Iz prvotnih ledinskih imen tvorjena hišna imena v spodnji Zadrečki dolini

  • Peter Weiss Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V Zgornji Savinjski dolini so najstarejša hišna imena tista, ki so tvorjena iz prvotnih ledinskih imen. Prispevek predstavlja današnjo razširjenost tovrstnih hišnih imen v spodnji Zadrečki dolini (kjer se med Gornjim Gradom in Nazarjami govori zgornjesavinjsko narečje) z izpeljankami vred.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AS 1996 = Atlas Slovenije, ur. Vili Kos, Ljubljana, Mladinska knjiga – Geodetski zavod Slovenije, 1996.

Badjura 1953 = Rudolf Badjura, Ljudska geografija: terensko izrazoslovje, Ljubljana, DZS, 1953.

Bajec 1950 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika 1: Izpeljava samostalnikov, Ljubljana,SAZU, 1950 (Dela razreda za filološke in literarne vede 1).

Blaznik 1986 = Pavle Blaznik, Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do leta 1500 1–2: A–M, N–Ž, Maribor, Obzorja, 1986.

Gornji Grad 075 = Državna topografska karta Republike Slovenije 1 : 25.000: Gornji Grad (075), Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije, 1998.

Keber 1982 = Janez Keber, O izvoru priimkov na -šek, Onomastica Jugoslavica 9 (1982), str. 229–236.

Keber 2002 = Janez Keber, Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, str. 47–69.

Keber 2002a = Janez Keber, Slovarček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, str. 141–148.

Mišič 1938 = Franc Mišič, O ledinskih in hišnih imenih okoli Solčave, Časopis za zgodovino in narodopisje 33 (1938), str. 191–201.

Mišič 1940 = Franc Mišič, Ledinska in hišna imena okoli Luč, Časopis za zgodovino in narodopisje 35 (1940), str. 40–49.

Mozirje 076 = Državna topografska karta Republike Slovenije 1 : 25.000: Mozirje (076), Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije, 1998.

Mrdavšič 1988 = Janez Mrdavšič, Krajevna in domača imena v Črni na Koroškem in njeni širši okolici, Ravne na Koroškem: Koroška osrednja knjižnica »Dr. Franc Sušnik« – Kulturna skupnost, 1988.

Mrdavšič 2001 = Janez Mrdavšič, Krajevna in domača imena v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem: ČZP Voranc, 2001.

Orožen 1876 = Ignac Orožen, Das Benediktiner-Stift Oberburg, Marburg, 1876 (Das Bisthum und die Diözese Lavant I/1).

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika: skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/68, 48/49, Ljubljana: DZS (za Univerzitetno študijsko komisijo), 1952.

Škofic 2001 = Jožica Škofic, Hišna imena v Kropi, Simpozij Slovenska lastnoimenskost: zbornik s simpozija ’99 v Pišecah, ur. Jože Toporišič, Pišece, Komisija Maks Pleteršnik – Novo mesto, Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, str. 21–40.

Štiftar 1873 = France Štiftar, O vlastnih imenih kmetij i posestnikov v Solčavi, Vestnik Zore 1873, str. 168–170.

Trdina 1987 = Janez Trdina, Podobe prednikov: zapiski Janeza Trdine iz obdobja 1870–1879, ur. Snežana Štabi – Igor Kramberger, Ljubljana, Univerzitetna konferenca ZSMS, 1987 (Knjižna zbirka Krt 30–32).

Vider 1982 = Valent Vider, Zapiski o Solčavi in njeni okolici: prispevki k zgodovinskemu in etnografskemu gradivu, Solčava, Turistično društvo, 1982.

Weiss 1990 = Peter Weiss, Govori Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: glasoslovje, oblikoslovje in skladnja – magistrsko delo, Ljubljana, 1990 (tipkopis).

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana, Založba ZRC, 1998 (Slovarji).

Weiss 2001 = Peter Weiss, Folološki opis govora kraja Spodnje Kraše (SLA 314), Jezikoslovni zapiski 7 (2001), št. 1–2, str. 321–347.

Weiss 2003 = Peter Weiss, Načini ogovarjanja in govorjenja o odsotni osebi v govorih spodnje Zadrečke doline, v: Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja, ur. Zinka Zorko – Mihaela Koletnik, Maribor: Slavistično društvo, 2003 (Zora 25), str. 199–215.

Weiss 2004 = Peter Weiss, Izhodišča za slovar imen v govorih spodnje Zadrečke doline, Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika: slovenska zemljepisna imena, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije – Pišece, Društvo Pleteršnikova domačija, 2004, str. 147–153.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Weiss P. Iz prvotnih ledinskih imen tvorjena hišna imena v spodnji Zadrečki dolini. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2514