Etimon, poimenovalni motiv in pomen lastnih imen

  • Rudolf Šrámek

Povzetek

V pričujočem članku je v kratkem opisu pojmov (= sistemskih kategorij) etimon, proprialni poimenovalni motiv in proprialna vsebina podan poskus, da bi zajeli najbolj bistveno, kar ustvarja razliko med apelativnim in proprialnim. Na koncu je opozorjeno na razvojne tendence, ki se v imenoslovju izraziteje uveljavljajo od polovice 20. stoletja naprej.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Jan Balhar, Pavel Jančák (vedoucí autorského kolektivu), Český jazykový atlas, Sv. 1. Praha 1992.

France Bezlaj, Význam onomastiky pro studium praslovanského slovníku, Slavia, 27, 1958, s. 353–364.

Henryk Borek, Potrzeby i zadania nazwotwórstwa w toponimii słowiańskiej, Z Polskich Studiów Slawistycznych, Językoznawstwo 6, Warszawa 1983, s. 51–62.

Aleksandra Cieślikowa, Profesor Henryk Borek i Jego nowe spojrzenie na nazwy własne, St. Gajda (red.), Region w świetle nazw własnych, Opole 2007, s. 37–47.

Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I. Praha 1970, II., Praha 1980.

Václav Machek, Etymologický slovník jazyk českého, Praha 1968.

Heinrich Kalverkämper, Textlinguistik der Eigennamen, Stuttgart 1987.

Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Uredila Metka Furlan in Silvo Torkar, Ljubljana 2006.

Franz Miklosich, Die Bildung der slawischen Personennamen, Denkschrift der Akademie der Wissenschaften, Philos.‑hist. Classe, Bd. 10. Wien 1860, s.215–330.

Franz Miklosich, Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slawischen.In: Denkschrift der Akademie der Wissenschaften, Philos.‑hist. Classe, Bd.14, Wien 1865, s. 1–74.

Franz Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen‑ und Ortsnamen, Manuelneudruck, Heidelberg 1927.

Libuše Olivová‑Nezbedová, Miloslava Knappová, Jitka Malenínská, Jana Matúšová, Pomístní jména v Čechách, O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha 1995.

Libuše Olivová‑Nezbedová, Jitka Malenínská, Slovník pomístních jmen v Čechách, Úvodní svazek, Praha 2000.

Libuše Olivová‑Nezbedová, Jana Matúšová, Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách. Praha 1991, a Retrográdní index slovníku pomístních jmen v Čechách, Praha 1991.

Slovník pomístních jmen v Čechách. Sv. I. Praha 2005, sv. II, Praha 2006.

Vladimír Šmilauer, Příručka slovanské toponomastiky, Handbuch der slawischen Toponomastik, Praha 1970.

Rudolf Šrámek, Úvod do obecné onomastiky, Brno 1999.

Rudolf Šrámek, Onomastická teorie ve slovanské onomastice, Słowiańska onomastyka, Encyklopedia, T. I., Warszawa–Kraków 2002. s. XXX–XLIII.

Rudolf Šrámek, Toponymické modely a toponymický systém, Slovo a slovesnost, 33, 1972, s. 304–318. Německý překlad: Zum Begriff „Modell“ und „System“ in der tschechischen Toponymie, ONOMA, 27, 1972/1973.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Šrámek R. Etimon, poimenovalni motiv in pomen lastnih imen. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 27. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2511