Istroromunski kromonimi

  • Goran Filipi Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper

Povzetek

V prispevku so obravnavana poimenovanja barv v istroromunskih govorih v Istri. Obdelanih je 14 kromonimov (poleg njih še nekateri pojmi, ki so na kakršen koli način povezani z določeno barvo). Besedje je bilo zbrano v zadnjih dvajsetih letih (večji del je, kot gradivo, objavljen v IrLA). Poleg istroromunskih terminov, ki jih je avtor sam zabeležil, se dosledno navajajo tudi oblike iz istroromunskih slovarjev in glosarjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ARJ – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–XXIII, JAZU (danes HAZU) Zagreb, 1880–1976.

BOE – Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Martello Editore, Milano, 1971. (ponatis beneške izdaje iz l. 1856).

ČDO – Janneke Kalsbeek, The Čakavian Dialect of Orbanići near Žminj in Istria, Editions Rodopi B. V., Amsterdam ‑ Atlanta, 1998.

ČL – Mate Hraste & Petar Šimunović, Čakavisch‑deutches Lexicon, knj. I, Böhlau Verlag, Köln ‑ Wien, 1979.

DAr – Matilda Caragiu Marioţeanu, Dicţionar aromân, I (A‑D), Editura Enciclopedică, Bukurešta, 1997.

DDAr – Tache Papahagi, Dicţionarul dialectului aromîn, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, Bukurešta, 1963.

DIr – Richard Sârbu & Vasile Fraţilă, Dialectul istroromân, Editura Amarcord, Temišvar, 1998.

DLI‑cd – Giacomo Devoto & Gian Carlo Oli, Il Dizionario della Lingua Italiana, Firenze, 2003. (izdaja na CD‑ju)

DMr – Theodor Capidan, Meglenoromâni III, Dicţionar meglenoromân, Bukurešta, brez letnice izdaje.

DRI – Josif Popovici‑ Dialectele romîne, IX: Dialectele romîne din Istria, partea a 2A (texte şi glosar), Halle A. D. S., Editura autorului, 1909.

ESSJ – France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika (I–IV), Ljubljana, 1977, 1982, 1995, 2005.

ID – Josip Ribarić, O istarskim dijalektima, Pazin, 2002.

IE – Istarska enciklopedija, Zagreb, 2005.

ILA – Goran Filipi & Barbara Buršić Giudici, Istriotski lingvistički atlas, Znanstvena udruga Mediteran, Pulj, 1998.

IrG – Arthur Byhan, Istrorumänisches Glossar, u Iahresbericht des Instituts für rumänische Sprache, IV, Leipzig, 1899, str. 174–396.

IrHR – August Kovačec, Istrorumunjsko‑hrvatski rječnik s gramatikom i tekstovima, Znanstvena udruga Mediteran, Pulj, 1998.

IrLA – Goran Filipi, Istrorumunjski lingvistički atlas / Atlasul Lingvistic Istroromân / Atlante Linguistico Istrorumeno, Pulj, 2002.

PI – Šime Ružić Sudčev, Pićan i pićònski idiomi, C. A. S. H., Pulj, 1999.

RČGNV – Josip M. Sokolić – Kozarić, Gojko M. Sokolić – Kozarić, Rječnik

čakavskog govora Novog Vinodolskog, Rijeka ‑ Novi Vinodolski, 2003.

REW – W. Meyer‑Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1972.

RGK – Tomislav Maričić Kukljičanin, Rječnik govora mjesta Kukljice, Matica hrvatska, Zadar, 2000.

RGS – Ankica Piasevoli, Rječnik govora mjesta Sali, Zadar, 1993.

RGV – Blaž Jurišić, Rječnik govora otoka Vrgade, II, JAZU (danes HAZU) Zagreb, 1973.

RLC – Marijan Milevoj, Gonan po nase (rječnik labinske cakavice), Labin, 2006.

RRG – Ladislav Radulić, Rječnik rivanjskog govora, Zadar, 2002.

SES – Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, 1997.

SIr – Sextil Puşcariu, Studii istroromâne, III, Cvltvra Naţională, Bukurešta, 1929.

SKOK – Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV, JAZU (danes Hazu) Zagreb, 1971–1974.

SR – Milan Moguš, Senjski rječnik, Zagreb ‑ Senj, 2002.

TIr – Traian Cantemir, Texte istroromîne, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, Bukurešta, 1959.

TIrG – Richard Sârbu, Texte istroromâne şi glosar, Tipografia Universităţii din Timişoara, Temišvar, 1992.

VG – Enrico Rosamani, Vocabolario giuliano, LINT, Trst, 1999.

VIr – Ioan Maiorescu, Itinerario in Istria e vocabolario istriano‑romeno, Edizioni Parnaso, Trst, 1996.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Filipi G. Istroromunski kromonimi. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 21. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2483