Frazemi s sestavinama srce in duša v vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru

  • Vera Smole Oddelek za slovenistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: somatska frazeologija, narečna frazeologija, narečni frazeološki slovar, vzhodonodolenjski govor vasi Šentrupert

Povzetek

Frazemi s sestavinama srce in duša, zbrani v vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru in slovarsko urejeni, so osrednji del prispevka. Pred tem so razvrščeni v pomenske skupine in obravnavani glede na njihovo medsebojno pomensko podobnost ter izražanje pozitivne ali negativne čustvene konotacije. Na koncu so izvzeti novi šentruperski frazemi glede na dosedanji nabor v slovenski frazeološki literaturi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 1977 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1: A–J, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977.

Detič 2007 = SF = Nataša Detič, Somatska frazeologija slovenskega jezika: magistrsko delo, mentorica Erika Kržišnik, Ljubljana: [N. Detič], 2007.

Keber 2011 = SSF = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Slovarji).

Kržišnik 2009 = Erika Kržišnik, Telo in frazeologija, v: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj, ur. Mateja Pezdirc Bartol, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 45), 151–168.

Menac – Fink-Arsovski – Venturin 2003 = Antica Menac – Željka Fink-Arsovski – Radomir Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb: Naklada Ljevak, 2003.

Pleteršnik 1894–1895 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar I–II, Ljubljana: ZRC SAZU [elektronska različica]. SF → Detič 2007

Smole 2007a = Vera Smole, Vprašanje kvalifikatorjev v slovenskih (frazeoloških) slovarjih knjižnega jezika in narečij (na primeru frazemov s sestavino rit, zadnjica, zadnja plat), v: Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah: Europhras Slovenija 2005, [Strunjan, 12.–14. september 2005], ur. Erika Kržišnik – Wolfgang Eismann, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2007, 299–312.

Smole 2007b = Vera Smole, Pomen leksema oko kot sestavine frazemov v slovenskem vzhodnodolenjskem govoru Šentruperta, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 50 (2007), 853–862.

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003.

SSF → Keber 2011

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991 (elektronska verzija).

Šekli 2008 = Matej Šekli, Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Linguistica et philologica 22).

Objavljeno
2015-07-22
Kako citirati
1.
Smole V. Frazemi s sestavinama srce in duša v vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru. JZ [Internet]. 22. julij 2015. [citirano 4. julij 2020.];19(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2312