Letn. 15, št. 1-2 (2009)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Metka Furlan PDF
Slovensko krava se pomišlja ‘krava se goni’ O pozabljenem pomenskem odtenku v slovanski besedni družini *mysliti in njeni vlogi v tabuju

Kozma Ahačič PDF
Poglavje o etimologiji – oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju besed – v treh slovenskih slovnicah (1715, 1755, 1758)

Boris Golec PDF
Trubar ali Trobar? Prispevek k etimologiji in razvoju priimka Primoža Trubarja

Andreja Žele PDF
O povedkovniku oziroma povedkovniškosti

Nataša Jakop PDF
Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini

Primož Jakopin PDF
Delež minimalnih parov besed med besednimi oblikami in lemami

Mojca Kompara PDF
Prepoznavanje krajšav v besedilih

Branislava Vičar PDF
Zgodovinskorazvojni pregled pojmovanja vrinjenega stavka (parenteze) v slovenističnem jezikoslovju

Polona Pivec PDF
Osnove oblikovanja kratkega novinarskega besedila za potrebe informativnih oddaj javnega radia

Karmen Kenda-Jež PDF
Soglasniški sklopi v cerkljanskem narečju

Mihaela Koletnik, Zdenka Holsedl PDF
Zemljepisna lastna imena v Večeslavcih

Helena Grochola-Szczepanek PDF
Vaško besedje ter demografski in družbeni dejavniki: poljsko narečje pokrajine Spisz

Aleksandra Bizjak Končar PDF
Primerjalna analiza o ohranjanju jezika pri kitajski, slovenski in tajski jezikovni manjšini v Avstraliji

Jurij Rojs PDF
Frazeologija v prozi Cirila Kosmača

Andreja Legan Ravnikar PDF
Jakominov Mali cerkveni slovar

Jurij Rojs PDF
Hrvaška frazeologija Antice Menac

Jurij Rojs PDF
Načini ruskega govora

Mija Michelizza PDF
Priročnik praktične leksikografije založbe Oxford

Metka Furlan PDF
Sinteza o podedovanem praslovanskem leksikalnem fondu

Irena Stramljič Breznik PDF
Enajsta konferenca Komisije za slovansko besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju

Maria Wtorkowska PDF
Profesorica Bożena Ostromęcka-Frączak – jezikoslovna vez med Poljsko in Slovenijo

Ljubljana Ljubljana PDF
Ljubljanska izjava