K etimologiji toponima Mi'rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza«

  • Metka Furlan Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Hotiški toponim Mi'rišče ni tvorjenka iz hidronima M)ra, hotiško 'Mü:ºra, kot pravi ljudska etimologija, ampak nomen loci na ‑išče iz samostalnika 'mü:ºre (f. pl.) »opuščeni rokavi reke Mure«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ARj: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1880–1976.

Bajec 1950: A., Besedotvorje slovenskega jezika I, Izpeljava samostalnikov, Ljubljana.

Bezlaj 1956–61: F., Slovenska vodna imena I–II. Ljubljana.

Čop 1983: D., Imenoslovje Zgornjesavskih dolin, Disertacija, Ljubljana.

Čop 1995: D., Prisank ali Prisojnik? – Planinski vestnik 11, november, 495–496.

ÈSSJ: Ètimologičeskij slovarь slavjanskich jazykov, Praslavjanskij leksičeskij fond 1–. Moskva 1974–.

ÈSUM: Ètymologičnyj slovnyk ukrajins'koji movy I–. Kyjiv 1982–.

Fraenkel: E., Litauisches etymologisches Wörterbuch I–II. Heidelberg 1962–1965. Hraste‑Šimunović: M. Hraste, P. Šimunović, Čakavisch‑Deutsches Lexikon I–III, Köln ‑ Wien 1979–1983.

Kenda‑Jež 1996: K., Uvodna pojasnila, V: Logar, T., Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana, str. VII–XVIII.

KLS: Krajevni leksikon Slovenije IV. Podravje in Pomurje, S sodelovanjem Franceta Planine pripravil in uredil Roman Savnik. Ljubljana 1980.

Legiša 1951: L., Kos kraškega narečja 8 – Razgledi 6 (Trst), 567–579.

LiAKZ: Datoteka ledinskih imen Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Ljubljana).

Lubaś 1966: W., Posesivna funkcija sufiksa ‑ica u južnoslovenskoj toponimiji – Naš jezik XV/1–2, 108–113.

Merkù 2006: P., Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Uredila M. Furlan in S. Torkar, Ljubljana.

Miklošič 1875: F., Vergleichende Stammbildungslehre der slavischen Sprachen, Wien.

Nevskaja 1977: L. G., Baltijskaja geografičeskaja terminologija, Moskva.

Pleteršnik: M., Slovensko‑nemški slovar I–II, Ljubljana 1894–1895 = Slovensko‑nemški slovar, Transliterirana izdaja, Ur. M. Furlan, Ljubljana 2005.

PMS: Pleteršnikova zbirka zemljepisnih imen Matice slovenske, Hrani Etimološko‑onomastična sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Ramovš 1924: F., Historična gramatika slovenskega jezika II. Konzonantizem, Ljubljana.

Ramovš 1935: F., Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti, Ljubljana.

REZI5: Register prostorskih enot 1 : 5000 (Geodetska uprava Republike Slovenije).

Schütz 1957: J., Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, Berlin.

Skok: P., Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb 1971–74.

SLA: Gradivo za Slovenski lingvistični atlas, Hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

SP 2001: Slovenski pravopis, ur. J. Toporišič et al., Ljubljana.

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V. Ljubljana 1970–1991.

Šimunović 1972: P., Toponimija otoka Brača, Supetar.

Šimunović 2006: P., Rječnik bračkih čakavskih govora, Supetar.

Trubačev 1968: O., Nazvanija rek Pravoberežnoj Ukrainy, Moskva.

Vasmer: M., Ètimologičeskij slovarь russkogo jazyka I–IV, Perevod s nemeckogo i dopolnenija člena‑korrespondenta AN SSSR O. N. Trubačeva, Izdanie vtoroe, stereotipnoe, Moskva 1986–1987.

Zelko 1982: I., Historična topografija Slovenije I. Prekmurje do leta 1500, Murska Sobota.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Furlan M. K etimologiji toponima Mi’rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza«. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2485