Leksem kruh in njegove tvorjenke v specializiranih in splošnih slovarskih ter korpusnih virih

  • Urša Kac
Ključne besede: frazeologija, korpusni pristop, sopojavnice, stalne besedne zveze, frazemi s sestavino kruh

Povzetek

Prispevek prinaša pregled najpogostejših besednih zvez z leksemi kruh, krušni ali kruhov in frazemov s sestavino kruh. Korpusne analize namreč kažejo, da je družljivost leksema kruh zelo velika. Poleg opaznega števila prostih tvori večje število terminoloških in frazeoloških besednih zvez, v katerih se zrcalita ekonomska stiska in delavnost slovenskega človeka, hkrati pa njegova navezanost na domače ognjišče in kruh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Będkowska-Kopczyk – Antloga 2016 = Agnieszka Będkowska‑Kopczyk – Špela Antloga, Ključne besede slovenske kulture: interdisciplinarni pristop, Annales: anali za istrske in mediteranske študije: series historia et sociologia (Koper) 26 (2016), št. 1, 85–94).

Chevalier – Gheerbrant 1994 = Jean Chevalier – Alain Gheerbrant, Slovar simbolov: miti, sanje, liki, običaji, barve, števila, Ljubljana: Mladinska knjiga,1994.

Dragićević 2010 = Rajna Dragićević, Verbalne asocijacije kroz srpski jezik i kulturu, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2010.

Kac 2016 = Urša Kac, Kruh kot ključna beseda slovenskega kulinaričnega turizma: magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor: [U. Kac], 2016. – Razmnoženo.

Keber 2011 = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Slovarji).

Krajnc Ivič 2009 = Mira Krajnc Ivič, Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009 (Zora 63).

Kržišnik 2005 = Erika Kržišnik, Frazeologija v luči kulture, v: Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj, ur. Marko Stabej, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2005, 67–81.

Kržišnik 2008 = Erika Kržišnik, Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot, Jezik in slovstvo 53 (2008), št. 1, 33–47.

Kunaver 1991 = Dušica Kunaver, Dober dan, kruh: kruh v slovenskem ljudskem izročilu, Ljubljana: Žito, 1991.

Mikolič 2009 = Vesna Mikolič, Specializirani jezikovni korpusi in funkcijska zvrstnost, v: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, ur. Marko Stabej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 28), 257–263.

Mikolič 2014 = Vesna Mikolič, Ključne besede kulture, ključ za razumevanje kultur, v: Jeziki, literature in kulture v stiku: ob 200-letnici M. J. Lermontova, 110-letnici Srečka Kosovela in 100-letnici Vitomila Zupana, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Univerza, 285–298.

Mikolič 2015 = Vesna Mikolič, Govor turizma, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015.

Stramljič Breznik 2014 = Irena Stramljič Breznik, Kaša in nekatere močnate jedi v slovenskih frazemih, v: Jeziki, literature in kulture v stiku: ob 200-letnici M. J. Lermontova, 110-letnici Srečka Kosovela in 100-letnici Vitomila Zupana, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Univerza, 191–207.

Stramljič Breznik 2016 = Irena Stramljič Breznik, Odlike in odličnosti slovenskega turizma skozi prizmo korpusa TURK, v: Rojena v narečje: akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2016 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 114), 561–574.

Šifrar Kalan 2012 = Marjana Šifrar Kalan, Poučevanje besedišča z vidika delovanja mentalnega leksikona s primeri iz španskega jezika, Sodobna pedagogika 63 (2012), št. 3, 68–84.

Šmitek 2004 = Zmago Šmitek, Mitološko izročilo Slovencev, Ljubljana: Študentska založba, 2004.

Wierzbicka 1997 = Anna Wierzbicka, Understanding Cultures Through Their Key Words, Oxford: Oxford University Press, 1997.

Gigafida = Gigafida: korpus slovenskega jezika 〈http://www.gigafida.net, dostop 1. 1. – 1. 10. 2016〉.

TURK = TURK: specializirani korpus slovenskega jezika 〈http://jt.upr.si/turisticnikorpus, dostop 1. 1. – 1. 10. 2016〉.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, elektronska objava, Ljubljana, 2014 〈http://www.sskj2.si/iskanje, dostop 1. 10. 2016〉.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Kac U. Leksem kruh in njegove tvorjenke v specializiranih in splošnih slovarskih ter korpusnih virih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6936