Dajanje „literarnih” imen na Poljskem

  • Aleksandra Cieślikowa
  • Maria Malec

Povzetek

V članku avtorici obravnavata dajanje „literarnih” imen na Poljskem. Pri tem razlikujeta književnost verskega značaja (Biblija, obredna besedila, življenjepisi svetnikov), ki je vir krščanskih imen, od književnosti posvetnega značaja in z njo povezano literarno motivacijo imen. Nadalje so bili ugotovljeni nekateri postopki, povezani z dajanjem literarnih imen na Poljskem. Na koncu je bil podan poskus oblikovanja definicije pojma „literarno ime”.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bystroń J. S., 1938, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa.

Cieślikowa A., 1993, Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993, s. 33–39.

Cieślikowa A., 1994, Imiona i nazwiska w polszczyźnie. Moda i użycie tekstowe, [w:] Polszczyzna a / i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, red. K. Handke, H. Dalewska‑Greń, Warszawa, s. 185–198.

Grzenia J., 2002, Słownik imion, Warszawa.

Kopaliński W., 1996, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.

Malec M. , 1990, Onomastyczne sygnały obecności europejskiej kultury literackiej w średniowieczu polskim, [w:] Polszczyzna średniowieczna i renesansowa, Folia Linguistica 23, Łódź 1990, s. 95–102.

Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.

Malec M. , (2007), Stopnie otwartości systemu imion w Polsce, [w:] Nowe nazwy własne, nowe stanowiska metodologiczne (w druku).

Sł Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. I–VI 1965–1983, t. VII Suplement, oprac. pod kierunkiem M. Malec, 1984–1987, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Cieślikowa A, Malec M. Dajanje „literarnih” imen na Poljskem. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 19. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2479