Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih

  • Domen Krvina
  • Andreja Žele
Ključne besede: vezniki, skladenjskopomenska razmerja, soodvisnost veznika in povedka, prirednost, podrednost

Povzetek

Članek skuša predstaviti vezniške pomene prek njihovih vlog v različnih vsebinskih razmerjih. Prikazuje različne soodvisnosti veznikov in povedkov v priredjih in podredjih, opozorjeno je tako na razmerja med istovrstnimi vezniki kot na razmerja med vezniki znotraj istega vsebinskega razmerja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Gigafida = Gigafida: elektronska zbirka slovenskih besedil 〈http://www.gigafida.net, dostop 14. 6. 2017〉.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 〈www.fran.si, dostop 14. 6. 2017〉.

eSSKJ = eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 〈www.fran.si, dostop 19. 3. 2018〉.

Barić idr. 2003 = Eugenija Barić idr., Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, 32003.

Chloupek 1961 = Jan Chloupek, K parataktickému spojování vět v nářečí, Slovo a slovesnost 22 (1961), št. 4, 254–262.

Karolak 2001 = Stanisław Karolak, Od semantyki do gramatyki: wybór rozpraw, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2001.

Krvina 2015 = Domen Krvina, Glagolski vid v sodobni slovenščini: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2015. – Razmnoženo.

Petr idr. 1986 = Jan Petr idr., Mluvnice češtiny 2: tvarosloví, Praha: Academia, 1986.

Sloboda 1961 = Karel Sloboda, Parataxe a hypotaxe z hlediska modální výstavby souvětí, Slovo a slovesnost 22 (1961), št. 4, 241–254.

Snoj 2015 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar 〈www.fran.si, dostop 14. 6. 2017〉.

Toporišič 1968 = Jože Toporišič, Priredni odnosi v slovenskem knjižnem jeziku, Jezik in slovstvo 13 (1968), št. 6, 184–192.

Toporišič 1965–1970 = Jože Toporišič, Slovenski knjižni jezik I–IV, Maribor: Obzorja, 1965–1970.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: DZS, 1982.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000.

Vidovič Muha 1984 = Ada Vidovič Muha, Nova slovenska skladnja J. Toporišiča, Slavistična revija 32 (1984), št. 2, 142–155.

Vinogradov 1947 = Viktor Vladimirovič Vinogradov, Russkij jazyk: grammatičeskoe učenie o slove, Moskva – Leningrad: Učpedgiz, 1947.

Žele 2004 = Andreja Žele, Koreferenčna vezljivostna razmerja v slovenskih povedih, Slavistična revija 53 (2004), št. 1, 13–25.

Žele 2014 = Andreja Žele, Slovar slovenskih členkov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Slovarji).

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Krvina D, Žele A. Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 28. november 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6929