Naselbinska imena v Tikveški regiji

  • Elka Jačeva-Ulčar Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Skopje

Povzetek

V prispevku je s semantičnega in besedotvornega vidika analiziranih in klasificiranih 140 naselbinskih imen Tikveške regije, večjega območja v srednjem Povardarju. Klasifikacija ojkonimov je narejena po tisti, ki jo je v svoji doktorski disertaciji z naslovom Toponomastikata na Ohridsko‑prespanskiot bazen (Toponomastika Ohridsko‑prespanskega bazena) predstavil Poljak Włodzimierz Pianka. Analiza je pokazala, da se v ojkonimih Tikveške regije ohranjajo geografski apelativi, fitonimi, zoonimi in osebna imena. Poseben tip ojkonimov predstavljajo tisti, ki so enaki stanovniškim imenom in patronimikom. Z besedotvornega vidika so ojkonimi s tega območja pretežno nastali s toponimizacijo apelativov ali pa s sufiksalno substantivizacijo. Precejšen del ojkonimov je eliptičnih, manjše število je zloženk in večbesednih imen. Glede izvora je najvišji odstotek ojkonimov slovanskega izvora, manjši pa turškega, grškega ali romanskega.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Brozović, D., Nazivi za blatišta i njihovi toponimijski odrazi u hrvatskome jeziku, Folia onomastica Croatica, knj. 8, Zagreb 1999, 1‑44.

Vidoeski, B., Geografskata terminologija vo dijalektite na makedonskiot jazik, Skopje 1999.

Despodova, V.; Ja~eva‑Ul~ar, E.; Novotni, S.; ^i~eva‑Aleksi} M.,

Staroslovensko‑makedonski re~nik, Prilep ‑ Skopje 1999.

Duridanov, I., Mestnite nazvani® ot Lomsko, Sofi® 1952.

Ja~eva‑Ul~ar, E., Toponimijata na Tikve{kiot region, Skopje 2005

(doktorska disertacija ‑ ma{inopis).

Ja~eva‑Ul~ar, E., Za nekoi ojkonimi od Tikve{kiot region, sp.

Balcanoslavica 30‑31, Prilep 2002, 206–208.

Kova~ev, N. P., ToponimiÔta na TroÔnsko, SofiÔ 1969, 120.

Mol~anova, T. O., Istori~eskaÔ svÔzÝ tÓrkskoŸ toponimii Gornogo

AltaÔ i Tuvì, Istori~eskaÔ onomastika, Moskva 1977.

Mo{in, V., Spomenici za srednovekovnata i ponovata istorija na

Makedonija, t. I, III, IV, Skopje 1975‑1981.

Koneski, B., Makedonski mesta i imiwa, Skopje 1981.

Pjanka, V., Toponomastikata na Ohridsko‑prespanskiot bazen, Skopje 1970.

Skok, P., Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, II, Zagreb 1972.

Stankovska, Q., Makedonska ojkonimija, kn. 1, Skopje 1995.

Stankovska, Q., Makedonska ojkonimija, kn. 2, Skopje 1997.

Stankovska, Q., Toponimite so sufiksot ‑ica vo Makedonija,

Skopje‑Prilep 2001.

Stankovska, Q., Sufiksite ‑j√‑, ‑√j√‑, ‑Í vo makedonskata toponimija,

Skopje 2002.

Stankovska, Q., Neslovenski apelativi vo makedonskata toponimija,

Zb. referati od XXIX Nau~na konferencija odr`ana vo Ohrid,

‑20 avgust 2002, Skopje 2003.

Fasmer, M., Ïtimologi~eskiŸ slovarÝ russkogo Ôzìka, II, Moskva

Fasmer, M., Ïtimologi~eskiŸ slovarÝ russkogo Ôzìka, III, Moskva

, 539.

Šimunović, P., Toponimija otoka Brača, Supetar 1972.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Jačeva-UlčarE. Naselbinska imena v Tikveški regiji. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2487