Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny Regionalnej / Poljsko gradivo za Nemški jezikovni atlas kot vir za raziskovanje poljskega pokrajinskega jezika 19. stoletja

  • Dorota Krystyna Rembiszewska
Ključne besede: jezikovna geografija, pokrajinski poljski jezik, zgodovinska dialektologija, poljska narečja v 19. stoletju

Povzetek

Zapisi za Nemški jezikovni atlas, ki so bili zbrani v osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja, so pomemben vir za raziskave ne samo nemških narečij, ampak so tudi dragocena zbirka zapisov pokrajinske leksike drugih jezikov, ki so bili v rabi v nemškem cesarstvu. Vprašalnice, izpolnjene v poljščini, razkrivajo enkratne podatke o prostorski raznovrstnosti poljskega jezika in dopolnjujejo védenje o glasoslovnih, oblikoslovnih in leksičnih posebnostih v 19. stoletju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AGP = Atlas gwar polskich 1: Karol Dejna, Małopolska, Warszawa, 1998; 2: Karol Dejna – Sławomir Gala – Alojzy Zdaniukiewicz – Feliks Czyżewski, Mazowsze, Warszawa, 2000; 3: Karol Dejna – Sławomir Gala, Śląsk, Warszawa, 2001; 4: Karol Dejna, Wielkopolska, Kaszuby, Warszawa, 2002.

AJKLW = Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski I–XI, t. I–VII pod red. Zenona Sobierajskiego i Józefa Burszty, t. VIII–XI pod red. Zenona Sobierajskiego, Wrocław – Poznań, 1979–2005.

Basaj – Siatkowski 2006 = Mieczysław Basaj – Janusz Siatkowski, Bohemizmy w języku polskim: słownik, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

Basara – Basara 2002 = Anna Basara – Jan Basara, Nazwy sporadyczne w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego, [w:] Sławomir Gala (red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, 41–47.

Dunaj – Mycawka 2002 = Bogusław Dunaj – Mirosława Mycawka, Badania regionalizmów leksykalnych, [w:] Sławomir Gala (red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, 105–110.

Graczykowska 2010 = Tamara Graczykowska, Słownik Józefa Krasnego a żywy polski język radziecki w dwudziestoleciu międzywojennym (kilka uwag o konkursie ogłoszonym przez „Trybunę Radziecką” w 1930 r.), Acta Baltico-Slavica 34 (2010), 89–101.

Hinze DLP = Friedhelm Hinze, Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin, 1965.

KartSGP = Kartoteka Słownika gwar polskich, http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=37156&tab=3 (dostęp 11. 5. 2016 r.).

Kornaszewski – Rzepka 1967 = Marek Kornaszewski – Wojciech Ryszard Rzepka, Huba || Huby w wielkopolskich nazwach miejscowych i terenowych, Slavia Occidentalis 26 (1967), 61–78.

Maciejewski 1969 = Jerzy Maciejewski, Słownik chełmińsko-dobrzyński (Siemoń, Dulsk), Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

MAGP = Mały atlas gwar polskich I–XIII, opr. przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kier. Kazimierza Nitscha, od t. III pod kier. Mieczysława Karasia i Zofii Stamirowskiej, od t. IX pod kier. Mieczysława Karasia, Wrocław, 1957–1970.

Rembiszewska 2010 = Dorota Krystyna Rembiszewska, Siła wurstu brukuje białka i gbur?: o niektórych wyrazach w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 55 (2010), 195–211.

Rutkiewicz 2002 = Małgorzata Rutkiewicz, Toponimia środkowozachodniej części województwa wielkopolskiego (gminy: Kuślin, Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002.

SEK = Wiesław Boryś – Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny I–V, Warszawa, 1994–2006.

SGK = Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich I–VII, Wrocław i in., 1967–1976.

SGOWM = Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur I–V, t. I–II pod red. Zofii Stamirowskiej, Wrocław – Warszawa, 1987, 1991; t. III pod red. Zofii Stamirowskiej i Henryki Perzowej, Warszawa – Kraków, 1993; t. IV–V pod red. Henryki Perzowej i Danuty Kołodziejczykowej, Warszawa – Kraków, 2002, 2006.

SGP = Słownik gwar polskich, opr. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kierunkiem Mieczysława Karasia, od t. II pod kier. Jerzego Reichana, od t. VI pod kier. Joanny Okoniowej, od t. XI pod kier. Renaty Kucharzyk, Wrocław, 1977–.

SKoc = Bernard Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej I–III, Wrocław i in., 1980–1985.

SPXVI = Słownik polszczyzny XVI wieku, http://www.spxvi.edu.pl/ (dostęp 11. 3. 2017 r.).

Wągrowiec 1852 = Wągrowiec [notka korespondencyjna], Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1852, nr 158, 9 lipca, 4.

Wenker 2013 = Georg Wenker, Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs: Gesamtausgabe I: Handschriften: Allgemeine Texte, Kartenkommentare 1889–1897, hrsg. und bearb. von Alfred Lameli, Hildesheim – New York – Zürich: Olms, 2013 (Deutsche Dialektgeographie 111.1).

Wierzba 2013 = Waldemar Wierzba, Słownik: poznańskie słowa i ausdrucki, Poznań: Wydawnictwo Albus, 2013.

Wilkońska 1868 = Paulina Wilkońska, Obrazek święty: komedyjka w jednym akcie, Opiekun Domowy 1868, nr 7, 7/19 lutego, 51–53.

Zagórski 1974 = Zygmunt Zagórski, Nazwy terenowe z kilku wsi w Bydgoskiem i Poznańskiem, Slavia Occidentalis 31 (1974), 183–192.

Zając 2016 = Ewelina Zając, Toponimia powiatu tureckiego: słownik nazw, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Rembiszewska DK. Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny Regionalnej / Poljsko gradivo za Nemški jezikovni atlas kot vir za raziskovanje poljskega pokrajinskega jezika 19. stoletja. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6871