Zasnova novega slovarja krajšav

  • Mojca Kompara
Ključne besede: slovenščina, slovaropisje, slovar krajšav

Povzetek

Predstavljen je koncept slovarja krajšav v slovenskem prostoru, ki je v nastajanju, in sicer po pregledu dosedanjih dosežkov in slovarskih poskusov. Največja pozornost je posvečena naboru gesel ter obliki in strukturi geselskega članka. Prispevek se dotika tudi problematike tujih krajšav in prevajanja slednjih ter vključevanja enciklopedičnih podatkov in kvalifikatorjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Batič idr. 2013 = Franc Batič idr., Botanični terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Slovarji). 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=141&View=1&Query=*, dostop 30. 5. 2017.〉

Bergenholtz – Tarp 1995 = Henning Bergenholtz – Sven Tarp, Manual of specialised lexicography: the preparation of specialised dictionaries, Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins, 1995.

Bizjak Končar idr. 2014 = Aleksandra Bizjak Končar, Slovar pravopisnih težav, 2014. 〈http://www. fran.si/135/spt-slovar-pravopisnih-tezav 2015, pridobljeno, 15. 3. 2017.〉

Breznik 1916 =Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1916.

Bufon idr. 2005 = Milan Bufon idr., Geografski terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=148&View=1&Query=*, dostop 30. 5. 2017.〉

Cotič idr. 2016 = Boštjan Cotič idr., Urbanistični terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU, 2016 (Slovarji). 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=202&View=1&Query=*, dostop 30. 5. 2017.〉

Dobnikar idr. 2013 = Meta Dobnikar idr., Gemološki terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=146&View=1&Query=*, dostop 30. 5. 2017.〉

Fran = Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2017. 〈http://www.fran. si/, dostop 30. 5. 2017.〉

Gigafida = Gigafida, 2017. 〈http://www.gigafida.net/, dostop 15. 3. 2017.〉

Gliha Komac idr. 2015 = Nataša Gliha Komac idr., Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika: elektronska knjiga, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 〈http://www. fran.si/novi-sskj, dostop 15. 3. 2017.〉

Glonar 1936 = Joža Glonar, Slovar slovenskega jezika, Ljubljana: Umetniška propaganda, 1936. 〈http:// www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FMMRZVRI, dostop 15. 3. 2017.〉

Guček idr. 2013 = Aleš Guček idr., Slovenski smučarski slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Slovarji). 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=143&View=1&Query=*, dostop, 30. 5. 2017.¸

Karba idr. 2015 = Rihard Karba idr., Terminološki slovar avtomatike, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=178&View=1&Query=*, dostop 30. 5. 2017.〉

Keber 2011 = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Slovarji).

Kompara 2006 = Mojca Kompara, Slovarček krajšav, Ljubljana, 2006. 〈http://bos.zrc-sazu.si/kratice. html, dostop 15. 3. 2017.〉

Kompara 2009 = Mojca Kompara, Prepoznavanje krajšav v besedilih, Jezikoslovni zapiski 15 (2009), št. 1–2, 95–112.

Kompara 2010 = Mojca Kompara, Krajšavni slovarji, Jezikoslovni zapiski 16 (2010), št. 2, 111–129.

Kompara 2011 = Mojca Kompara, Slovar krajšav, Kamnik, 2011. 〈http://www.termania.net/slovarji/66/slovar-krajsav, dostop 15. 3. 2017.〉

Kompara 2015 = Mojca Kompara, Compilation of the first Slovene contemporary dictionary of abbreviations, v: Multimodal Communication in the 21st Century: Professional and Academic Challenges, ur. Silvia Molina-Plaza, New York: Elsevier, 2015 (Procedia – Social and behavioral sciences 212C), 266–270.

Korošec 1972 = Tomo Korošec, Pet minut za boljši jezik, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

Krvina 2014 = Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014. 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=132&View=1&Query=*, dostop 15. 3. 2017.〉

Logar 2003 = Nataša Logar, Kratice in tvorjenke iz njih – aktualna poimenovalna možnost, v: Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa = Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, ur. Stanisław Gajda – Ada Vidovič Muha, Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej – Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2003, 131–149.

Mlač idr. 2002 = Albin Mlač idr., Planinski terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002 (Slovarji). 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=149&View=1&Query=*, dostop 30. 5. 2017.〉

Obreza idr. 2013 = Aleš Obreza idr., Farmacevtski terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Slovarji). 〈http://www.fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=142&View=1&Query=*, dostop 30. 5. 2017.〉

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Kompara M. Zasnova novega slovarja krajšav. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6858