Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih

  • Marjan Kulčar
Ključne besede: netvorjeni glagol, predponskoobrazilno tvorjeni glagol, blizu zgoljvidska predponska obrazila, abstraktni pomen predponskega obrazila tvorjenega glagola

Povzetek

Prispevek predstavlja povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih. Predstavljeno je, katera (neprevzeta) predponska obrazila vezljivost tvorjenega glagola glede na netvorjeni glagol spremenijo in kdaj vezljivost ostane nespremenjena. Nespremenjena ostane, ko predponsko obrazilo izraža faznost, delimitativnost ali vidskost (dovršnost). Za pomensko in vezljivostno prekrivnost med netvorjenim in tvorjenim glagolom gre samo v primeru vidskega razmerja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Avilova 1976 = Natal’ja S. Avilova, Vid glagola i semantika glagol’nogo slova, Moskva: Nauka, 1976.

Bajec 1959 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika IV: predlogi in predpone, Ljubljana: SAZU, 1959.

Dular 1982 = Janez Dular, Priglagolska vezava v slovenskem knjižnem jeziku (20. stoletja): doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1982. – Tipkopis.

Dular 1983a = Janez Dular, Napovedljivost vezave iz morfemske sestave glagola, Slavistična revija 31 (1983), št. 4, 281–287.

Dular 1983b = Janez Dular, Slogovne razsežnosti glagolske vezave v slovenščini, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 19, Ljubljana, 1983, 187–207.

Dular 1983/84 = Janez Dular, Združena vezava v desni vezljivosti slovenskega glagola, Jezik in slovstvo 24 (1983/84), št. 8, 289–293.

FidaPLUS = FidaPLUS 〈http://www.fidaplus.net〉.

Jakopin 1966 = Franc Jakopin, K tipologiji slovenskega in ruskega glagola, Jezik in slovstvo 11 (1966), št. 6, 176–182.

Isačenko 1960 = Aleksandr V. Isačenko, Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim 2: morfologija, Bratislava: Izdatel’stvo slovackoj akademii nauk, 1960.

Korošec 1972 = Tomo Korošec, Nekateri slovenski nedovršni glagoli v dovršni funkciji, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 8, Ljubljana, 1972, 202–213.

Križaj - Ortar 1982 = Martina Križaj‑Ortar, Glagolska vezljivost, Slavistična revija 30 (1982), št. 2, 189–213.

Križaj - Ortar 1990 = Martina Križaj‑Ortar, Vezljivost: iz pomena v izraz, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 26, Ljubljana, 1990, 129–140.

Krvina 2015 = Domen Krvina, Vidsko razmerje in vidskorazmerni potencial predponskih obrazil v slovenščini, Slovenski jezik – Slovene Lingustic Studies 10 (2015), 113–126.

Kulčar 2017 = Marjan Kulčar, Vzajemna povezanost vida in vezljivosti pri glagolih v slovenščini: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2017. – Tipkopis.

Maslov 1962 = Jurij S. Maslov, Voprosy glagol’nogo vida v sovremennom zarubežnom jazykoznanii, Voprosy glagol’nogo vida, Moskva, 1962, 8–13.

Maslov 1978 = Jurij S. Maslov, K osnovanijam sopostavitel’noj aspektologii, Voprosy sopostavitel’noj aspektologii, Leningrad, 1978, 4–43.

Merše 1995 = Majda Merše, Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljubljana: SAZU, 1995.

Miklič 2007 = Tjaša Miklič, Metafore o načinih gledanja na zunajjezikovna dejanja v obravnavanju glagolskega vida, Slavistična revija 55 (2007), št. 1–2, 85–102.

Nübler 1992 = Norbert Nübler, Untersuchungen zu Aktionsart und Aspekt im Russischen und Tschechischen: am Beispiel der mit na- präfigierten Verben, Regensburg, 1992.

Orešnik 1994 = Janez Orešnik, Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana, 1952.

Schellander 1984 = Anton Schellander, Glagolski vid v luči sodobnih teoretskih razmišljanj in kali njegovega zapažanja v Bohoričevi slovnici, Slavistična revija 32 (1984), št. 3, 223–230.

Smith 1991 = Carlota S. Smith, The Parameter of Aspect, Dordrecht – Boston – London, 1991 (Studies in Linguistics and Philosophy 43).

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU, 1970–1991 〈http:// bos.zrc‑sazu.si/sskj.html〉, dostop januarja 2014.

Stramljič Breznik 2002 = Irena Stramljič Breznik, Povezanost besedotvornih in vezljivostnih lastnosti glagola, v: Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika, ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh – Zinka Zorko, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2002 (Zora 18), 400–408.

Stramljič Breznik 2004 = Irena Stramljič Breznik, Besednodružinski slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek za iztočnice na B, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2004 (Zora: priročniki 1).

Šekli 2016 = Matej Šekli, Gramatikalizacija glagolskih predpon: krajevni pomen, vrsta glagolskega dejanja, dovršnost, Toporišičeva Obdobja 1, Ljubljana, 2016 (Obdobja 35/1), 189–197.

Toporišič 1967a = Jože Toporišič, Poizkus modernejše obravnave glagolskih kategorij, Jezik in slovstvo 12 (1967), št. 4, 119–127.

Toporišič 1967b = Jože Toporišič, Slovenski knjižni jezik 3, Maribor: Obzorja, 1967.

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 11976.

Toporišič 1980a = Jože Toporišič, Teorija besedotvornega algoritma, Slavistična revija 28 (1980), št. 2, 141–151.

Toporišič 1980b = Jože Toporišič, O strukturalnem določanju besednih pomenov (ob glagolu biti), Linguistica 20 (1980), 151–167.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: DZS, 1982.

Toporišič 1984 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 21984.

Toporišič 1990 = Jože Toporišič, Tretjič o besedotvorni teoriji, Slavistična revija 38 (1990), št. 4, 421–440.

Toporišič 1991 = Jože Toporišič, Besedotvorno šolanje, Slavistična revija 39 (1991), št. 2, 215–237.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Vidovič Muha 1985 = Ada Vidovič Muha, Primeri tvorbnih vzorcev glagola, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 21, Ljubljana, 1985, 47–61.

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete – Partizanska knjiga, 1988.

Vidovič Muha 1993 = Ada Vidovič Muha, Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti, Slavistična revija 41 (1993), št. 1, 161–192.

Vidovič Muha 2009 = Ada Vidovič Muha, Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil – vprašanje propozicije, Slavistična revija 57 (2009), št. 2, 251–261.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Zupan 2013 = Jure Zupan, Pomenska mreža slovenskih glagolov, Ljubljana: ZRC SAZU, 2013.

Žele 2001 = Andreja Žele, Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu), Ljubljana: ZRC SAZU, 2001.

Žele 2003 = Andreja Žele, Slovenska skladnja z vidika skladenjskih teorij, Slavistična revija 51 (2003), posebna št., 141–163.

Žele 2008 = Andreja Žele, Vezljivostni slovar slovenskih glagolov, Ljubljana: ZRC SAZU, 2008 (Slovarji).

Žele 2009 = Andreja Žele, Predponsko‑predložna razmerja: na primerih glagolov v slovenščini, Opera Slavica 19 (2009), št. 2, 23–35.

Žele 2011 = Andreja Žele, Leksemski in skladenjski vpliv na vidskost (na primeru slovenščine), Opera Slavica 21 (2011), št. 4, 22–35.

Žele – Sicherl 2008a = Andreja Žele – Eva Sicherl, Präfixal‑präpositionale Verhältnisse bei slowenischen Verben – kontrastiert mit dem Deutschen, Linguistica 48 (2008), 259–276.

Žele – Sicherl 2008b = Andreja Žele – Eva Sicherl, Wechselbeziehung zwischen Präfixen und Präpositionen bei slowenischen präfigierten Verben, ergänzt durch Übersetzungen ins Deutsche (2008) 〈https://src‑h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no26_ses/26‑01.pdf〉, dostop 5. 3. 2016.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Kulčar M. Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 30. november 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6932