/JZ.29.1.05 Narodno blago iz Roža 1936/37: dialektološka in etnološka zakladnica v rožanskem narečju https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13251 <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek prikazuje vsebino in jezikovne značilnosti </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Narodnega blaga iz Roža</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> (ŠR 1936/37). Gre za narečno etnološko monografijo o življenju, delu in kulturi kmečkega stanu v medvojnem času. Vsebuje besedila iz ljudskega izročila, prikaz šeg in navad v živ­ljenjskem krogu ter noš,&nbsp;podroben opis kmečke domačije, izrazje za staro kmečko orodje, opis kmečkih in obrednih jedi ter dejavnosti skozi letne čase, narečni slovar idr. Primerjava besedilnih primerov iz monografije z njihovo transkripcijo v današnji podobi govora kaže precejšne spremembe plajberškega govora v zadnjih nekaj manj kot sto letih.&nbsp;</span></span></span></span></span></p> Herta Maurer-Lausegger Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 107 125 10.3986/JZ.29.1.06 Soglasniški odrazi v novomeškem govoru in okolici https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13252 <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek obravnava odraze soglasnikov in glasovnih skupin v novomeškem govoru, ki govor približujejo glasovnemu sestavu knjižnega jezika. Stanje je primerjano z odrazi v okoliških govorih, ki so del mreže točk za</span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> Slovenski lingvistični atlas</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">, in s starejšim zapisom novomeškega govora.</span></span></span></span></span></p> Maruša Žibred Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 127 147 10.3986/JZ.29.1.07 Besedilo o stari kmečki hiši v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13253 <p lang="sk-SK" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek predstavlja del posnetih, transkribiranih in glasovno poknjiženih različic besedila o stari kmečki hiši v slovenskih govorih na avstrijskem Koroškem v krajih Bistrica na Zilji – Feistritz an der Gail, Radiše – Radsberg, Zgornji Kot – Zell-Oberwinkel, Sele (Zell-Pfarre), Želuče – Selkach, Obirsko – Ebriach in Pliberk – Bleiburg. Pripravljena so bila za </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Interaktivno karto slovenskih narečnih besedil</span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;"> (IKNB), kjer doslej za to območje ni bilo gradiva. V uvodu so opisane težave pri pridobivanju gradiva, na koncu pa je oprav­ljena primerjava leksemov v besedilih in na kartah </span></span><em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">Slovenskega lingvističnega atlasa </span></span></em><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: small;">2 (SLA 2). Tako avtorica kot informatorji in posredniki so se srečevali z veliko težavami, saj je pravih narečnih govorcev na tem območju malo ali pa ne poznajo starejšega izrazja.</span></span></span></span></span></p> Ivona Andres Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 149 162 10.3986/JZ.29.1.08 »Slovenski/koroški/podjunski« (?) števniki v latinskem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz, Cod. 250) https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13254 <p>.</p> Tadeusz Lewaszkiewicz Wiesław Wydra Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 163 177 10.3986/JZ.29.1.09 Slovensko lastnoimensko bogastvo Občine Zell-Sele https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13255 <p>.</p> Urška Vranjek Ošlak Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 181 183 10.3986/JZ.29.1.10 Jezikoslovna različnost Branke Tafra https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13256 <p>.</p> Andreja Legan Ravnikar Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 185 192 10.3986/JZ.29.1.11 Delavnica o leksikografiji in korpusnem jezikoslovju Lexicom 2022 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13257 <p>.</p> Dejan Gabrovšek Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-07-29 2023-07-29 29 1 193 195 10.3986/JZ.29.1.12