Govor vasi Jelšane (SLA T156) na skrajnem jugu notranjskega narečja

  • Tjaša Jakop Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenska narečja, primorska narečna skupina, notranjsko narečje, glasoslovje, oblikoslovje, leksika

Povzetek

V prispevku je predstavljen krajevni govor Jelšan. Spada v notranjsko narečje primorske narečne skupine, ki je po izvoru dolenjsko narečje, prekrito z mlajšimi primorskimi pojavi. Podrobneje je predstavljeno glasoslovje govora, njegove oblikoslovne posebnosti, pa tudi nekaj besedja, značilnega za to obmejno področje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999.

Jakop 2000 = Tjaša Jakop, Zapis govora kraja Jelšane po vprašalnici za SLA, rokopis iz leta 2000, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana.

Logar 1959 = Tine Logar, Dialektološke študije IX: govori na Pivki 1: glasoslovje in oblikoslovje, Razprave razreda za filološke in literarne vede SAZU 5 (1959), 7–18. (Ponatis v: Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 180–187.)

Logar 1981 = Tine Logar, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9), 29–33.

Logar 1993 = Tine Logar, Slovenska narečja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996.

Logar – Rigler 1993 = Tine Logar – Jakob Rigler, Karta slovenskih narečij, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993 (zemljevid).

Mihevc idr. 1999 = Andrej Mihevc idr., Notranjska A–Ž: priročnik za popotnika in poslovnega človeka, Murska Sobota: Pomurska založba, 1999.

Pleteršnik 2006 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar (1894–1895): transliterirana izdaja, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Slovarji).

Pugelj 2012 = Sabina Pugelj, Vile bíle: dolina Reke od Ilirske Bistrice do Zabič in Hrušice, Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2012 (Glasovi 41).

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Južnonotranjski govori: akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom, Ljubljana: SAZU, 1963 (Dela razreda za filološke in literarne vede 13).

SLA 1.1 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 1.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

Snoj 2009 = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Založba Modrijan, 2009.

Tončič Štrancar 2012 = Marija Tončič Štrancar, Jelšanski in bistriški govor, v: Pugelj 2012: 554–568.

Objavljeno
2015-07-22
Kako citirati
1.
Jakop T. Govor vasi Jelšane (SLA T156) na skrajnem jugu notranjskega narečja. JZ [Internet]. 22. julij 2015. [citirano 6. julij 2020.];19(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2302