Samostalniške manjšalnice v prleških narečnih slovarjih

  • Mihaela Koletnik
Ključne besede: besedotvorje, manjšalnice, panonska narečna skupina, prleško narečje, prleški narečni slovarji

Povzetek

Prispevek zarisuje obseg samostalniških manjšalnic, tj. modifikacijskih izpeljank, v treh prleških narečnih slovarjih: v slovarju Gúčati po antùjoško (Bernard Rajh, 2010), Cerkvenjaškem besednjaku – Antujoškem besednjaku (Ciril Paluc, 2010) in Slovarju severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom (Ciril Vnuk, 2012). Primerjalno jih obravnava z vidika rodnosti in razvrstitvenih lastnosti obrazil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1950 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika 1: izpeljava samostalnikov, Ljubljana: SAZU, 1950.

CB → Paluc 2010

DLS = Hildegard Striedter Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Berlin: Osteuropa-Institut, 1963.

Dragićević 2015 = Rajna Dragičevič, Nedeminutivnye značenija deminutitov, v: Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga, ur. Irena Stramljič Breznik, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 113), 88–101.

ESSJ 1–2 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–2: A–J, K–O, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

GPA → Rajh 2010

Hajnšek Holz 1999 = Milena Hajnšek Holz, Lastna imena v Murkovem slovarju, v: Murkov zbornik, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično društvo, 1999 (Zora 9), 292–303.

Horvat 2013 = Mojca Horvat, Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz pomenskega polja »človek« (po gradivu za SLA 1), Dialektološki razgledi = Jezikoslovni zapiski 19 (2013), št. 2, 33–57.

Keber 2001 = Janez Keber, Leksikon imen, Celje: Mohorjeva družba, 1999.

Keber 2001a = Janez Keber, O strukturi rojstnih imen v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 7 (2001), št. 1–2, 21–112.

Keber 2002 = Janez Keber, Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, 47–70.

Koletnik 2008 = Mihaela Koletnik, Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2008 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 60).

Koletnik 2015 = Mihaela Koletnik, Samostalniške manjšalnice v prekmurskih narečnih slovarjih, v: Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga, ur. Irena Stramljič Breznik, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 113), 450–464.

Merše 2010 = Majda Merše, Raba samostalniških manjšalnic v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Slavistična revija 58 (2010), št. 1, 45–63.

Paluc 2010 = CB = Ciril Paluc, Cerkvenjaški besednjak – Antujoški besednjak, Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2010.

Pleteršnik 2006 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar (1894–1895): transliterirana izdaja, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

Rajh 2010 = GPA= Bernard Rajh, Gúčati po antùjoško, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2010 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 73).

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU (izd.) – Državna založba Slovenije (zal.), 1995.

SSOG → Vnuk 2010

Stramljič Breznik 1999 = Irena Stramljič Breznik, Prispevki iz slovenskega besedoslovja, Maribor: Slavistično društvo, 1999 (Zora 7).

Stramljič Breznik 2004 = Irena Stramljič Breznik, Besednodružinski slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek za iztočnice na B, Maribor: Slavistično društvo, 2004 (Zora, Priročniki 1).

Stramljič Breznik 2008 = Irena Stramljič Breznik, Besedotvorna kategorija samostalniških manjšalnic v Pleteršnikovem slovarju in SSKJ, v: Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008 (Zora 56), 56–68.

Valh Lopert 2015 = Alenka Valh Lopert, Manjšalnice v terminološkem gnezdu Slovarja slovenskega knjižnega jezika2 (SSKJ2), v: Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga, ur. Irena Stramljič Breznik, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 113), 598–611.

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1988.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, Zbirka Sopotnik).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Vnuk 2012 = SSOG = Ciril Vnuk, Slovar severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom, Ormož: Zgodovinsko društvo, 2012.

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998 (Slovarji).

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Koletnik M. Samostalniške manjšalnice v prleških narečnih slovarjih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6841