Słowiański Austriak” – o charakterze Słoweńców słów kilka / »Slovanski Avstrijec«: nekaj besed o značaju Slovencev

  • Maria Wacławek
  • Maria Wtorkowska
Ključne besede: stereotip, Slovenci, jezikovna slika sveta

Povzetek

Avtorici predstavljata rezultate raziskave o značaju kot izbrani semantični kategoriji jezikovno- kulturnega stereotipa o Slovencih. Podatkovno zbirko tvorijo odgovori na anketo, ki je bila opravljena med izbranimi poljskimi in slovenskimi anketiranci. Primerjava med avto- in heterostereotipnimi stališči je omogočila popolnejšo sliko jezikovno-kulturnega portreta Slovencev v okviru kategorije značaj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anusiewicz – Bartmiński 1998 = Janusz Anusiewicz – Jerzy Bartmiński (red.), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998.

Bartmiński 1998 = Jerzy Bartmiński, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu „matki”, [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, red. Janusz Anusiewicz – Jerzy Bartmiński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998 (Język a Kultura 12), 63–83.

Bartmiński 2006 = Jerzy Bartmiński (red.), Język – wartości – polityka: zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce: raport z badań empirycznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.

Bartmiński 2007 = Jerzy Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.¸

Bartmiński 2009 = Jerzy Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Bednarska 2013 = Katarzyna Bednarska, Kdo naj dela, kdo pa skrbi za otroke?: spolni stereotipi v slovarjih, [w:] Družbena funkcijskost jezika, red. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013 (Obdobja 32), 35–42.

Bednarska 2014 = Katarzyna Bednarska, Kto powinien gotować, a kto zarabiać?: stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka polskiego i języka słoweńskiego jako obcego, [w:] Die Welt der Slaven 53 (2014) = Polyslav XVII, Monachium, 2014, 7–13.

Brzozowska 2003 = Dorota Brzozowska, Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim, Język Polski 83 (2003), z. 4–5, 273–278.

Brzozowska 2008 = Dorota Brzozowska, Polski dowcip etniczny: stereotyp a tożsamość, Opole: Uniwersytet Opolski, 2008.

Chlebda 1998 = Wojciech Chlebda, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, red. Janusz Anusiewicz – Jerzy Bartmiński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998 (Język a Kultura 12), 31–41.

Cmiel i in. 2008 = Marta Cmiel – Aleksandra Kołeczek – Paulina Lament – Anna Pieńkowska – Anna Stachowiak, Polacy w Słowenii, Warszawa: Zakład Graficzny UW, 2008.

Goska 2015 = Danusha V. Goska, Biegański: stereotyp Polaka bydlaka w stosunkach polsko-żydowskich i amerykańskiej kulturze popularnej, przeł. K. Szuster, Kraków: Wysoki Zamek, 2015.

Habrajska 2000 = Grażyna Habrajska, Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniu językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata i kultura, red. Anna Dąbrowska – Janusz Anusiewicz, Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000 (Język a Kultura 13), 73–84.

Kleszczowa 1986 = Krystyna Kleszczowa, Konstrukcje opisujące cechy osobowości, [w:] Polonica (Kraków) XII (1986), 9–20.

Niewiara 2010 = Aleksandra Niewiara, Kształty polskiej tożsamości: potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

Panasiuk 1998 = Jolanta Panasiuk, O zmienności stereotypów, [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, red. Janusz Anusiewicz – Jerzy Bartmiński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998 (Język a Kultura 12), 84–98.

Siatkowska 2012 = Ewa Siatkowska, Konkurencja czynników zewnętrznych i wewnętrznych w tworzeniu polskich i czeskich feminatiwów (przyczynek do badań nad płcią kulturową), [w:] Oblicza płci: język – kultura – edukacja, red. Małgorzata Karwatowska – Jolanta Szpyra-Kozłowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, 128–138.

Skowronek 2009 = Małgorzata Skowronek (red.), Stereotypy a Słowiańszczyzna: materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź: Wydawnictwo „Piktor”, 2009.

Szewczuk 1998 = Włodzimierz Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa: Fundacja Innowacja, 1998.

USJP 2008 = Uniwersalny słownik języka polskiego I: A–J, red. Stanisław Dubisz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Wacławek 2015 = Maria Wacławek, Czas na... stereotyp chłopaka i jego modyfikacje (na przykładzie wypowiedzi młodzieży), [w:] Anna Guzy idr., Czas na...: Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.

Wacławek – Wtorkowska 2017a = Maria Wacławek – Maria Wtorkowska, „Słowiański góral spod Alp” – z badań nad auto- i heterostereotypem Słoweńca, [w:] Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku: język w kulturze, kultura w języku, red. Marta Vojteková , Prešov, 2017 [w druku].

Wacławek – Wtorkowska 2017b = Maria Wacławek – Maria Wtorkowska, „Jak ich widzą, tak ich piszą” – rzecz o wyglądzie Słoweńców, [w:] Postscriptum polonistyczne, red. Romuald Cudak, Katowice 2017 [w druku].

Wacławek – Wtorkowska = Maria Wacławek – Maria Wtorkowska, Słoweńców spędzanie wolnego czasu – w kręgu językowo-kulturowych stereotypów [w recenzji].

Wyżkiewicz‑Maksimow 2012 = Regina Wyżkiewicz-Maksimow, Językowy obraz człowieka – charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Wacławek M, Wtorkowska M. Słowiański Austriak” – o charakterze Słoweńców słów kilka / »Slovanski Avstrijec«: nekaj besed o značaju Slovencev. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6873