Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu

  • Suzana Todorović
Ključne besede: šavrinski govor, romanizmi, prevzemanje besed, etimologija

Povzetek

Prispevek obravnava romanske jezikovne elemente v besedilu »Šavrinka drži tri kantone od hiše, četrtega pa osel«, ki ga je v šavrinskem govoru kraja Puče napisala domačinka Viktorija Pucer Štromar. Besedilo smo zapisali s slovensko fonetično pisavo in ga prevedli v knjižno slovenščino. Romanizme smo v narečnem besedilu označili in jih etimološko razložili.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Giljanović 2011= Suzana Giljanović, Leksikološko-etimološka analiza izbranih romanizmov v šavrinskih govorih: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana: [S. Giljanović], 2011. – Razmnoženo.

IbLA = Goran Filipi – Barbara Buršić Giudici, Istrobeneški lingvistični atlas, Zagreb: Dominović, 2012.

LAIČaGgr = Goran Filipi – Barbara Buršić Giudici, Lingvistički atlas istarskih čakavskih govora (gradivo).

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikoslovne razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša – ZRC SAZU, 86–92, 386–389, 403–404.

Mende 1956 = Manfred Mende, Romanische Lehnwörter im Slowenischen, Inaugural-Dissertation, Philosophische Fakultät der Freien Universität Berlin, 1956. – Tipkopis.

Pucer 2005 = Ivana Milka Pucer, Koštabona in Puče, Puče: samozaložba, 2005.

SLA 2016 = Slovenski lingvistični atlas 2.1, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Todorović – Koštiál 2014 = Suzana Todorović – Rožana Koštiál, Narečno besedje piranskega podeželja, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014.

Todorović 2015a = Suzana Todorović, Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2015b = Suzana Todorović, Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2016a = Suzana Todorović, Narečje v Kopru, Izoli in Piranu, Koper: Libris, 2016.

Todorović 2016b = Suzana Todorović, Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre, Jezikoslovni zapiski 22 (2016), št. 2, 93–108.

Todorović 2017a = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra: Dekani, Hrvatini, Škofije, Koper: Libris, 2017.

Todorović 2017b = Suzana Todorović, Kako je ćakulala Šavrinka?, v: Šavrinka, ur. Ingrid Celestina – Suzana Todorović, Koper: Libris, 2017, 241–261.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Todorović S. Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 9. december 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6842