Govor vasi Jelšane (SLA T156) na skrajnem jugu notranjskega narečja

Tjaša Jakop

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v19i2.2302

Povzetek

V prispevku je predstavljen krajevni govor Jelšan. Spada v notranjsko narečje primorske narečne skupine, ki je po izvoru dolenjsko narečje, prekrito z mlajšimi primorskimi pojavi. Podrobneje je predstavljeno glasoslovje govora, njegove oblikoslovne posebnosti, pa tudi nekaj besedja, značilnega za to obmejno področje.

Ključne besede

slovenska narečja, primorska narečna skupina, notranjsko narečje, glasoslovje, oblikoslovje, leksika

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999.

Jakop 2000 = Tjaša Jakop, Zapis govora kraja Jelšane po vprašalnici za SLA, rokopis iz leta 2000, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana.

Logar 1959 = Tine Logar, Dialektološke študije IX: govori na Pivki 1: glasoslovje in oblikoslovje, Razprave razreda za filološke in literarne vede SAZU 5 (1959), 7–18. (Ponatis v: Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 180–187.)

Logar 1981 = Tine Logar, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9), 29–33.

Logar 1993 = Tine Logar, Slovenska narečja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996.

Logar – Rigler 1993 = Tine Logar – Jakob Rigler, Karta slovenskih narečij, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993 (zemljevid).

Mihevc idr. 1999 = Andrej Mihevc idr., Notranjska A–Ž: priročnik za popotnika in poslovnega človeka, Murska Sobota: Pomurska založba, 1999.

Pleteršnik 2006 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar (1894–1895): transliterirana izdaja, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Slovarji).

Pugelj 2012 = Sabina Pugelj, Vile bíle: dolina Reke od Ilirske Bistrice do Zabič in Hrušice, Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2012 (Glasovi 41).

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Južnonotranjski govori: akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom, Ljubljana: SAZU, 1963 (Dela razreda za filološke in literarne vede 13).

SLA 1.1 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 1.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

Snoj 2009 = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Založba Modrijan, 2009.

Tončič Štrancar 2012 = Marija Tončič Štrancar, Jelšanski in bistriški govor, v: Pugelj 2012: 554–568.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v19i2.2302

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.