Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov

  • Mija Michelizza
  • Mojca Žagar Karer
Ključne besede: internet, terminologizacija, determinologizacija, internetizacija, deinternetizacija

Povzetek

V prispevku smo analizirali internetno leksiko, ki so jo zajeli novejši slovenski slovarski viri. Veliko internetne leksike je nastalo z uporabo že znanih leksemov iz splošnega jezika, ki pa so v internetnem okolju dobili nove pomene. Ta proces spominja na že dolgo znani proces terminologizacije, zato smo ga poimenovali internetizacija. Z naraščanjem rabe internetne leksike pa zasledimo tudi obratni proces, t. i. proces deinternetizacije, pri katerem leksemi, ki poimenujejo internetne pojme, prehajajo v splošni jezik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cvijanović 2007 = Tina Cvijanović, Slengizmi v jeziku mladostnikov, magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko, 2007. – Tipkopis.

Gorjanc 1996 = Vojko Gorjanc, Terminologija novejših naravoslovno‑tehničnih strok (ob primeru računalništva in jedrske fizike), v: Jezik in čas, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996, 251–260.

Halunja – Mihaljević 2012 = Antun Halunja – Milica Mihaljević, Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

Hudeček – Mihaljević 2012 = Lana Hudeček – Milica Mihaljević, Hrvatski terminološki priručnik, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.

Krvina 2014–2016 = Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2016 〈www.fran.si〉, dostop 15. 3. 2017.

LBS = Leksikalna baza za slovenščino 〈http://www.slovenscina.eu/spletni‑slovar〉, dostop 14. 3. 2017.

Logar 2003 = Nataša Logar, Računalniško izrazje v Slovenskem pravopisu 2001, Slavistična revija 51 (2003), št. 2, 135–138.

Logar 2004 = Nataša Logar, Nove tehnologije in nekateri nesistemski besedotvorni postopki, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004 (Obdobja 22), 121–132.

Logar 2005 = Nataša Logar, Norma v slovarju sodobne slovenščine: zloženke in kratice, Družboslovne razprave (Ljubljana) 21 (2005), 211–225.

Meyer idr. 1998 = Ingrid Meyer idr., Metaphorical Internet Terms in English and French, v: Proceedings of EURALEX 1998 2, ur. Thierry Fontenelle idr., Liège: Université de Liège, 1998, 523–531.

Meyer 2000 = Ingrid Meyer, Computer words in our everyday lives: how are they interesting for terminography and lexicography?, v: Proceedings of the Ninth Euralex International Congress: EURALEX 2000 1, ur. Ulrich Heid idr., Stuttgart: Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Universität Stuttgart, 2000, 39–58.

Michelizza 2015 = Mija Michelizza, Spletna besedila in jezik na spletu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Lingua Slovenica 6).

Mikolič – Rolih 2015 = Vesna Mikolič – Maša Rolih, Besedilna zvrstnost v novih medijih kot slovarska vsebina, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 2, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015 (Obdobja 34/2), 511–518.

Možina 2009 = Klementina Možina, Mikrotipografija, Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2009.

Novak 2004 = France Novak, Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Linguistica et philologica 10).

Oter 2002 = Mija Oter, Izbira jezika v računalniškem izrazju, Slavistična revija 50 (2002), št. 3, 333–348.

Pahor 2002 = David Pahor, Leksikon računalništva in informatike, Ljubljana: Pasadena, 2002.

Poštolková 1984 = Běla Poštolková, Odborná a běžná slovní zásoba současné češtiny, Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1984.

Race 2013 = Duša Race, Pomenotvorni vidiki leksike s področja spleta: diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko, 2013. – Tipkopis.

Santini 2007 = Marina Santini, Characterizing Genres of Web Pages: Genre Hybridism and Individualization, Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Sciences – 2007, 2007 〈http://www.nltg.brighton.ac.uk/home/Marina.Santini/HICSS_07.pdf〉, dostop 13. 3. 2017.

SNB = Slovar novejšega besedja slovenskega jezika 〈www.fran.si〉, dostop 13. 3. 2017.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 〈www.fran.si〉, dostop 13. 3. 2017.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja 〈www.fran.si〉, dostop 13. 3. 2017.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

Žagar Karer 2011 = Mojca Žagar Karer, Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Žele 2003 = Andreja Žele, Vezljivost kot pomenskoskladenjski pokazatelj živosti slovenščine, v: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2003 (Obdobja 20), 423–433.

Žele 2004 = Andreja Žele, Aktualizacijsko širjenje/oženje pomenja ustaljenega besedja kot odraz besedilne različnofunkcijskosti, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004 (Obdobja 22), 133–148.

Žele 2009 = Andreja Žele, Pomenotvorne zmožnosti z vidika (de)terminologizacije (v slovenščini), v: Terminologija in sodobna terminografija, ur. Nina Ledinek – Mojca Žagar Karer – Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 125–139.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Michelizza M, Žagar KarerM. Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6934