Letn. 24, št. 1 (2018)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Domen Krvina, Andreja Žele PDF
Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih

Irena Stramljič Breznik PDF
Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa

Marjan Kulčar PDF
Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih

Marko Hladnik PDF
Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih

Mija Michelizza, Mojca Žagar Karer PDF
Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov

Urška Vranjek Ošlak PDF
Besedotvorna hibridnost kolesarskega izrazja

Urša Kac PDF
Leksem kruh in njegove tvorjenke v specializiranih in splošnih slovarskih ter korpusnih virih

Tjaša Benedičič PDF
Lastna imena v turističnih brošurah O ljubljani in njihovi prevodi v angleščino

Metka Furlan PDF
O govejem lastnem imenu Hrdagata in kletvici (h)ardigata

Suzana Todorović PDF
Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice

Ines Virč PDF
Uvid u hilonimiju gornjega Međimurja / Vpogled v gozdna imena zgornjega Medžimurja

Radmila V. Žugić PDF
Sinonimija i fonemski dubleti u kategoriji deminutiva u prizrensko-timočkim dijalektima / Sinonimija in fonemske dvojnice v kategoriji manjšalnic na prizrensko­timoškem narečnem področju

Jadwiga Waniakowa PDF
Polskie nazwy gryki na tle słowiańskim i europejskim / Poljska poimenovanja za ajdo v slovanskem in evropskem kontekstu

Татьяна В. Леонтьева PDF
Воспитание В русской языковой традиции: мотивационный анализ лексики / Vzgoja otrok v ruski jezikovni tradiciji: motivacijska analiza besedja

Tjaša Jakop PDF
Večavtorski slovar zvonjenja in pritrkavanja

Tjaša Jakop PDF
Šesti mednarodni znanstveni sestanek slovenski dialekti v stiku (2017)

Janez Orešnik PDF
Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1958–1965