Vodna imena na doberdobskem Krasu

  • Vlado Klemše

Povzetek

V članku obravnava avtor vodna imena Doberdobskega, Prelosnega in Sabeljskega jezera ter Močil, navaja dosedanje ugotovitve in razlage imen ter opozarja na značilne hidronime, kot so Črepola/Črepolo, P'č, Počka, Rebok, Rošta, Roja in Pivka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ASCM – Archivio Storico Comune di Monfalcone.

Bezlaj, France, 1956, 1961, Slovenska vodna imena I–II, Ljubljana.

Bezlaj, France, 1976–2005, Etimološki slovar slovenskega jezika I–IV, Ljubljana.

Brecelj, Marijan, 2005, Furlansko‑slovenski slovar, Nova Gorica.

Waltritsch, Marko (ur.), 1988, Doberdob včeraj in danes, Doberdob, 1988.

Domini, Silvio, 1998, Staranzano: storia, società e cultura tra Otto a Novecento, Staranzano.

Fajt, Vilko, 2002, Družinska imena v Sovodnjah. Utrinki naše preteklosti, Sovodnje ob Soči.

Franciscejski kataster. Opisi katastrskih občin, lastnikov zemljiških in stavbnih parcel, cenitve in mape. Gradivo v Državnem arhivu v Gorici (Archivio di Stato).

Goriško ozemlje. Zemljevid s krajevnimi in ledinskimi imeni, Trst – Gorica, 1999.

Jožefinski kataster. Registri lastnikov in popis parcel. Gradivo v Državnem arhivu v Gorici (Archivio di Stato).

Klemše, Vlado, 1997, S Poklona do Toplice. Krajevna, ledinska, vodna in druga imena v Štmavru, Pevmi in na Oslavju, Štmaver.

Kos, Milko, 1954, Srednjeveški urbarji za Slovenijo III. Urbarji Slovenskega Primorja. Drugi del, Ljubljana.

Krstne knjige. Prepisi krstnih knjig posameznih župnij, v Nadškofijskem arhivu v Gorici.

Martinčič, Andrej, Sušnik, Franc, 1969, Mala flora Slovenije, Ljubljana.

Merkù, Pavle, 2006, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Ljubljana.

Pirona, Giulio Andrea, 1979, Il Nuovo Pirona. Vocabolario friulano, Udine.

Pleteršnik, Maks, 2006, Slovensko‑nemški slovar. Transliterirana izdaja, Ljubljana.

PSCC – Provveditori Sopraintendenti alla Camera dei Confini, v Archivio di Stato di Venezia.

Puntin, Maurizio, 2003, Toponomastica storica del Territorio di Monfalcone e del comune moderno di Sagrado, Gradisca d’Isonzo.

Klemše, Vlado (ur.), 2005, Slovenci v Laškem, Tržič.

Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), 3. zvezek, Ljubljana, 1997.

Snoj, Marko, 1997, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana.

Waltritsch, Marko (ur.), 1983, Sovodenjski zbornik, Sovodnje.

Tabor "Doberdob 82". Gradivo mladinskega raziskovalnega tabora, Ljubljana, 1983.

TEA – Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis.

Terenska raziskava avtorja.

Terezijanski kataster. Registri lastnikov, kolonov in bremen. Gradivo v Državnem arhivu v Gorici (Archivio di Stato).

Tržaško ozemlje. Zemljevid in seznam ledinskih imen, Ljubljana – Trst, 1978.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Klemše V. Vodna imena na doberdobskem Krasu. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. oktober 2021.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2491