Besedotvorna hibridnost kolesarskega izrazja

  • Urška Vranjek Ošlak
Ključne besede: besedotvorje, kolesarstvo, hibridne zloženke, prevzemanje, terminologija

Povzetek

Kolesarstvo kot sorazmerno mlada stroka gradi svojo terminologijo tudi s pomočjo pre‑ vzemanja, kar se odraža na besedotvornih značilnostih izrazja. To se kaže zlasti v spletnih kolesarskih besedilih – hitro pretakanje informacij pripomore k nastajanju besedotvorno hibridne kolesarske terminologije. Prispevek poskuša na primeru kolesarskih terminov iz spletnih besedil orisati nekatere s prevzemanjem povezane besedotvorne spremembe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anželj 2015 = Kristina Anželj, Poenobesedenje z vidika sistemske predvidljivosti: diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015. – Tipkopis.

Arhar Holdt – Dobrovoljc 2016 = Špela Arhar Holdt – Kaja Dobrovoljc, Vrednost korpusa Janes za slovensko normativistiko, Slovenščina 2.0 4 (2016), št. 2, 1–37.

Bezgovšek 2013 = Vesna Bezgovšek, Strokovni slovenski opisi nekaterih krepilnih gimnastičnih vaj: diplomsko delo, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, 2013. – Tipkopis.

Crystal 2001 = David Crystal, Language and the Internet, Cambridge: University Press, 2001.

Gložančev 2012 = Alenka Gložančev, Novejša slovenska leksika v luči obravnave samostalniških zloženk v Slovenskem pravopisu 2001, v: Pravopisna stikanja, ur. Nataša Jakop – Helena Dobrovoljc, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 141–149.

Humar 2004 = Marjeta Humar, Stanje in vloga slovenske terminologije in terminografije, v: Terminologija v času globalizacije, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, 17–31.

Kolesarska zveza Slovenije 1957 = Kolesarska zveza Slovenije, Sedemdeset let slovenskega kolesarskega športa, Ljubljana: Kolesarska zveza Slovenije, 1957.

Kristan 2000 = Silvo Kristan, Športoslovje na Slovenskem danes, Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2000.

Logar 2005 = Nataša Logar, Besedotvorni sklopi, Slavistična revija 53 (2005), št. 2, 171–192.

Logar idr. 2016 = Nataša Logar idr., Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe, Slovenščina 2.0 4 (2016), 42–78.

Michelizza 2012 = Mija Michelizza, Splet z jezikovnega in jezikoslovnega vidika, v: Historični seminar 10, ur. Katarina Šter, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 171–190 〈http:// hs.zrc‑sazu.si/Portals/0/sp/hs10/0‑HS_10_web_celota.pdf〉.

Mikolič – Rolih 2015 = Vesna Mikolič – Maša Rolih, Besedilna zvrstnost v novih medijih kot slovarska vsebina, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 511–518.

Pistotnik 2009 = Borut Pistotnik, Kondicija in forma v kineziologiji, Šport 57 (2009), št. 3–4, 51–53.

Stramljič Breznik 2005 = Irena Stramljič Breznik, Prevzete in domače prvine v slovenskih zloženkah, Jezikoslovni zapiski 11 (2005), št. 2, 7–30.

Stramljič Breznik 2008 = Irena Stramljič Breznik, Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost v slovenščini, Slavistična revija 56 (2008), posebna št., 149–160.

Stramljič Breznik 2010 = Irena Stramljič Breznik, Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Zora71).

Stramljič Breznik 2011a = Irena Stramljič Breznik, Različni tipi besedotvornih morfemov pri današnjih slovenskih tvorjenkah, Jezikoslovni zapiski 17 (2011), št. 2, 123–129.

Stramljič Breznik 2011b = Irena Stramljič Breznik, Tvorbeni potencial afiksoidne zloženke v slovenščini, Studia Slavica Savariensia 2011, št. 1–2, 65–69.

Stramljič Breznik – Voršič 2009 = Irena Stramljič Breznik – Ines Voršič, Grafoderivati v tiskanih oglasih, Teorija in praksa 46 (2009), št. 6, 826–838.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 42000.

Ulaga 1993 = Drago Ulaga, Problematika terminologije na področju športa, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 29, ur. Miran Hladnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot tuji ali drugi jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1993, 311–320.

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Nekatere jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 24, ur. Breda Pogorelec, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1988, 83–91.

Vidovič Muha 2007 = Ada Vidovič Muha, Izrazno‑pomenska tipologija poimenovanj, Slavistična revija 55 (2007), št. 1–2, 399–408.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

Voršič 2010 = Ines Voršič, Sistemske in nesistemske novotvorjenke v tiskanih oglasih, Jezikoslovni zapiski 16 (2010), št. 1, 107–120.

Žagar Karer 2007 = Mojca Žagar Karer, Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, ur. Irena Orel, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007 (Obdobja 24), 599–609.

Žele 2004 = Andreja Žele, Aktualizacijsko širjenje/oženje pomenja ustaljenega besedja kot odraz besedilne različnofunkcijskosti, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004 (Obdobja 22), 133–148.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Vranjek OšlakU. Besedotvorna hibridnost kolesarskega izrazja. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6935