Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline

  • Peter Weiss Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenščina, narečja, oblikoslovje, živost

Povzetek

V govorih spodnje Zadrečke doline (v dolini reke Drete med Gornjim Gradom in Nazarjami), ki so del zgornjesavinjskega narečja, je skupina samostalnikov s kategorijo živosti obsežnejša od tiste v slovenskem knjižnem jeziku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec – Kolarič – Rupel [– Šolar] 1968 = Anton Bajec – Rudolf Kolarič – Mirko Rupel – [Jakob Šolar], Slovenska slovnica: neizpremenjena izdaja iz l. 1964, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968.

Breznik 1934 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celje: Družba sv. Mohorja, 1934.

Dovjak 2011 = Rok Dovjak, Srednji spol samostalnikov na -e v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA), Ljubljana: [R. Dovjak], 2011.

Goggolori 10 = Fragen an das Bayerische Wörterbuch: Pollanti, Goggolori: aus der Werkstatt des Bayerischen Wörterbuchs (Oldenbourg) 10 (2007), 3–4 〈http://www.bwb.badw.de/goggolori.htm, 22. 2. 2014〉.

Herrity 2000 = Peter Herrity, Slovene: a comprehensive grammar, London – New York: Routledge, 2000.

Kolarič 1959 = Rudolf Kolarič, Slovenski otroški govor, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 4 (1959), 229–257.

Kranjc 1999 = Simona Kranjc, Razvoj govora predšolskih otrok, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999 (Razprave Filozofske fakultete).

Lausegger 1988 = Herta [Maurer-]Lausegger, Interakcija odraslih z najmlajšimi v slovenskem plajberškem govoru, v: Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura, ur. Boris Paternu – Franc Jakopin, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1988 (Obdobja 8), 277–287.

SP 1990 = Slovenski pravopis I: pravila, Ljubljana: SAZU (izd.) – Državna založba Slovenije (zal.), 1990.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – Založba ZRC, ZRC SAZU (zal.), 2001.

Škrabec 1994 [1895] = Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela 2: ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1890–1902 (s Škrabčevimi pripisi za Jezikoslovne spise), ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1994.

Tasič 2013 = Darja Tasič, Neslutena moč medijev, Večer (Maribor) 2013 (6. 12.).

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 1976.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, zbirka Sopotnik).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Tominšek 1903 = Josip Tominšek, Narečje v Bočni in njega sklanjatev: ponatis iz »Jahresbericht des k.k. Kaiser Franz Joseph-Staatsgymnasiums in Krainburg, 1902/1903«, Ljubljana, 1903.

Urbančič 1959/60 = Boris Urbančič, Maskulinizacija nevter pri imenih za živa bitja, Jezik in slovstvo 5 (1959/60), 185–186.

Weiss 1990 = Peter Weiss, Govori Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: glasoslovje, oblikoslovje in skladnja: magistrsko delo, Ljubljana: [P. Weiss], 1990.

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998 (Slovarji).

Weiss 1999 = Peter Weiss, Josip Tominšek kot dialektolog, v: Logarjev zbornik: referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru, ur. Zinka Zorko – Mihaela Koletnik, Maribor: Slavistično društvo Slovenije, 1999 (Zora 8), 50–61.

Weiss 2006 = Peter Weiss, Besedje na kolesu v (slovenskem) narečnem slovarju z etimologijami, v: Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, ur. Mihaela Koletnik – Vera Smole, Maribor: Slavistično društvo, 2006 (Zora 41), 328–335.

Žaucer 2006 = Živost športnih klubov 〈http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000385.html, 12. 2. 2014〉.

Objavljeno
2015-07-22
Kako citirati
1.
Weiss P. Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline. JZ [Internet]. 22. julij 2015. [citirano 6. julij 2020.];19(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2306