Glasoslovne značilnosti govora Koprive na Krasu (SLA T110)

  • Klara Šumenjak Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Ključne besede: primorska narečna skupina, kraško narečje, govor Koprive na Krasu, fonološki opis, glasoslovje

Povzetek

V prispevku je predstavljena fonološka ravnina kraškega govora vasi Kopriva na Krasu (točka 110 Slovenskega lingvističnega atlasa), in sicer inventar fonemov in prozodija, sledi predstavitev distribucije fonemov in njihov izvor ter umestitev koprivskega v podskupino kraških govorov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cossutta 2001 = Rada Cossutta, Narečna podoba Križa pri Trstu, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 2001.

Ivić idr. 1981 = Pavle Ivić idr., Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981.

Logar 1993 = Tine Logar, Slovenska narečja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikovno-zgodovinske razprave, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika 2: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924 (Znanstveno društvo za humanistične vede v Ljubljani, Dela I/2).

Šekli 2008 = Matej Šekli, Naglasni sestav govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine v luči relativne kronologije slovenskih naglasnih pojavov, v: Škrabčeva misel VI: zbornik s simpozija 2007, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2008, 19–36.

Šekli 2009 = Matej Šekli, Merila določanja mej med slovenskimi narečji in podnarečji, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, 291–318.

Škofic 2006 = Jožica Škofic, Krajevni govor Dolnje Košane, v: Dolnja Košana in okolica: študije, dokumentarna in literarna besedila, ur. Marjan Dolgan, Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2006, 337–359.

Objavljeno
2015-07-22
Kako citirati
1.
Šumenjak K. Glasoslovne značilnosti govora Koprive na Krasu (SLA T110). JZ [Internet]. 22. julij 2015. [citirano 6. julij 2020.];19(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2303