Življenje besed v Bibliji: od nog do glave

  • Jožica Narat Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Članek je besedoslovna obravnava besed noga in glava v Dalmatinovi Bibliji, kontrolno pa tudi v Japljevem in najnovejšem slovenskem svetopisemskem prevodu. S tem je nakazana razvojna črta, primerjava posameznih mest z Luthrom, Rosalinom in Vulgato pa pokaže odnos naših prevodov do svojih predlog.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Beseda 98, Slovenski standardni prevod Svetega pisma na CD‑ROM‑u, 1998, Ljubljana, Svetopisemska družba Slovenije.

Bibel‑Lexikon, 1968, Zürich–Köln, Benzinger Verlag Einsiedeln.

Biblische Realkonkordanz, 1913, Regensburg.

Breznik, Anton, 1928, Japljev prevod sv. pisma, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 7, 77–107.

Dalmatin, Jurij, 1584, BIBLIA, TV IE, VSE SVETV PISMV, Wittemberg, Faksimile, Ljubljana 1968.

Grabner‑Haider, Anton, in Krašovec, Jože, s sodelavci, 1984, Biblični leksikon. Celje, Mohorjeva družba.

Japelj, Jurij, in sodelavci, 1784–1802, SVETU PISMU STARIGA INU NOVIGA TESTAMENTA, I–X, Ljubljana.

Kastelec ‑ Vorenc, gl. Stabej.

Kržišnik ‑ Kolšek, Erika, 1990, Sestavina roka v frazeologemih slovenskega knjižnega jezika, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 26, 141–154.

Kržišnik, Erika, 2000, Biblične stalne zveze v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in v slovenskem jeziku, Razprave / Dissertationes XVII, 67–80.

Luther, D. Martin, 1545, Biblia, Das ist die gantze Heilige Schrifft Deudsch auffs new zugericht, I–III, Wittenberg. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1974.

Narat, Jožica, 1999, Semantika samostalnika v jeziku Jurija Dalmatina in Jurija Japlja, Doktorska disertacija, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 214 str. [Tipkopis.]

Nova beseda – Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.

Novak, France, 2004, Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev, Ljubljana, Založba ZRC.

Pleteršnik, Maks, 1894–95, Slovensko‑nemški slovar, Ljubljana, Knezoškofijstvo.

Rosalino, Franz, 1793–94, Biblia sacra, oder die heilige Schrift des alten und neuen Testaments, Wien.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, I–V, 1970–1991, Ljubljana.

Stabej, Jože, 1997, Slovensko‑latinski slovar. Po: Matija Kastelec ‑ Gregor Vorenc, Dictionarium latino‑carniolicum (1680–1710), Ljubljana, Založba ZRC.

Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 1997, Ljubljana, Svetopisemska družba Slovenije.

Vulgata: Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam, Vatikan, 1946. [Nova izdaja.]

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Narat J. Življenje besed v Bibliji: od nog do glave. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 21. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2497