Akcentuacja tematów na *-ęt- w kontekście polskich danych gwarowych i historycznych / Naglaševanje praslovanskih *-ęt-osnov v luči poljskih zgodovinskih in narečnih podatkov

  • Paweł Janczulewicz
Ključne besede: akcentologija, dialektologija, praslovanske soglasniške osnove, zahodni slovanski jeziki

Povzetek

Prispevek opisuje razporeditev samoglasniške kvalitete nemotiviranih *-ęt-osnov v poljskih narečjih. Rezultati analize so predstavljeni primerjalno z refleksi praslovanskih akcentskih paradigem v drugih slovanskih jezikih, še posebej v drugih zahodnih slovanskih jezikih, kjer so skladnosti še posebno trdne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arumaa 1985 = Peeter Arumaa, Urslavische Grammatik III: Formenlehre, Heidelberg: Carl Winter, 1985.

Babik 2012 = Zbigniew Babik, Korespondencje akcentowe między słowiańskim i starszymi językami indoeuropejskimi (pierwotne neutra tematyczne): przyczynki do krytyki akcentologii post-Illicz-Swityczowskiej, Kraków: Lexis, 2012.

Boryś 1975 = Wiesław Boryś, Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.

Boryś 1986 = Wiesław Boryś, Studia nad dialektem czakawskim Juraja Križanicia. Akcentuacja rzeczowników, Wrocław i in.: Ossolineum, 1986.

ČJA 5 = Český jazykový atlas 5, 2., elektronické, opravené a doplněné vydání, Brno: Academia, 2016 〈http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/〉 (dostęp: 27.01.2017).

Dejna 1973 = Karol Dejna, Dialekty polskie, Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

Dybo 1963 = Владимир А. Дыбо, Об отражении древних количественных и интонационных отношений в верхнелужицком языке, [в:] Сербо-лужицкий лингвистический сборник, отв. ред. Л. Э. Калнынь, Москва, 1963.

Dybo 1981 = Владимир А. Дыбо, Славянская акцентология: опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском, Москва: Наука, 1981.

ÈSSÂ 3 = Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд 3: *bratrьcь – *cьrky, отв. ред. О. Н. Трубачев, Москва: Наука, 1976.

FO = Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, 1981.

Gonschior 1973 = Hannelore Gonschior, Die geneigten Vokale als Reflexe altpolnischer Längen im Wörterbuch von Jan Mączyński, München: Otto Sagner, 1973.

Hujer 1926 = Oldřich Hujer, Drobnosti gramatické (k české kvantitě), [w:] Listy filologické (Praha) 1926, 123.

Lorentz GP = Friedrich Lorentz, Gramatyka pomorska I–III, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958–1962.

Nonnenmacher‑Pribić 1961 = Elisabeth Nonnenmacher-Pribić, Die baltoslavischen Akzent- und Intonationsverhältnisse und ihr quantitativer Reflex im Slovakischen, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1961.

OF I = Zuzanna Topolińska, Opisy fonologiczne polskich punktów „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego” I: Kaszuby, Wielkopolska, Śląsk, Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.

OF II = Anna Basara – Jan Basara, Opisy fonologiczne polskich punktów „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego” II: Małopolska, Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.

OLA-ls I = Общеславянский лингвистический атлас: серия лексико-словообразовательная 1: животный мир, Москва, 1988.

OLA-ls II = Общеславянский лингвистический атлас: серия лексико-словообразовательная 2: животноводство, Warszawa, 1994.

Olander 2015 = Thomas Olander, Proto-Slavic Inflectional Morphology: A Comparative Hand book, Leiden – Boston: Brill, 2015.

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, Ljubljana, 1894–1895.

Pronk 2009 = Tijmen Pronk, The accentuation of the Slavic n-stems, [w:] Stressing the past: papers on Baltic and Slavic accentology, ed. by T. Olander – J. H. Larsson, Amsterdam – New York: Rodopi, 2009.

SEK III = Wiesław Boryś – Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny III, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1999.

Sklârenko 1998 = Віталій Г. Скляренко, Праслов’янська акцентологія, Київ: Українська книга, 1998.

SP = Słownik prasłowiański I, pod red. Franciszka Sławskiego, Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.

SPXVI = Słownik polszczyzny XVI wieku I–, pod red. M. Mayenowej [od t. XXXV pod red. K. Mrowcewicza], Wrocław – Warszawa – Kraków, 1966–.

SSN I = Slovník slovenských nárečí 1: A–K, red. I. Ripka, Bratislava: Veda, 1994.

Stang 1957 = Christian S. Stang, Slavonic accentuation, Oslo: Universitetsforlaget, 1957.

Stankiewicz 1986 = Edward Stankiewicz, The Slavic Languages: Unity in Diversity, Berlin – New York – Amsterdam: de Gruyter, 1986.

Topolińska 1964 = Zuzanna Topolińska, Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964 (Prace językoznawcze 39).

Verweij 1994 = Arno Verweij, Quantity patterns of substantives in Czech and Slovak, [w:] Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists: Linguistics, Amsterdam: Rodopi, 1994 (Studies in Slavic and General Linguistics 22), 493–567.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Janczulewicz P. Akcentuacja tematów na *-ęt- w kontekście polskich danych gwarowych i historycznych / Naglaševanje praslovanskih *-ęt-osnov v luči poljskih zgodovinskih in narečnih podatkov. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6870