Letn. 23, št. 1 (2017)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Liliana Spinozzi Monai PDF
Komplementarnost materialov II in glosarja terskega narečja Jana Baudouina de Courtenayja

Mihaela Koletnik PDF
Samostalniške manjšalnice v prleških narečnih slovarjih

Suzana Todorović PDF
Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu

Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Primož Jakopin PDF
Poizvedbe uporabnikov po spletnih različicah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa 2001 na naslovu bos.zrc-sazu.si

Mojca Kompara PDF
Zasnova novega slovarja krajšav

Anita Celinić, Mira Menac-Mihalić PDF
Poveznice i razdjelnice u srodnim jezičnim sustavima / Povezovalne in ločevalne črte v sorodnih jezikovnih sistemih

Marina Marinković PDF
Iz fonologije mjesnoga govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interferencije na zapadnome karlovačkome području / Iz fonologije govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interference na zahodnem karlovškem področju

Perina Vukša Nahod PDF
Naglasak imenica a-vrste u slivanjskim govorima / Naglas samostalnikov ajevske vrste v govorih občine Slivno na Hrvaškem

Глеб Петрович ПилиПенко PDF
Переключение кода в русском языке старообрядцев Латгалии / Kodno preklapljanje v ruskem jeziku starovercev Latgalije (Latvija)

Paweł Janczulewicz PDF
Akcentuacja tematów na *-ęt- w kontekście polskich danych gwarowych i historycznych / Naglaševanje praslovanskih *-ęt-osnov v luči poljskih zgodovinskih in narečnih podatkov

Dorota Krystyna Rembiszewska PDF
Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny Regionalnej / Poljsko gradivo za Nemški jezikovni atlas kot vir za raziskovanje poljskega pokrajinskega jezika 19. stoletja

Maria Wacławek, Maria Wtorkowska PDF
Słowiański Austriak” – o charakterze Słoweńców słów kilka / »Slovanski Avstrijec«: nekaj besed o značaju Slovencev

Аннa Щетининa PDF
От дородный добрый молодец к дородная тетка: социокультурная трансформация значения / Od dorodnyj dobryj molodec do dorodnaja tetka: sociokulturno preoblikovanje pomena v ruščini

Сергей Попов PDF
когнитивно-эволюционное исследование Появления оПределенного и неоПределенного артиклей / Kognitivno-evolucijska raziskava pojavitve določnega in nedoločnega člena

Bojana Maltarić PDF
V Zagrebu izšla nova slovnica češčine

Tjaša Jakop PDF
Mednarodna konferenca Kontekstualizacija zgodovinske leksikologije maja 2017 v Helsinkih

Janez Orešnik PDF
Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1947–1958