Poizvedbe uporabnikov po spletnih različicah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa 2001 na naslovu bos.zrc-sazu.si

  • Aleksandra Bizjak Končar
  • Helena Dobrovoljc
  • Primož Jakopin
Ključne besede: slovenščina, slovarji, slovaropisje, spletni slovarji

Povzetek

Prispevek obravnava dnevniške poizvedbe uporabnikov po spletnih različicah dveh slovenskih slovarjev – Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) in Slovenskega pravopisa 2001 (SP 2001) – na naslovu bos.zrc-sazu.si. (BOS), ki je bil skoraj celo desetletje (2000–2010) vstopna točka za iskanje po različnih besedilnih zbirkah in slovarjih, pripravljenih ali prilagojenih za spletno okolje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU v Ljubljani. Usmerili smo se prav na področje neuspelih poizvedb. Pokazalo se je, da za slovarje nove generacije, tj. za slovarje, ki so zasnovani primarno za splet, uporabnik potrebuje iskalnike z namigi, iskalnike s popravki neuspelih poizvedb in zbirne iskalnike po različnih slovarjih, v slovarju pa čim bolj celovito in neokrajšano informacijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahlin idr. 2014 = Martin Ahlin idr., Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Izdali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 1. knjiga 1152 str., 2. knjiga 1150 str., Jezik in slovstvo 59 (2014), št. 4, 121–127.

Arhar Holdt idr. 2015 = Špela Arhar Holdt – Jaka Čibej – Anna Zwitter Vitez, S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja, v: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, ur. Vojko Gorjanc, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje), 196–214.

Bergenholtz – Johnsen 2005 = Henning Bergenholtz – Mia Johnsen, Log Files as a Tool for Improving Internet Dictionaries, Hermes: Journal of Linguistics 34 (2005), 117–141.

Bergenholtz – Johnsen 2007 = Henning Bergenholtz – Mia Johnsen, Log Files Can and Should Be Prepared for a Functionalistic Approach, Lexikos 17 (2007), 1–20.

Bizjak Končar – Dobrovoljc 2010 = Aleksandra Bizjak Končar – Helena Dobrovoljc, Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed, Jezikoslovni zapiski 16 (2010), št. 2, 91–110.

de Schryver – Joffe 2004 = Gilles-Maurice de Schryver – David Joffe, On How Electronic Dictionaries are Really Used, v: Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress, Euralex 2004, Lorient, France. July 6–10, 2004 I, ur. Geoffrey Williams – Sandra Vessier, Lorient: Université de Bretagne, 2004, 187–196.

Dobrovoljc – Jakop 2011 = Helena Dobrovoljc – Nataša Jakop, Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom, Ljubljana: Založba ZRC, 2011.

Gliha Komac idr. 2015 = Nataša Gliha Komac idr., Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika 〈http://www.fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/ datoteke/Potrjeni_koncept_NoviSSKJ.pdf〉.

Jakopin 2009 = Primož Jakopin, Besedilni korpus Nova beseda, predavanje v Lingvističnem krožku Filozofske fakultete, Ljubljana, 26. 10. 2009.

Krek idr. 2013 = Simon Krek idr., Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika, 2013 〈http://www.sssj.si〉.

Krek 2014 = Simon Krek, Prva in druga izdaja SSKJ, Slovenščina 2.0 2 (2014), št. 2, 114–196 〈http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2014/2/Slo2.0_2014_2_08.pdf〉.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – Založba ZRC, 2001.

SPT 2014 = Slovar pravopisnih težav, Ljubljana: ZRC SAZU 〈http://www.fran.si〉.

SSKJ 1970–1991 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1: A–H (1970), 2: I–Na (1975), 3: Ne–Pren (1979), 4: Preo–Š (1985), 5: T–Ž, dodatki A–Š (1991), Ljubljana: SAZU – Državna založba Slovenije 〈http://www.fran.si〉.

Tarp 2008 = Sven Tarp, Lexicography in the Borderland between Knowledge and Non-Knowledge: General Lexicographical Theory with Particular Focus on Learner’s Lexicography, Tübingen: M. Niemeyer, 2008.

Weiss 2014a = Peter Weiss, Pa še to: Risja zvestoba, Delo – Sobotna priloga, 22. mar. 2014, 22–23.

Weiss 2014b = Peter Weiss, Vodkinja, Jezikoslovni zapiski 20 (2014), št. 2, 163–167.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Bizjak KončarA, Dobrovoljc H, Jakopin P. Poizvedbe uporabnikov po spletnih različicah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa 2001 na naslovu bos.zrc-sazu.si. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6857