Iz fonologije mjesnoga govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interferencije na zapadnome karlovačkome području / Iz fonologije govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interference na zahodnem karlovškem področju

  • Marina Marinković
Ključne besede: Zadobarje, čakavsko ikavsko-ekavsko narečje, prehodni govor, akcentuacija, metatonija

Povzetek

Prispevek obravnava nekaj fonoloških značilnosti Zadobarja, ki jih je avtorica ugotovila na osnovi terenskega raziskovanja. V skladu s prejšnjimi raziskavami je govor Zadobarja del celinskega narečja čakavskega ikavsko-ekavskega narečja. Namen raziskave je ugotoviti odnos med čakavskimi in kajkavskimi značilnostmi v govoru Zadobarja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barac ‒ Finka 1966 = Vida Barac – Božidar Finka, O prikupskim govorima oko Vukove Gorice, Ljetopis JAZU (Zagreb) 71 (1966), 315–323.

Brozović 1960 = Dalibor Brozović, O strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatsko-srpskih dijalekata, Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) 3 (1960), 68−88.

Brozović ‒ Ivić 1988 = Dalibor Brozović – Pavle Ivić, Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1988.

Celinić ‒ Čilaš Šimpraga 2008 = Anita Celinić – Ankica Čilaš Šimpraga, Govor Jurkova Sela u Žumberku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb) 34 (2008), 63–93.

Finka ‒ Šojat 1973 = Božidar Finka – Antun Šojat, Karlovački govor, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 3 (1973), 77−151.

Hamm 1974 = Josip Hamm, Staroslavenska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, 1974.

Ivšić 1936 [2012] = Stjepan Ivšić, Jezik Hrvata kajkavaca: pretisak iz Ljetopisa JAZU, sv. 48 za godinu 1934./35., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012 (pretisak rada iz 1936.).

Junković 1982 = Zvonimir Junković, Dioba kajkavskih govora: porodice, tipovi i savezi, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 6 (1982), 191–215.

Kapović 2009 = Mate Kapović, Čakavsko i kajkavsko u donjosutlanskoj akcentuaciji (na primjeru govora Drinja), Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 15 (2009), 195–209.

Kapović 2010 = Mate Kapović, Naglasak o-osnova muškoga roda u hrvatskom – povijesni razvoj, Filologija (Zagreb) 54 (2010), 51–109.

Kapović 2011 = Mate Kapović, Accentuation of i-Verbs in Croatian Dialects, u: Accent Matters: Papers on Baltic and Slavic Accentology, ur. Tijmen Pronk – Rick Derksen, Amsterdam – New York: Rodopi, 2011, 109–233.

Kapović 2015 = Mate Kapović, Povijest hrvatske akcentuacije: fonetika, Zagreb: Matica hrvatska, 2015.

Karlovački leksikon 2008 = Karlovački leksikon, ur. Ivan Ott, Zagreb: Školska knjiga, 2008.

Lisac 2009 = Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 2: čakavsko narječje, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2009.

Lončarić 1996 = Mijo Lončarić, Kajkavsko narječje, Zagreb: Školska knjiga, 1996.

Lopašić 1894 [2015] = Radoslav Lopašić, Hrvatski urbari, Zagreb: JAZU, 1894 (pretisak 2015).

Lopašić 1895 = Radoslav Lopašić, Oko Kupe i Korane, Zagreb: Naklada Matice hrvatske, 1895.

Lukežić 1990 = Iva Lukežić, Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1990.

Lukežić 2012 = Iva Lukežić, Zajednička povijest hrvatskih narječja 1: fonologija, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci – Čavle: Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, 2012.

Marinković 2015 = Marina Marinković, Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 19 (2015), 79–97.

Marinković 2017 = Marina Marinković, Ikavsko-ekavski refleks jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 21 (2017) (u tisku).

Milčetić 1894 = Ivan Milčetić, Je li stativsko narječje kajkavsko?, Nastavni vjesnik (Zagreb) 2 (1894), 94−96.

Moguš 1977 = Milan Moguš, Čakavsko narječje: fonologija, Zagreb: Školska knjiga, 1977.

Simeon 1969 = Rikard Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva 1–2, Zagreb: Matica hrvatska, 1969.

Strohal 1901 = Rudolf Strohal, Jezične osobine u kotaru karlovačkom, Rad JAZU (Zagreb) 146 (1901), 78–153.

Strohal 1902 = Rudolf Strohal, Jezične osobine u kotaru karlovačkom, Rad JAZU (Zagreb) 148 (1902), 1–50.

Šojat 1981 = Antun Šojat, Čakavske osobine u jugozapadnim kajkavskim govorima, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 5 (1981), 151–167.

Šojat 1986 = Antun Šojat, Govori u općini Duga Resa, u: Duga Resa, ur. Đuro Zatezalo, Karlovac: Historijski arhiv, 1986, 42−66.

Težak 1957 = Stjepko Težak, O rezultatu dijalektoloških istraživanja u okolici Karlovca, Ljetopis JAZU (Zagreb) 62 (1957), 418−423.

Težak 1979 = Stjepko Težak, Sjeverni govori čakavsko-kajkavskog međunarječja u karlovačkom četveroriječju, Radovi Zavoda za slavensku filologiju (Zagreb) 16 (1979), 37–53.

Težak 1981a = Stjepko Težak, Dokle je kaj prodro na čakavsko područje?, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 5 (1981), 169–202.

Težak 1981b = Stjepko Težak, Ozaljski govor, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 5 (1981), 203−428.

Težak 1982 = Stjepko Težak, Akcenatski odnosi u luku rijeke Kupe i u podžumberačkom kraju, Hrvatski dijalektološki zbornik (Zagreb) 6 (1982), 293–302.

Zečević 2000 = Vesna Zečević, Hrvatski dijalekti u kontaktu, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2000.

Zubčić 2006 = Sanja Zubčić, Duljenja naglašenoga vokala u sjeverozapadnim čakavskim govorima, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb) 32 (2006), 327–348.

Zubčić 2008 = Sanja Zubčić, O jednoj akcenatskoj izoglosi prezenta glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima, u: Riječki filološki dani 7: zbornik radova, ur. Ines Srdoč Konestra – Silvana Vranić, Rijeka: Filozofski fakultet, 2008, 723–738.

Zubčić 2017 = Sanja Zubčić, Neocirkumfleks u čakavskom narječju, Rijeka: Filozofski fakultet, 2017.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Marinković M. Iz fonologije mjesnoga govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interferencije na zapadnome karlovačkome području / Iz fonologije govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interference na zahodnem karlovškem področju. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6860