Jezikoslovni zapiski https://ojs.zrc-sazu.si/jz <p><em>Jezikoslovni zapiski </em>so slovenska znanstvena jezikoslovna revija, ki jo izdaja <a href="https://isjfr.zrc-sazu.si/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša</a> ZRC SAZU. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov ter splošnih jezikoslovnih tem objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih in dogodkih.</p> <p>Print ISSN: 0354-0448<br />Online ISSN: 1581-1255</p> sl-SI <p>Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.</p> <p>Podrobneje v rubriki: <a href="https://ojs.zrc-sazu.si/jz/prispevki">Prispevki</a></p> peter.weiss@zrc-sazu.si (Peter Weiss) peter.weiss@zrc-sazu.si (Peter Weiss) Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Slovenski govori na vzhodnem robu (2): predstavitev https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13542 <p>.</p> Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13542 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Fonološki opis govora kraja Kapele (SLA T349) https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13061 <p>V prispevku je prikazan govor kraja Kapele (SLA T349), ki spada v bizeljski govor kozjansko-<br />bizeljskega narečja štajerske narečne skupine. Opisane so osnovne glasoslovne in naglasoslovne značilnosti. Podan je fonološki opis govora, in sicer na osnovi narečnega gradiva, ki ga je Andreja Radetič za potrebe <em>Slovenskega lingvističnega atlasa</em> (SLA) zbrala leta 2002.</p> Januška Gostenčnik Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13061 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Fonološki opis govora kraja Gomilica (SLA T392, OLA 21) https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13433 <p>V prispevku je prikazan govor kraja Gomilica (SLA T392), ki je dolinski govor (z nekaterimi značilnostmi ravenskega govora) prekmurskega narečja panonske narečne skupine. Opisane so osnovne glasoslovne in naglasoslovne značilnosti. Fonološki opis govora je narejen na podlagi narečnega gradiva, ki ga je za potrebe <em>Slovenskega lingvističnega atlasa </em>(SLA) zbrala Irena Lebar leta 1986. Opravljena je primerjava s starejšimi zapisi tega govora (Ftičar 1957; Horvat 1963; Ftičar – Logar 1969–1971) in fonološkim opisom za <em>Slovanski lingvistični atlas</em> (OLA) (Benedik 1981).</p> Januška Gostenčnik, Karmen Kenda-Jež Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13433 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik po desetih letih delovanja (2012–2022) https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13450 <p style="font-weight: 400;">Prispevek predstavlja Jezikovno svetovalnico za slovenščino s poudarkom na njenem jubilejnem, desetem letu delovanja. Jezikovno svetovanje je bilo vzpostavljeno kot intervencijska spletna svetovalna storitev, danes pa zbirka vprašanj in odgovorov predstavlja za jezikoslovce tudi raziskovalni izziv in samorefleksivni vir za proučevanje jezikovnih zadreg. Vprašanja iz svetovalnice so osnova za problemski pristop k prenovi pravopisnih pravil, ki poteka v okviru Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU.</p> Helena Dobrovoljc Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13450 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: A Review https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12157 Robert Orr Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12157 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Priročnik za vseživljenjsko učenje češčine kot materinščine https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13291 Zdenka Kohoutková Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13291 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Iz črnogorskega imenoslovja https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12156 Előd Dudás Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12156 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2023 (poimenovanja za škorpijona, koloradskega, majskega in junijskega hrošča) https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13356 <p>V prispevku se vsebinsko predstavljajo in objavljajo gesla z zoonimsko iztočnico, ki bodo konec leta 2023 dodana rastočemu spletnemu Novemu etimološkemu slovarju slovenskega jezika (2017–), dostopnemu na portalu Fran Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. V<br />geslih so obravnavana slovenska poimenovanja za škorpijona, koloradskega, junijskega in majskega hrošča, ki so jim dodani sinonimi za ličinko majskega hrošča.</p> Metka Furlan Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13356 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11573 <p>Članek obravnava fonetični in fonološki status fonema /v/ glede na slovenski knjižni jezik. Fonetično-fonološke raziskave v novejšem času so pokazale nejasnosti glede definiranih glasovnih variant (alofonov) fonema /v/ v sodobnem govorjenem knjižnem jeziku in variantnost uresničevanja pravopisno-pravorečne norme ter potrebo po fonetični in fonološki obravnavi alofonov fonema /v/. Obravnava je usmerjena v raziskovalna vprašanja o /v/: število in vrste alofonov ter fonotaktične razvrstitve posameznih alofonov v glasovnem okolju v vzglasju in izglasju zloga glede na načelo <em>zaporedje zvočnosti</em>; fonetične artikulacijske, akustične in avditivne značilnosti posameznih alofonov; zapisovanje posameznih alofonov v transkripciji IPA in narodni fonetični transkripciji; fonotaktična pravila razvrstitve posameznih alofonov. Raziskava ugotavlja drugačen fonetični in fonološki status /v/, kot je uveljavljen v predpisnih priročnikih.</p> Drago Unuk Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11573 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Normativni vidik slovenščine v tretjem tisočletju – artikulacija, percepcija in kodifikacija fonema /ʋ/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12636 <p>V članku so pregledane in komentirane pretekle raziskave glasovnih uresničitev fonema /ʋ/, ki bodo umeščene v sodobno situacijo. Dodatno je opravljena kontrastivna analiza slovničnega opisa, od metodoloških usmeritev in instrumentalnih meritev do pretekle ter še veljavne kodifikacije, ki temeljijo na opisu v Slovenski slovnici. Opravljena je slušna in instrumentalna analiza variant fonema /ʋ/ v realno izgovorjenih besedilih obeh univerzitetnih fonetičnih učbenikov, vključno z analizo in ustrezno umestitvijo preteklih raziskav. Na koncu je predstavljen predlog kodifikacije fonema /ʋ/.</p> Hotimir Tivadar Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12636 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Lice u hrvatskom jeziku: uvod u problematiku https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12793 <p>Prispevek je strnjen opis kategorije osebe v hrvaškem jeziku, ki je lahko model za prihodnje podrobnejše ali manj podrobne opise. Uvodoma opozarjamo na problem teoretičnih okvirov, ki ne predvidevajo posebnega mesta za opis rabe osebe in drugih pomembnih pojavov, povezanih s slovničnimi kategorijami in rabo posameznih besednih vrst. V drugem delu prispevka opisujemo osebo kot posebnega označevalca diskurzivnih vlog, pri čemer posebej izpostavljamo osnovne pomene posameznih oseb, njihove prenesene rabe in tudi rabo osebe kot t. i družbenega deiksa. V tretjem delu opisujemo »zabrisano« rabo osebe, tj. rabo, pri kateri oseba označuje splošno ali nedoločno človeško entiteto. V zaključnem delu so navedene osnovne prednosti predstavljenega modela opisa osebe v<br />hrvaškem jeziku, hkrati je na kratko obravnavana možna rešitev problema nepredvidenega mesta za opis določenega jezikovnega pojava.</p> Mislav Benić Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12793 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Izvor pripon -ar, -lj-ar in -n-ar v slovenščini https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12167 <p>V prispevku je obravnavan izvor pripon <em>-ar</em> (<em>kajžar</em>, <em>gruntar</em>, <em>kočar</em>, <em>bajtar</em>), <em>-lj-ar</em> (<em>kajžljar</em>, <em>kočljar</em>, <em>bajtljar</em>) in <em>-n-ar</em> (<em>gruntnar</em>, <em>kočnar</em>, <em>bajtnar</em>) v narečni in knjižni slovenščini. Pripona <em>-ar</em> je bila namreč v slovenščino podedovana iz praslovanščine in skozi zgodovino slovenščine dodatno prevzemana iz (bavarske) stare, srednje in nove visoke nemščine, zloženi priponi <em>-lj-ar</em> in <em>-n-ar</em> pa sta v (narečno) slovenščino prišli iz (bavarske) visoke nemščine. Nadalje je na osnovi spoznanj germansko-slovanskega nadomestnega<br />glasoslovja podana natančnejša interpretacija starogermanskega vira praslovanske prevzete pripone <em>*-aŕь</em>.</p> Matej Šekli Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12167 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Teorija metajezika in opis avtonimije v slovenščini https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12170 <p>Članek opisuje odnos med metajezikom in objektnim jezikom ter osnovne pojme, uporabljene pri opisu metajezika in jezikoslovne terminologije. Navedene so posebnosti slovenskega metajezika, pri čemer je posebna pozornost posvečena pojavu avtonimije v jezikoslovnih<br />besedilih.</p> Mitja Trojar Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12170 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Uporabnost ameriškega spletnega slovarja za tujejezične uporabnike s stališča slovenskih uporabnikov https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12164 <p>V članku najprej predstavimo raziskave o različnih vidikih rabe slovarjev, nato pa izsledke kvalitativne raziskave o rabi slovarjev, v kateri so sodelovali študenti Ekonomske fakultete. V okviru raziskave so iskali različne informacije v spletnem slovarju The Britannica Dictionary. Rezultati raziskave kažejo, kako učinkovit je preučevani slovar. Iz njihovih komentarjev je razvidno, da imajo določena pričakovanja glede vrste informacij, ki jih želijo dobiti v slovarju, in glede načina prikaza teh informacij.</p> Marjeta Vrbinc, Donna M.T.Cr. Farina, Alenka Vrbinc Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12164 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Denar je/ni vse – iz raziskav jezikovno-kulturne podobe Slovencev https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11667 <p>Denar ni le stvar, ki ima določeno vrednost in nastopa v vlogi plačilnega sredstva. Raziskovalno se zdi zanimiv opis njegovega pomena, ki upošteva antropocentrični način konceptualizacije v primerjalnem slovensko-poljskem okviru. Prispevek predstavlja rezultate anketne raziskave o odnosu do denarja – gre za eno od pomenskih kategorij, ki sta jih avtorici ugotovili pri jezikovno-kulturni stereotipni podobi Slovencev, izoblikovani skozi raziskave. Metodološko sodi predstavljena tematika na področje etnolingvističnih raziskav.</p> Maria Wacławek, Maria Wtorkowska Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11667 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Didaktično gradivo na portalu Franček https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12174 <p>V članku je predstavljeno didaktično gradivo na jezikovnem portalu <em>Franček</em>; predstavitev je osredotočena na jezikovne naloge dveh tipov: naloge na spletni strani <em>Črkozmed</em>, ki jih lahko uporabnik (učitelj) sam ustvarja in pri katerih se primeri samodejno generirajo iz podatkovnih baz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter že vnaprej sestavljene naloge v obliki delovnih listov v <em>Vajah</em>. Prikazan je proces avtomatizacije priprave učnega gradiva in njegovo povezovanje v celovito slovnično-slovarsko strukturo portala <em>Franček</em>. Poleg predstavitve obstoječega stanja so v članku našteti tudi predlogi za izboljšanje in nadgradnjo didaktičnega gradiva na portalu.</p> Lara Godec Soršak, Nina Ledinek, Niki Bizjak, Alenka Rot Vrhovec Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12174 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Napake študentov pri pisanju poslovnih pisem v angleškem jeziku https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11972 <p>Prispevek se osredinja na položaj poslovnega angleškega jezika v slovenskem univerzitetnem prostoru in na problematiko pravilne sestave poslovnega pisma. Predstavlja pogoste napake, ki jih študenti delajo pri pisanju poslovnih pisem, in sicer ob analizi spremnih pisem, ki so jih pisali dodiplomski študenti Univerze na Primorskem med letoma 2015 in 2018. Obdelani so temeljni sklopi in predstavljeni rezultati, opozorjeno pa je tudi na težave, s katerimi se srečujejo slušatelji.</p> Mojca Kompara Lukančič Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11972 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Petinšestdeset let univerzitetne profesorice Irene Orel https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12805 Andreja Legan Ravnikar Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/12805 Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0100 Ob jubileju Janeza Kebra https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13598 Peter Weiss Avtorske pravice (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/13598 Fri, 22 Dec 2023 00:00:00 +0100