Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini

  • Matej Šekli Oddelek za slavistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: stično jezikoslovje, jeziki v stiku, furlanščina, kolonialna beneška italijanščina, knjižna italijanščina, nadomestno glasoslovje, slovenščina

Povzetek

V prispevku je obravnavana metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini. Ti so prevzeti iz enega od novoromanskih idiomov v stiku s slovenščino, in sicer so to furlanščina, kolonialna beneška italijanščina in knjižna italijanščina. Ker ima izvorno isti romanski leksem v dotičnih novoromanskih idiomih zaradi divergentnega glasovnega spreminjanja v času lahko zelo raznolično glasovno podobo, so prav razlikovalne glasovne značilnosti mlajših romanizmov pogosto merilo za določanje njihovega izhodišča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

D’Achille 2001 = Paolo D’Achille, Breve grammatica storica dell’italiano, Roma: Carocci, 2001.

Benincà 1989 = Paola Benincà, Friaulisch: Interne Sprachgeschichte I: Grammatik / Friulano: Evoluzione della grammatica, Lexikon der romanistischen Linguistik III, Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1989, 563–585.

Boček 2009 = Vít Boček, Hláskové substituce v nejstarších romanismech ve slovanských jazycích, Studia etymologica Brunensia 6 (2009), 59–65.

Boček 2010 = Vít Boček, Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích = Studia etymologica Brunensia 9, Praha: Lidové noviny, 2010.

Brecelj 2005 = Marijan Brecelj, Furlansko-slovenski slovar, Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2005.

Buršić-Giudici 2009 = Barbara Buršić-Giudici, La vita rustica di Sissano rispecchiata nel suo dialetto, Pola: Società di Studi e Ricerca Pietas Iulia, 2009.

Cadorini 2011 = Giorgio Cadorini, Predbeneški govor Kopra in Pirana, Narečna prepletanja, ur. Goran Filipi, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2011, 61–71.

Cossutta 1998 = Rada Cossutta, Romanski vplivi v govorih slovenske Istre, Slavistična revija 46 (1998), št. 1–2, 73–81.

Cossutta 2010 = Rada Cossutta, Romanizmi v poljedelskem in vinogradniškem izrazju slovenske Istre, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2010.

Cossutta 2011 = Rada Cossutta, Slovenizmi v italijanskem tržaškem narečju, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2011.

Crevatin 1989a = Franco Crevatin, Istroromanisch: externe Sprachgeschichte / Istroromanzo: storia linguistica esterna, Lexikon der romanistischen Linguistik III, Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1989, 549–554.

Crevatin 1989b = Franco Crevatin, Sprachliche Stratigraphie Istriens / Stratigrafia linguistica dell’Istria, Lexikon der romanistischen Linguistik III, Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1989, 555–562.

Darovec 2008 = Darko Darovec, Kratka zgodovina Istre, Koper: Založba Annales, 2008.

Dizionario italiano-friulano / furlan-talian, Pordenone: Edizione Biblioteca

dell’Immagine, 2011 (2002).

Erat 2006 = Janez Erat, Furlanska slovnica = Gramatiche furlane, 2006 〈http://sabotin.p-ng.si/~jezik/furlanscina/, 10. 2. 2014〉.

Erat 2008 = Janez Erat, Furlansko-slovenski slovar = Il dizionari furlan-sloven, 2008 〈http://sabotin.p-ng.si/~jezik/furlanscina/, 10. 2. 2014〉.

Filipi 1988–1989 = Goran Filipi, Situazione linguistica istro-quarnerina, Quaderni 9, Rovigno: Centro di ricerche storiche, 1988–1989, 153–163.

Filipi 1993 = Goran Filipi, Istriotski jezikovni otok v Istri, Annales: series Historia et Sociologia 3 (1993), 275–284.

Filipi 2011 = Goran Filipi, Mlinarska terminologija v zaselku Miši pri Dekanih, v: Narečna prepletanja, ur. Goran Filipi, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2011, 85–109.

Filipi – Buršić-Giudici 1998 = Goran Filipi – Barbara Buršić-Giudici, Istriotski lingvistički atlas = Atlante linguistico istrioto, Pula: Znanstvena zadruga Mediteran, 1998.

Finco – Cinausero – Dentesano 2004 = Franco Finco – Barbara Cinausero – Ermanno Dentesano, Nons furlans di lûc / Nomi friulani di luogo, Udine: Società Filologica Friulana, 22004.

Finco 2009 = Franco Finco, I contatti linguistici slavo-romanzi in Friuli e la palatalizzazione di CA e GA, Ce fâstu 25 (2009), 197–200.

Forlani 2002 = Flavio Forlani, I nostri dialetti: progetto multimediale per il recupero e la salvaguardia dei dialetti di Rovigno, Dignano, Gallesano, Sissano e Pirano, Koper/Capodistria: RTV Slovenija, Centro Regionale RTV Koper-Capodistria, Radio Capodistria, 2002.

Frau 1984 = Giovanni Frau, I dialetti del Friuli, Udine: Società Filologica Friulana, 1984.

Frau 1989 = Giovanni Frau, Friaulisch: Areallingusitik / Friulano: aree linguistiche, Lexikon der romanistischen Linguistik III, Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1989, 627–636.

Furlan 2002 = Metka Furlan, Predslovanska substratna imena v slovenščini, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, 29–35.

Giljanović 2011 = Suzana Giljanović, Leksikološko-etimološka razčlemba izbranih romanizmov v šavrinskih govorih: doktorska disertacija, Koper, 2011.

Grad 1958 = Anton Grad, Contribution au problème de la sonorisation des consonnes intervocaliques latines, Linguistica 3 (1958), št. 2, 33–40.

Madriz – Roseano 2003 = Anna Madriz – Paolo Roseano, Scrivere in friulano, Udine: Società Filologica Friulana, 2003.

Maniacco 2007 = Tito Maniacco, Storia del Friuli, Roma: New Compton editori, 2007.

Marchetti 1967 = Giuseppe Marchetti, Grammatica friulana, Udine: Società Filologica Friulana, 1967.

Merkù 2006 = Pavle Merkù, Slovensko imenoslovje na slovenskem zahodu, ur. Metka Furlan – Silvo Torkar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

Meyer-Lübke 1890 = Wilhelm Meyer-Lübke, Grammatik der Romanischen Sprachen 1: Lautlehre, Leipzig: Fues’s Verlag (R. Reisland), 1890.

Pirona 1996 = Giulio Andrea Pirona idr., Il nuovo Pirona: vocabolario friulano, ur. Giovanni Frau, Udine: Società Filologica Friulana, 1996 (1983).

Rohlfs 1966 = Gerhard Rohlfs, Historische Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten I: Lautlehre, Bern: A. Francke AG, 1949. [Italijanski prevod: Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti: fonetica, prev. Salvatore Persichino, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi, 1966.]

Ramovš 1936 = Fran Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika 1, Ljubljana: Akademska založba, 1936 (Akademska biblioteka 3).

Skubic 1997 = Mitja Skubic, Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski meji, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani, 1997.

Skubic 2002 = Mitja Skubic, Romanski jeziki, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za romanske jezike in književnosti, 2002 (1988).

Skubic 2006 = Mitja Skubic, Slovenske jezikovne prvine v obsoški furlanščini, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani, 2006.

Skubic 2007 = Mitja Skubic, Uvod v romansko jezikoslovje, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za romanske jezike in književnosti, 2007 (1989).

SLA 1.1 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003 (1997).

Snoj 2009 = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Modrijan, 2009.

Šega 1998 = Agata Šega, Contributo alla conoscienza dei latinismi e romanismi antichi in sloveno, Linguistica 38 (1998), št. 2, 63–85.

Šega 2007 = Agata Šega, Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v slovenščini, Jezikoslovni zapiski 13 (2007), št. 1–2, 397–408.

Šega 2013 = Agata Šega, Quelques pistes pour l’investigation des traces des premiers contacts linguistique slavo-romans dans la toponymie slovène, Linguistica 53 (2013), št. 1, 17–29.

Šekli 2009 = Matej Šekli, On Romance-Alpo-Slavic substitutional accentology: the case of the pre-Slavic masculine substrate place names in Slovene, v: Thomas Olander – Jenny Helena Larsson (ur.), Stressing the past: papers on Baltic and Slavic accentology, Amsterdam – New York: Rodopi, 2009 (Studies in Slavic and general linguistics 35), 145–160.

Šekli 2012 = Matej Šekli, Notranja delitev neprevzetega in prevzetega besedja v praslovanščini, Individualna in kolektivna dvojezičnost, ur. Petra Stankovska – Maria Wtorkowska – Jozef Pallay, Ljubljana, 2012 (Slavica Slovenica 1), 369–381.

Šlenc 1997 = Sergij Šlenc, Veliki italijansko-slovenski slovar, Ljubljana: DZS, 1997.

Šturm 1928 = Fran Šturm, Romanska lenizacija medvokaličnih konzonantov in njen pomen za presojo romanskega elementa v slovenščini, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 7 (1928), 21–46.

Tekavčić 1970 = Pavao Tekavčić, Uvod u vulgarni latinitet, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1970.

Tekavčić 1972 = Pavao Tekavčić, Grammatica storica dell’italiano I: fonematica, Bologna: Il Mulino, 1972.

Tekavčić 1976 = Pavao Tekavčić, O kriterijima stratifikacije i regionalne diferencijacije jugoslavenskog romanstva u svjetlu toponomastike, Onomastica Jugoslava, Zagreb, 1976.

Tekavčić 1982 = Pavao Tekavčić, L’importanza e l’interesse degli studi istroromanzi per la linguistica neolatina e generale, Revue de Linguistique Romane 46 (1982), 271–298.

Todorović – Koštiál 2014 = Suzana Todorović – Rožana Koštiál, Narečno besedje piranskega podeželja: Nova vas nad Dragonjo, Padna, Sveti Peter, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014.

Ursini 1988 = Flavia Ursini, Italienisch: Arealinguistik IV: b) Varietäten des Veneto in Friuli – Venezia Giulia / Italiano: Aree linguistiche IV: b) Varietaà venete in Friuli – Venezia Giulia, Lexikon der romanistischen Linguistik IV, Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1988, 538–550.

Ursini 1989 = Flavia Ursini, Istroromanisch: a) Interne Sprachgeschichte / Istroromanzo: Storia linguistica interna, Lexikon der romanistischen Linguistik III, Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1989, 537–548.

Wartburg 1950 = Walther von Wartburg, Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume, Bern, 1950.

Zamboni 1988 = Alberto Zamboni, Italienisch: Arealinguistik IV: a) Venezien / Italiano: Aree linguistiche IV: a) Veneto, Lexikon der romanistischen Linguistik IV, Tübingen: Max Niemayer Verlag, 1988, 517–538.

Zingarelli 2013 = Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli 2014: vocabolario della lingua italiana, Bologna: Zanichelli, 2013.

Zof 2008 = Fausto Zof, Gramatiche de lenghe furlane, Pasian di Prato: Editrice Leonardo, 2008.

Zudini – Dorsi 1981 = Diomiro Zudini – Pierpaolo Dorsi, Dizionario del dialetto muglisano, Udine: Casamassima Editore, 1981.

Objavljeno
2015-07-22
Kako citirati
1.
Šekli M. Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini. JZ [Internet]. 22. julij 2015. [citirano 4. julij 2020.];19(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2313