Lastna imena v turističnih brošurah O ljubljani in njihovi prevodi v angleščino

  • Tjaša Benedičič
Ključne besede: turizem, prevajanje, lastna imena, turistične brošure

Povzetek

V prispevku je obravnavana problematika prevajanja lastnih imen v turističnih brošurah o Ljubljani. Analizirani so prevodi lastnih imen iz slovenščine v angleščino. Za potrebe te kontrastivne analize je bil oblikovan dvojezični korpus iz osmih brošur, ki jih je izdal javni zavod Turizem Ljubljana. V sklepnem delu so na podlagi rezultatov analize oblikovane smernice za prevajanje lastnih imen v turističnih brošurah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Agorni 2012a = Mirella Agorni, Tourism communication: the translator’s responsibility in the trans‑ lation of cultural difference, Pasos – Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 10 (2012), št. 4, 5–11.

Agorni 2012b = Mirella Agorni, Questions of Mediation in the Translation of Tourist Texts, Altre Modernità – Otras Modernidades – Autres Modernité – Other Modernities, Numero speciale – Confini mobili: lingua e cultura nel discorso del turismo, 1–11 〈http://riviste.unimi.it/index. php/AMonline/article/view/1963, dostop 14. 6. 2015〉.

Baker 2010 = Paul Baker, Corpus Methods in Linguistics, v: Research Methods in Linguistics, ur. Lia Litosseliti, London – New York: Continuum International Publishing Group, 2010, 93–113.

Dann 1996 = Graham Dann, The language of tourism: a sociolinguistic perspective, Wallingford: CAB International, 1996.

Dobrovoljc – Jakop 2011 = Helena Dobrovoljc – Nataša Jakop, Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Durán Muñoz 2011 = Isabel Durán Muñoz, Tourist translation as a mediation tool: misunderstandings and difficulties, Cadernos de Tradução 27 (2011), št. 1, 29–47.

Durán Muñoz 2012 = Isabel Durán Muñoz, Analysing common mistakes in translation of tourist texts (Spanish, English and German), Onomázein 26 (2012), št. 2, 335–349.

Greenbaum – Quirk 2009 = Sidney Greenbaum – Randolph Quirk, A Student’s Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 2009.

Hassan 2014 = Hanita Hassan, The Representation of Malaysian Cultures in Tourism Brochures, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2014, št. 118, 140–151.

Johansson 2008 = Stig Johansson, Contrastive analysis and learner language: a corpus based approach, Oslo: University of Oslo, 2008.

Kelly 1997 = Dorothy Kelly, The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance and other constrains, Trans 1997, št. 2, 33–42.

Klinar 1994 = Stanko Klinar, Slovenska zemljepisna imena v angleških besedilih, Radovljica: Didakta, 1994.

Logar 2007 = Nataša Logar, Spričevalo stroke: njen slovar, v: Zbornik 11. slovenske konference o odnosih z javnostmi, ur. Natalija Postružnik – Nada Serajnik Sraka – Matej Kušar, Ljubljana: Slovensko društvo za odnose z javnostmi, 2007, 38–45.

Merkaj 2013 = Ledina Merkaj, Tourist communication: a specialized discourse with difficulties in translation, European Scientific Journal 2013, št. 2, 321–325.

Mikolič 2007 = Vesna Mikolič, Tipologija turističnih besedil s poudarkom na turističnooglaševalskih besedilih, Jezik in slovstvo 52 (2007), št. 3–4, 107–116.

Newmark 1986 = Peter Newmark, Approaches to Translation, Oxford: Pergamon Press, 1986.

Newmark 1988 = Peter Newmark, A Textbook of Translation, New York: Prentice Hall, 1988.

Nord 2006 = Christiane Nord, Loyalty and Fidelity in Specialized Translation, CONFLUÊNCIAS – Revista de Tradução Científica e Técnica 2006, št. 4, 29–41.

Sanning 2010 = He Sanning, Lost and Found in Translating Tourist Texts: Domesticating, Foreignising or Neutralizing Approach, The Journal of Specialized Translation 2010, št. 13, 124–137.

Särkkä 2007 = Heikki Särkkä, Translation of Proper Names in Non‑fiction Texts, Translation Journal 11 (2007), št. 1 〈http://www.bokorlang.com/journal/39proper.htm, dostop 15. 6. 2015〉.

Snell-Hornby 1999 = Mary Snell‑Hornby, The “Ultimate Confort”: Word, Text and the Translation of Tourist Brochures, v: Word, Text, Translation: Liber Amicorum for Peter Newmark, ur. Gunilla Anderman – Margaret Rogers, Clevedon: Multilingual Matters, 1990, 95–103.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Benedičič T. Lastna imena v turističnih brošurah O ljubljani in njihovi prevodi v angleščino. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6937