K opisom bolezni in smrti z logičnimi osebki v Slovenskem lingvističnem atlasu 1

  • Vlado Nartnik Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Prvi zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa se nanaša na človeka – na njegovo telo, bolezni in družino. Med imenskimi gesli za bolezni in smrt so posebnost opisi, ki imajo namesto iskanega samostalnika zapisane glagolske frazeme pa tudi elipse z zamolčanim glagolskim jedrom. Glagolska gesla se spet rada vključujejo v stavke s formalnimi in logičnimi osebki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Běličová – Uhlířová 1996 = Helena Běličová – Ludmila Uhlířová, Slovanská věta, Praha: Euroslavica, 1996.

Kopečn 1962 = František Kopečn, Základy české skladby, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.

Nartnik 2002 = Vlado Nartnik, Prislovna raba brezpredložnega tožilnika v Poezijah Franceta Prešerna, v: Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh – Zinka Zorko, Maribor: Slavistično društvo, 2002 (Zora 18), 381–389.

Nartnik 2007 = Vlado Nartnik, Slovniška razvrstljivost samostalnikov v Slovenščini za tujce, v: Besedje slovenskega jezika, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično društvo, 2007 (Zora 50), 21–25.

Nartnik 2009 = Vlado Nartnik, K iskalnim vprašalnicam slovanskega jugozahoda, Riječ: časopis za slavensku filologiju (Rijeka) 15 (2009), št. 3, 68–74.

Nartnik 2011 = Vlado Nartnik, Leksem stegniti se v slovenskih narečjih, v: Narečna prepletanja, ur. Goran Filipi, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče – Univerzitetna založba Annales, 2011, 155–160.

Sicherl – Žele 2012 = Ava Sicherl – Andreja Žele, Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja, Ljubljana: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko – Oddelek za slovenistiko, 2012.

SLA 1.2 = Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

Stramljič Breznik 1999 = Irena Stramljič Breznik, Prispevki iz slovenskega besedoslovja, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 1999 (Zora 7).

Vincenot 1975 = Claude Vincenot, Essai de grammaire slovène, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

Zimek 1963 = Rudolf Zimek, Problematika spony v ruštině v porovnání s češtinou, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963.

Žele 2007 = Andreja Žele, Brezosebni glagoli in brezoseb(kov)na raba, v: Razprave razreda za filološke in literarne vede SAZU 20, Ljubljana: SAZU, 2007, 337–357.

Objavljeno
2015-07-22
Kako citirati
1.
Nartnik V. K opisom bolezni in smrti z logičnimi osebki v Slovenskem lingvističnem atlasu 1. JZ [Internet]. 22. julij 2015. [citirano 4. julij 2020.];19(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/3011