Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa

  • Irena Stramljič Breznik
Ključne besede: sociolingvistika, korpusna analiza, spol, stereotip, slovenski glagoli govorjenja

Povzetek

Stereotipi so rezultat poenostavitve in ne ustrezajo stvarnosti, temveč poudarjajo tipične in za ljudi pomembne lastnosti objektov, dogodkov ali drugih ljudi. Največkrat se oblikujejo na osnovi nepreverjenih dejstev in govoric ter tako pomenijo neke vrste predstopnjo predsodkov. Namen prispevka je s korpusno analizo preveriti stereotip ženske ne povedo nič pametnega. To je metodološko izpeljano na podlagi ustreznega izbora slovenskih glagolov govorjenja ter njihove realizacije z edninskim opisnim deležnikom na -l za moški in -la za ženski spol. Veljavnost stereotipa je preverjena na podlagi pogostnosti ene ali druge oblike v slovenskem referenčnem korpusu Gigafida.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Avsec 2002 = Andreja Avsec, Stereotipi o moških in ženskih osebnostnih lastnostih, Pedagoška obzorja 11 (2002), št. 2, 23–35.

Bednarska 2013 = Katarzyna Bednarska, Kdo naj dela, kdo pa skrbi za otroke?: spolni stereotipi v slovarjih, v: Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, ur. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Obdobja 32), 35–42.

Bešter 1997 = Marja Bešter, Raba poimenovanj za ženske osebe v uradovalnih besedilih, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 33, ur. Aleksandra Derganc, Ljub‑ ljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1997, 9–23.

Furlan 2008 = Nadja Furlan, Negativni spolni stereotipi in predsodki v slovenski družbeno‑religijski sferi, Monitor ISH 10 (2008), št. 1, 61–76.

Gabor 2007 = Peter Gabor, Sociolingvistične razlike med spoloma: ali stereotipi držijo?, Anthropos (2007), št. 3‒4, 117–152.

Gorjanc 2007 = Vojko Gorjanc, Identitet: kreiranje u diskursu i konstrukcija u rječniku, v: Jezik i identitet: zbornik, ur. Jagoda Granić, Zagreb – Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007, 185–192.

Jemec Tomazin 2007 = Mateja Jemec Tomazin, Stereotipi v slovenskem pravnem izrazju, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 43: stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/ tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007, 36–44.

Kendall – Tannen 2012 = Shari Kendall – Deborah Tannen, Diskurs i rod, prev. Marija Lovrić, Hrvatistika: studentski jezikoslovni časopis 6 (2012), št. 6, 185–198. – Iz: Deborah Schiffrin – Deborah Tannen – Heidi E. Hamilton (ur.), The Handbook of Discourse Analysis, Massachusetts – Oxford: Blackwell Publishers, 2001, 548–568.

Korpus Gigafida 〈http://www.gigafida.net/〉, 17. 1. 2018.

Kržišnik 1997 = Erika Kržišnik, Kdo govori kako, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 33, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1997, 45–56.

Mikolič 2008 = Vesna Mikolič, Diskurzivna narava stereotipov in predsodkov ter soočanje z njimi v sodobni demokratični družbi, Jezik in slovstvo 53 (2008), št. 1, 67–77.

Nastran Ule 2000 = Mirjana Nastran Ule, Temelji socialne psihologije, Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2000.

Rozman – Holz 2007 = Tadeja Rozman – Nanika Holz, Slovar – sveta vladar?, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 43: stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007, 25–35.

Sloleks = Slovenski oblikoslovni leksikon 〈http://www.slovenscina.eu/sloleks〉, 17. 1. 2018.

Skubic 2005 = Andrej E. Skubic, Obrazi jezika, Ljubljana: Študentska založba, 2005.

SSKJ 2000 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 2000.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014 〈http://www.fran.si/130/sskj‑slovar‑slovenskega‑knjiznega‑ ‑jezika〉, 17. 1. 2018.

SSSJ 2016 = Sinonimni slovar slovenskega jezika, Ljubljana: Založba ZRC, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2016 (Slovarji).

Stabej 1997 = Marko Stabej, Seksizem kot jezikovnopolitični problem, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 33, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1997, 57–68.

Stabej 2007 = Marko Stabej, Jaz v nas: nekaj tez o jeziku, identiteti in jezikoslovju na Slovenskem, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 43: stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007, 13–24.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor: Obzorja, 2000.

Vidovič Muha 1997 = Ada Vidovič Muha, Prvine družbene prepoznavnosti žensk prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 33, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1997, 69–79.

Vuk Godina 1995 = Vesna Vuk Godina, Drugost ženskega pogleda ali zakaj nisem feministka, Delta: revija za ženske študije in feministično teorijo 1 (1995), št. 1–2, 52‒70.

Zupan 2013 = Jure Zupan, Pomenska mreža slovenskih glagolov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Stramljič BreznikI. Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 2. december 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6931