Komentiranje leksično‑besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa »Človek« (na primeru V617 teta in V618 ujna)

Vera Smole, Urška Petek

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2503

Povzetek

Komentarji so ena od bistvenih, a tudi najbolj variabilnih sestavin vsakega lingvističnega atlasa. V prispevku bo na primeru komentarjev h kartama za vprašanji V617 teta in V618 ujna predlagana zgradba komentarja, kakršnega bi lahko imel 1. leksično‑besedotvorni zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa s pomenskim poljem »človek«.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Gradivo za Slovenski lingvistični atlas (SLA), ki ga hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

ESSJ: Bezlaj, France, 2005, Etimološki slovar slovenskega jezika – četrta knjiga Š–Ž, ur. Marko Snoj in Metka Furlan, Ljubljana, izdala SAZU, ZRC SAZU – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (Etimološko‑onomastična sekcija), založila Založba ZRC.

Petek, Urška, 2007, Geolingvistični prikaz nekaterih leksemov s pomenskega polja »Človek« (po gradivu za SLA), UL, FF, Oddelek za slovenistiko, april 2007, 89 str. (mentorica V. Smole).

Pir, Pirona, Giulio Andrea, 2001, Il Nuovo Pirona (Vocabolario Friulano), Udine, Società Filologica Friulana.

SES, Snoj, Marko, 2003, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, Modrijan.

SSKJ, Ahlin, Martin, Bokal, Ljudmila et al., 2000, Slovar slovenskega knjižnega jezika (elektronski vir), Ljubljana, DZS.

Smole, Vera, 2006, Prvi zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa – realnost ali utopija? Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor, Slavistično društvo, 226–234.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2503

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.