O novih dosežkih slovenske dialektologije in jezikovne geografije

  • Tatjana I. Vendina
Ključne besede: Slovenski lingvistični atlas, slovenska dialektologija, jezikovna geografija

Povzetek

Prispevek je posvečen razčlembi prvega zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA, 2011). Ob visokem ovrednotenju skupinskega dela slovenskih dialektologov je posebej izpostavljen sistemski pristop k izbiri in kartografski predstavitvi gradiva. Po njegovi zaslugi je narečna diferenciacija slovenskega jezika na kartah atlasa predstavljena v vsej sistemski zapletenosti. Pri obravnavi znanstvene vrednosti dela je treba poudariti, da ta odraža panoramo slovenskih narečij v vsem bogastvu njihove besedne raznolikosti. To novo, sveže gradivo pa je glavni dosežek atlasa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ASJ = Atlas slovenského jazyka 1–4, Bratislava: Veda – Vydavatel’stvo slovenskej akadémie vied, 1968–1984.

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU), 1999.

DARJa 3 = Диалектологический атлас русского языка: центр Европейской части Росии 3: синтаксис – лексика, ред. Р. И. Аванесов – С. В. Бромлей, Москва: Наука, 1996.

Dauzat 1921 = Albert Dauzat, Essais de géographie linguistique 1: noms d’animaux, Paris: Librairie ancienne H. Champion, 1921.

Komjagina 1994 = Лидия П. Комягина, Лексический атлас Архангельской области, Архангельск: Издательство Помор. междунар. пед. ун-та, 1994.

LABNG = Лексічны атлас беларускіх народных гаворак 1–5, Мінск: Фонд фундаментальных даследаванняў Рэспублікі Беларусь, 1993–1998.

LARNG = Лексический атлас русских народных говоров: пробный выпуск, ред. И. А. Попов – Т. И. Вендина, Санкт-Петербург: Наука, 2004–.

SLA 1.1 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 1.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SRNG = Словарь русских народных говоров 1–, [Москва –] Ленинград [Санкт-Петербург]: Наука, 1965–.

Tolstoj 1997 = Никита И. Толстой, Избранные труды 1: славянская лексикология и семасиология, Москва: Языки русской культуры, 1997 [= Из опытов типологического изучения славянского словарного состава, Вопросы языкознания 12 (1963), № 1; 15 (1966), № 5].

Vojtenko 1991 = Анастасия Ф. Войтенко, Лексический атлас Московской области, Москва: МОПИ, 1991.

Objavljeno
2015-07-22
Kako citirati
1.
Vendina TI. O novih dosežkih slovenske dialektologije in jezikovne geografije. JZ [Internet]. 22. julij 2015. [citirano 6. julij 2020.];19(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2298