O govejem lastnem imenu Hrdagata in kletvici (h)ardigata

  • Metka Furlan
Ključne besede: goveja lastna imena, kletvice, medmeti, izposojenke, etimologija, slovenščina, bavarska avstrijščina

Povzetek

V prispevku se nastanek narečnega govejega lastnega imena Hrdagata razlaga iz kletvice kot bavarskoavstrijske izposojenke v slovenščini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ARj = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–XXIII, Zagreb: JAZU, 1880–1976.

Besedišče 1987 = Besedišče slovenskega jezika I–II: po kartoteki za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika, sestavile Milka Bokal – Milena Hajnšek­Holz – Marjeta Humar – Zvonka Praznik, ur. Milena Hajnšek­Holz – Marjeta Humar – Franc Jakopin, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1987.

Bezlaj ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J (1976); II: K–O (1982); III: P–S (1995), dopolnila in uredila Marko Snoj – Metka Furlan; IV: Š–Ž (2005), avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, uredila Marko Snoj – Metka Furlan; V: kazala (2007), izdelala Marko Snoj – Simona Klemenčič, Ljubljana: Mladinska knjiga oz. Založba ZRC.

Čilaš Šimpraga – Horvat 2014 = Anica Čilaš Šimpraga – Joža Horvat, Iz hrvatske zoonimije: imenovanje krava, Folia onomastica Croatica 23 (2014), 39−75.

dalla Zonca 1978 = Giovanni Andrea dalla Zonca, Vocabolario dignanese-italiano, Trieste – Rovigno: Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume – Università popolare di Trieste, 1978.

Erjavec 1875 = Fran Erjavec, Iz potne torbe, Letopis Matice slovenske za leto 1875, Ljubljana, 1875, 218–228.

ESSJ → Bezlaj ESSJ

Filipi – Buršić Giudici 1998 = Goran Filipi – Barbara Buršić Giudici, Istriotski lingvistički atlas = Atlante linguistico istrioto, Pula: Znanstvena udruga Mediteran, 1998.

Furlan 1997 = Metka Furlan, K nastanku slovenskih narečnih oblik svojilnih zaimkov mj, tvj, svj tipa mójga ..., v: Škrabčeva misel II: zbornik s simpozija ’96, uredil Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1997.

Karničar 1990 = Ludvik Karničar, Der Obir-Dialekt in Kärnten: die Mundart von Ebriach/Obirsko, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990.

Kartoteka SSKJ = Kartoteka Slovarja slovenskega knjižnega jezika, leksikološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani, hrani Arhiv Republike Slovenije.

Kastelec-Vorenc = Jože Stabej, Slovensko-latinski slovar: po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1997.

Kranzmayer 1956 = Eberhard Kranzmayer, Historische Lautgeographie der gesamtbairischen Dialektraumes, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften – Graz – Köln: Hermann Böhlaus Nachf., 1956.

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1894–1895, elektronsko izdajo iz leta 2006 uredile Metka Furlan – Helena Dobrovoljc – Helena Jazbec, Ljubljana: Založba ZRC, 2006.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika: skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49, Ljubljana: DZS založila za Univerzitetno študijsko komisijo, 1952.

Reichmayr 2003 = Michael Reichmayr, Ardigata! Krucinal!: ein slowenisches Schimpfwörterbuch, basierend auf Arbeiten von Josef Matl (1897–1974) zum deutsch-slawischen Sprach- und Kulturkontakt, Graz: Artikel‑VII‑Kulturverein für Steiermark – Laafeld: Pavelhaus = Potrna: Pav lova hiša, 2003.

Reichmayr 2005 = Michael Reichmayr, Von Ajda bis Žuži, Graz: Artikel‑VII‑Kulturverein für Steiermark – Laafeld: Pavelhaus = Potrna: Pavlova hiša, 2005.

RHKKJ = Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika I, ur. Božidar Finka, Zagreb: Jugoslovanska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za jezik IFF − Zagreb, 1984.

Schatz 1955 = Josef Schatz, Wörterbuch der Tiroler Mundarten I–II, Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 1955.

Schuster 1985 = Mauriz Schuster, Alt-Wienerisch, Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1985.

SEK = Wiesław Boryś – Hanna Popowska‑Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny I–VI, Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1994–2010.

SLA = Listkovno in zvezkovno gradivo za Slovenski lingvistični atlas, hrani dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

SLA 2.2 = Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli, Ljub‑ ljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I−V, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970−1991.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter‑Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963.

Šašel 1957 = Josip Šašel, Rožanski narečni besednjak, rokopis iz leta 1957, hrani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Tschinkel 1973 = Walter Tschinkel, Wörterbuch der gottscheer Mundart I, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973.

WBÖ = Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich, Wien: Kommissionsverlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1970−.

Wehle 1980 = Peter Wehle, Sprechen Sie Wienerisch?: von Adaxl bis Zwutschkerl, erweiterte und bearbeitete Neuausgabe, Wien – Heidelberg: Verlag Carl Ueberreuter, 1980.

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana: Založba ZRC, 1998.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Furlan M. O govejem lastnem imenu Hrdagata in kletvici (h)ardigata. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6938