Poveznice i razdjelnice u srodnim jezičnim sustavima / Povezovalne in ločevalne črte v sorodnih jezikovnih sistemih

  • Anita Celinić
  • Mira Menac-Mihalić
Ključne besede: hrvaški govori, slovenski govori, dialektologija, jezikovni atlas, geolingvistika

Povzetek

Po gradivu za Slovanski lingvistični atlas, Slovenski lingvistični atlas in Hrvaški jezikovni atlas ter na osnovi drugega tiskanega gradiva in dostopnih terenskih raziskav so kartografirani trije jezikovni pojavi v hrvaških in slovenskih organskih govorih. Rezultati so analizirani in komentirani, pri tem pa je pokazano, kaj proučevane sisteme povezuje, kaj jih deli in kod potekajo izoglose.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BDA 2001 = Bъlgarski dialekten atlas: obobštavašt tom I–III: fonetika, akcentologija, leksika, Sofija: Trud, 2001.

HJA = građa Hrvatskoga jezičnog atlasa

Koletnik 2001 = Mihaela Koletnik, Slovenskogoriško narečje, Maribor: Slavistično društvo, 2001 (Zora 12).

Lenček 1996 [1981] = Rado L. Lenček, O prehodu -m > -n v južnoslovanskih narečjih, v: Rado L. Lenček, Izbrane razprave in eseji, Ljubljana: Slovenska matica, 1996, 154–160.

Menac‑Mihalić – Celinić 2016a = Mira Menac-Mihalić – Anita Celinić, Glagol’nye suffiksy *no/*ny v Horvatii, u: Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova 8 = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: materialy i issledovanija 2012–2014, Moskva: Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 2016, 95–114.

Menac‑Mihalić – Celinić 2016b = Mira Menac-Mihalić – Anita Celinić, Refleksi *č u skupu *čьr u hrvatskim govorima, Romanoslavica (Bucureşti) 52 (2016), br. 2, 99–115.

Menac‑Mihalić – Celinić 2016c = Mira Menac-Mihalić – Anita Celinić, Završni m i n u hrvatskim govorima, Šesti hrvatski slavistički kongres 1, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo – Hrvatski slavistički odbor, 2016, 323–332.

OLA = građa Općeslavenskoga lingvističkog atlasa

OLA 1994 = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas 3: refleksy *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, Warszawa, 1994.

SLA 2011 = Slovenski lingvistični atlas 1.1: atlas, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Celinić A, Menac-MihalićM. Poveznice i razdjelnice u srodnim jezičnim sustavima / Povezovalne in ločevalne črte v sorodnih jezikovnih sistemih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6859