Letn. 19, št. 2 (2013)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Vlado Nartnik PDF
K opisom bolezni in smrti z logičnimi osebki v Slovenskem lingvističnem atlasu 1

Irena Orel PDF
Slovenski lingvistični atlas kot vir za diahrono raziskovanje besedja (na primeru poimenovanj za dele telesa in bolezni iz zdravilskih knjig 19. stoletja)

Mojca Horvat PDF
Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz pomenskega polja »človek« (po gradivu za SLA 1)

Irena Stramljič Breznik PDF
Besedotvorni izzivi dialektoloških raziskav: Slovenski lingvistični atlas 1 in Semantičko-derivacioni rečnik 1–2

Tatjana I. Vendina PDF
O novih dosežkih slovenske dialektologije in jezikovne geografije

Лучия Антонова-Василева PDF
Prispevek Slovenskega lingvističnega atlasa k proučevanju narečij južnoslovanskih jezikov

Jožica Škofic PDF
Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa

Mihaela Koletnik PDF
Besedje iz pomenskega polja »kmetija – prostori in oprema v hiši, gospodarska poslopja« v slovenskogoriškem narečju

Tjaša Jakop PDF
Govor vasi Jelšane (SLA T156) na skrajnem jugu notranjskega narečja

Klara Šumenjak PDF
Glasoslovne značilnosti govora Koprive na Krasu (SLA T110)

Zbyněk Holub PDF (English)
Obpanonska prozodijska vzporednica na besedni ravni: paroksitoneza v jugozahodnem češkem narečju

Tanja Mirtič PDF
Naglasne značilnosti samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo

Peter Weiss PDF
Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline

Melita Zemljak Jontes PDF
Oblikoslovna raznolikost v sevniško-krškem govoru glede na (ne)mestno okolje

Alenka Valh Lopert PDF
Skladnja v panonski narečni skupini

Danila Zuljan Kumar PDF
Neosebne glagolske oblike in gradnja podrednih stavkov v subijskem terskem govoru

Klemen Klinar PDF
Projekti zbiranja hišnih in ledinskih imen na Gorenjskem

Maruša Brozovič PDF
Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih in hišnih imen

Vera Smole PDF
Frazemi s sestavinama srce in duša v vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru

Matej Šekli PDF
Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini